Όλα τα νομοσχέδια που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Νομοσχέδια για ΕΣΠΑ, ασυνόδευτα ανήλικα και ενσωμάτωση Ρομά

Υπουργικό Συμβούλιο 30/11/2021

Τα νομοσχέδια που ενέκρινε στη συνεδρίασή του σήμερα 30 Νοεμβρίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοίνωσε ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.  

Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού οι αρμόδιοι Υπουργοί ανέπτυξαν τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης. 

Συγκεκριμένα:

1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός, Γιάννης Τσακίρης, παρουσίασαν το νομοσχέδιο για το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ): Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Αντικείμενο του προτεινόμενου νόμου είναι η δημιουργία του απαραίτητου ενιαίου εθνικού θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με το οικείο ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο. Οι προτεινόμενες διατάξεις εφαρμόζονται σε όλα τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ της Περιόδου 2021-2027 και στα τρία Προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από τα «ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027».

Ο προτεινόμενος νόμος έρχεται να ρυθμίσει τα ζητήματα που αφορούν το πλαίσιο διακυβέρνησης, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της νέας Προγραμματικής Περιόδου. Πρώτιστο σκοπό αποτελεί η άμεση δυνατή ενεργοποίηση των αντίστοιχων Προγραμμάτων δεδομένου ότι το ΕΣΠΑ έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. από τον Ιούλιο του 2021.

Κεντρικός επιδιωκόμενος στόχος του είναι η δημιουργία ενός άρτιου και διαφανούς πλαισίου διαχείρισης των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, που θα συμβάλλει στην υλοποίηση των στρατηγικών αναπτυξιακών πολιτικών της χώρας.

2. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, παρουσίασαν το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). 

ΕΦΚΑ: Μεγάλες αλλαγές και πρόσληψη στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα

3.Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υφυπουργός, Απόστολος Βεσυρόπουλος, παρουσίασαν δύο νομοσχέδια που αφορούν στην ενσωμάτωση ενωσιακών οδηγιών: 

α) Το πρώτο νομοσχέδιο αφορά στην ενσωμάτωση των Οδηγιών 2019/2034 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων, 2019/2177 και 2020/1504 σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. 

Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι του νομοσχεδίου είναι η ενσωμάτωση των κανόνων ενωσιακού δικαίου και η απόδοση ασφάλειας δικαίου για τους επενδυτές, την κεφαλαιαγορά και τον χρηματοοικονομικό τομέα.

Μακροπρόθεσμα, θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εποπτεία των επενδυτικών επιχειρήσεων, την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της κεφαλαιαγοράς και του τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα θα διευρύνει με ασφάλεια τη δυνατότητα δανεισμού και επενδύσεων μέσω μη-τραπεζικών εργαλείων.

β)Το δεύτερο νομοσχέδιο αφορά στην ενσωμάτωση των Οδηγιών 2020/1151 σχετικά με την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά και 2021/1159 σχετικά με προσωρινές απαλλαγές εισαγωγών και ορισμένων παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

 

4. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης και η Υφυπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου, εισηγήθηκαν και έγινε δεκτή από το Υπουργικό Συμβούλιο η Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030. 

Επιδιωκόμενοι στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης των  Ρομά είναι:

-Η ολιστική προσέγγιση της ενεργητικής ένταξης των Ρομά, με στόχο την προώθηση της ισότιμης μεταχείρισης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης και της ενεργού συμμετοχής των Ρομά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή.

-Η άρση των όρων του κοινωνικού αποκλεισμού και η δημιουργία των προϋποθέσεων για υπέρβαση των εμποδίων προς τη σταδιακή πορεία της πλήρους κοινωνικής ένταξης.

-Η έμφαση σε στοχευμένες (targeted) -τομεακές και οριζόντιες- αλλά και γενικές (mainstream) παρεμβάσεις, στους τομείς της εκπαίδευσης, της στέγασης, της υγειονομικής περίθαλψης, της απασχόλησης, της ισότητας και της συμμετοχής με βάση την αρχή της εξειδικευμένης, αλλά όχι αποκλειστικής, στόχευσης αυτής της ευάλωτης πληθυσμιακής ομάδας.

-Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επείγουσας υγειονομικής και κοινωνικοοικονομικής κρίσης της νόσου COVID-19, η οποία έχει επιτείνει τις κοινωνικές ανισότητες και τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ρομά.

-Η διαμόρφωση ενός πλαισίου για τη συστηματική αποτίμηση και αξιολόγηση των παρεμβάσεων βάσει πλαισίου δεικτών διαδικασίας και αποτελεσμάτων της υλοποίησης δράσεων που αφορούν στους Ρομά.

5. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης και η Υφυπουργός, Σοφία Βούλτεψη, εισηγήθηκαν και έγινε δεκτή από το Υπουργικό Συμβούλιο η  Εθνική Στρατηγική Ένταξης Προσφύγων και Ασυνόδευτων Ανηλίκων. 

α. Σε ό,τι αφορά τη νέα Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των προσφύγων: Στόχος είναι να συνδυάσει την προστασία, την εκπαίδευση και κατάρτιση και την επαγγελματική αποκατάσταση. Αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς πυλώνες:

1. Προένταξη αιτούντων άσυλο με βάση και τις νέες οδηγίες της Κομισιόν για early-action.
Στόχος είναι η προστασία και η ασφάλεια, η πρόσβαση στην υγεία και στην εκπαίδευση, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών, η προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής (που διαπερνά όλους τους πυλώνες), η εξοικείωση με το Κράτος Δικαίου, την ισότητα των φύλων, την αποφυγή κάθε μορφής βίας, την αποτροπή του τράφικινγκ και την ειρηνική συνύπαρξη.

2. Κοινωνική ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Στόχος είναι η αυτόνομη διαβίωση των προσφύγων με fast track προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, με σκοπό την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, θα λειτουργούν όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης, ελληνομάθειας, ξένων γλωσσών. 

3. Πρόληψη και προστασία από κάθε μορφή βίας, εκμετάλλευσης και κακοποίησης. Στόχος είναι η ενίσχυση της πρόληψης της βίας σε όλες τις μορφές της, συμπεριλαμβανομένης και της εμπορίας ανθρώπων. 

4. Παρακολούθηση της ενταξιακής πορείας μέσω κοινώς αποδεκτών και συγκρίσιμων δεικτών.

β. Σε ό,τι αφορά στην Εθνική Στρατηγική για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων: Καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών. Υιοθετεί μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα των ασυνόδευτων ανηλίκων προάγοντας τον κοινωνικό και παιδοκεντρικό χαρακτήρα της Πολιτείας για τους ανηλίκους που στερούνται γονικής μέριμνας. Επιδιώκει να ενισχύσει την ανταπόκριση και αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό προωθείται νομοσχέδιο για την επιτροπεία και το πλαίσιο φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων. Στο νέο σύστημα επιτροπείας, πρωταρχικό ρόλο θα έχουν: Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ως αρμόδια Αρχή εκπόνησης, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης δράσεων και προγραμμάτων που αφορούν την επιτροπεία των ασυνόδευτων ανηλίκων. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας ως θεσμική εγγύηση της διαδικασίας ανάθεσης της επιτροπείας σε νομικό πρόσωπο παροχής υπηρεσιών επιτροπείας. Δημόσια και ιδιωτικά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υλοποιούν, βάσει καταστατικού ή ιδρυτικής πράξης, δράσεις για την προστασία της παιδικής ηλικίας. Και το Συμβούλιο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ως βοηθητικό όργανο για την επίλυση διαφωνιών ή την απόφανση επί παραπόνων. Οι φορείς αυτοί παροχής υπηρεσιών επιτροπείας θα υποδεικνύουν φυσικό πρόσωπο και θα του αναθέτουν τα καθήκοντα επιτρόπου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top