Πολιτική Αναφορών

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ – Ν. 4990/2020

 

Το σύστημα εσωτερικών καταγγελιών επιτρέπει την υποβολή καταγγελιών για παραβάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπει ο Ν. 4990/2022 και η Οδηγία 2019/1937 ΕΕ.

 

Σύμφωνα με το Αρ. 4 Ν. 44990/2022 καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν για τις εξής κατηγορίες παραβιάσεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 

(α) παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Μέρος Ι του Παραρτήματος, στους τομείς:

 

 

αα) των δημόσιων συμβάσεων,

 

αβ) των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

 

αγ) της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων,

 

αδ) της ασφάλειας των μεταφορών,

 

αε) της προστασίας του περιβάλλοντος,

 

αστ) της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας,

 

αζ) της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων,

 

αη) της δημόσιας υγείας,

 

αθ) της προστασίας των καταναλωτών,

 

αι) της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών,

 

 

β) παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης του άρθρου 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) και τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά ενωσιακά μέτρα,

 

 

γ) παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 26 της Σ.Λ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και παραβιάσεων που αφορούν στην εσωτερική αγορά σχετικά με πράξεις που παραβαίνουν τους κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών ή διακανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών.

 

Η διαχείριση των καταγγελιών γίνεται με εχεμύθεια.

 

Αν θέλεις να υποβάλεις επώνυμα καταγγελία ακολούθησε το σύνδεσμο ΕΔΩ.

 

Αν θέλεις να υποβάλεις ανώνυμα καταγγελία ακολούθησε το σύνδεσμο ΕΔΩ.

 

Back to Top