SURE: Η Κομισιόν παρέχει 100 δις ευρώ ως δάνεια για επιδότηση εργασίας

Το πρόγραμμα παρουσίασε η Πρόεδρος Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν

σημαία Ε.Ε

Τη δημιουργία ενός μέσου αλληλεγγύης ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, «το οποίο θα βοηθήσει τους εργαζόμενους να διατηρήσουν τα εισοδήματά τους και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να παραμείνουν στη ζωή», με την ονομασία SURE, παρουσίασε σήμερα η Κομισιόν και συγκεκριμένα η Πρόεδρός της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Η Κομισιόν προτείνει επίσης την ανακατανομή όλων των διαθέσιμων διαρθρωτικών ταμείων στην απάντηση στην πανδημία του Covid- 19. Ακόμη, ανακοίνωