Όροι Διαγωνισμών

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «STAR CHANNEL» με έδρα στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη, αρ. 36 (εφεξής καλούμενη «Διοργανώτρια εταιρεία»), σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ» (εφεξής ο «Δωροθέτης»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ.99, η οποία διαχειρίζεται τον διαδικτυακό τόπο www.box.gr και την αντίστοιχη εφαρμογή (εφεξής «BOX»), διοργανώνουν ηλεκτρονικά, την παρούσα προωθητική ενέργεια – Διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχθούν διακόσιοι (200) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν ένα εκπτωτικό κουπόνι του «BOX» για το πρώτο τους γεύμα και τέσσερις (4) νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν ένα δωρεάν γεύμα υπό τη μορφή «lunch bag» του «BOX» (εφεξής το «Δώρο»). Το ακριβές περιεχόμενο του Δώρου (π.χ. ύψος εκπτωτικού κουπονιού και προϋποθέσεις εξαργύρωσής του), θα προσδιοριστεί ελεύθερα από τον Δωροθέτη.

 

2) Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

 

3) Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας εταιρίας, του Δωροθέτη, οι συγγενείς τους πρώτου (α΄) και δευτέρου (β΄) βαθμού καθώς και οι σύζυγοι τους.

 

4) Ο διαγωνισμός θα εκκινήσει την 26/04 και θα λήξει τα μεσάνυχτα της 25/05.

 

5) Για να συμμετάσχει κάποιος στον Διαγωνισμό, θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, tablet ή έξυπνου κινητού τηλεφώνου, να εισέρχεται στον διαδικτυακό τόπο www.star.gr στη σελίδα των Quiz,όπου καλείται να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο με μία (1) ερώτηση σχετική με το «BOX». Στη συνέχεια και αφού απαντήσει στην ερώτηση, θα του ζητηθεί να συμπληρώσει τη φόρμα υποβολής στοιχείων για να συμμετάσχει στην κλήρωση και θα οδηγείται στην αντίστοιχη σελίδα ή εφαρμογή, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής του συμμετέχοντα (π.χ. App Store, Google Play κ.λπ.) ώστε να «κατεβάσει» (download) την εφαρμογή (app) του «BOX».

 

6) Η Διοργανώτρια εταιρία θα διενεργήσει τυχαία κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων, από την οποία θα αναδειχθούν διακόσιοι (200) νικητές για το εκπτωτικό κουπόνι και τέσσερις (4) νικητές των «lunch bags». Οι νικητές θα ειδοποιηθούν για το αποτέλεσμα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που συμπλήρωσαν στη φόρμα υποβολής στοιχείων, έως την 1/06/2021. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας ανάδειξης των βασικών νικητών και των αναπληρωματικών μέχρι την προαναφερόμενη ημέρα, η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής, με προηγούμενη δημοσίευση της τροποποίησης των όρων στην σελίδα του Star στο Διαδίκτυο.

 

7) Οι νικητές του Διαγωνισμού θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Δώρο εξαργυρώνοντας τον εκπτωτικό τους κωδικό σε παραγγελία τους μέσω της εφαρμογής «BOX» μέχρι την ημερομηνία που θα αναγράφεται στο εκπτωτικό κουπόνι ή στο κουπόνι του «lunch bag». Προς άρση πάσης αμφιβολίας, ρητώς διευκρινίζεται ότι, το εκπτωτικό κουπόνι ή το κουπόνι για το δωρεάν γεύμα («lunch bag»), θα μπορεί να εξαργυρωθεί αποκλειστικά και μόνο μέσω της εφαρμογής «ΒΟΧ».

 

8) Η Διοργανώτρια εταιρεία και o Δωροθέτης, δε φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή και δη όταν οφείλεται σε μη ανταπόκριση στην ηλεκτρονική ειδοποίηση που θα του αποσταλεί. Το Δώρο που θα λάβει ο νικητής του Διαγωνισμού δεν επιστρέφεται, δεν μεταβιβάζεται, δεν αντικαθίσταται και δεν εξαργυρώνεται.

 

9) Η συμμετοχή οιουδήποτε, σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορεί να ακυρωθεί, είτε αναδειχθεί νικητής είτε όχι, για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που αυτή δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) λόγω κωλύματος που επιβεβαιώνεται βάσει των παρόντων Όρων.

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.

Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του νικητή, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του δώρου.

 

10) Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την διοργανώτρια εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσα αυτή, ήτοι η διοργανώτρια εταιρεία, το βάρος της αποδείξεως) τότε η διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

 

11) Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αξίωση τρίτου κατά της Διοργανώτριας ή/και του Δωροθέτη, οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι υποχρεούνται να τις απαλλάξουν από κάθε ευθύνη για αποζημίωση και κάθε είδους απαιτήσεις τρίτων, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και δαπανών, που τυχόν προέρχονται από παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσωπικότητας.

 

12) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια – Διαγωνισμό, να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, να αυξήσει ή να μειώσει τη διάρκειά του, να τροποποιήσει / αντικαταστήσει το δώρο ή τον αριθμό των νικητών, κλπ., όποτε και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην σελίδα του Star στο Διαδίκτυο (https://www.star.gr/pages/oroi-diagonismon ). Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, εφόσον αυτή έχει ορθώς δημοσιευθεί στην ως άνω ιστοσελίδα.

 

13) Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη εάν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω επιδημιών, φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της. Ακόμα, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για συμμετοχές με τις οποίες έχουν παρασχεθεί λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία.

 

14) Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την αποστολή του προσωπικού εκπτωτικού κωδικού ή κωδικού για το «lunch bag» αντίστοιχα σε κάθε νικητή, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και του Δωροθέτη παύει να υφίσταται, δεν υπέχουν δε οιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίσταται ή εξαργυρώνεται. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την ειδοποίηση του νικητή, η διοργανώτρια εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως για ακύρωση ή /και ματαίωση του δώρου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

 

15) Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δεν έχουν, δεν αποκτούν και δεν θα αποκτήσουν στο μέλλον κανένα δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και του Δωροθέτη.

 

16) Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και ο Δωροθέτης δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και ο Δωροθέτης δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά παραιτούνται από κάθε σχετική - παρούσα ή μελλοντική -αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας  και του Δωροθέτη. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια  και ο Δωροθέτης δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία προκύψει στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή Διαγωνισμού.

 

17) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω της ιστοσελίδας www.star.gr . Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να δημοσιεύσει τα ονόματα των νικητών χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

 

18) Προσωπικά Δεδομένα:

Η Διοργανώτρια εταιρεία έχει αναρτήσει και διατηρεί στην ιστοσελίδα της την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων / Πολιτική Απορρήτου σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR. Η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (κανονισμός 2016/679 Ε.Ε.) την εθνική νομοθεσία και την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Η Εταιρεία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. με έδρα στη διεύθυνση οδός Βιλτανιώτη 36, 14564 Κάτω Κηφισιά, τηλέφωνο 211-1891000, 211-1892000, 211-1891004, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργάζεται το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας με σκοπό α) τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό και, σε περίπτωση που αναδειχθείτε νικητές, την αποστολή των Δώρων στους νικητές, και β) τη δημοσιότητα των ονομάτων των νικητών του διαγωνισμού για διαφημιστικούς λόγους.

 

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για κάθε σκοπό επεξεργασίας, ήτοι για σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη λήξη του Διαγωνισμού και μέχρι να αποσταλούν τα δώρα, τα δε ονόματα των νικητών τού διαγωνισμού θα παραμείνουν αναρτημένα για δέκα ημέρες. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ.1 εδ. α ΓΚΠΔ).

 

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679) και την εθνική νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς, και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό τού Υπεύθυνου Επεξεργασίας και τα τρίτα πρόσωπα τα οποία, ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία, εμπλέκονται στη διοργάνωση και υποστήριξη του Διαγωνισμού και την ανάδειξη των νικητών υπό την εποπτεία μας και με τις ίδιες εξασφαλίσεις. Τα δεδομένα σας δεν θα αποκαλυφθούν ή πωληθούν σε τρίτα πρόσωπα για άλλους μη σχετικούς σκοπούς.

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Διοργανώτριας στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση, υπ’ όψιν Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@star.gr προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τα άρθρα 15 επ. του κανονισμού GDPR (ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής). Μπορείτε για παράδειγμα, να ζητήσετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, επικαιροποιημένο κατάλογο των προσώπων που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή και τη διαγραφή των στοιχείων σας καθώς επίσης να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας χωρίς, ωστόσο, η ανάκληση να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης.  Τέλος, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο: +30-210 6475600, www.dpa.gr.

 

19) Απαραίτητη προϋπόθεση για όποιον επιθυμεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό είναι να λάβει γνώση και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

 

20) Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.star.gr/pages/oroi-diagonismon και μπορούν να τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας εταιρείας και εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον αναρτάται πάντα το επικαιροποιημένο κείμενο αυτών.

 

21) Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

Αθήνα, 12.03.2021

Οι Εταιρείες

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ - STAR CHANNEL,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΟΤΕ

Back to Top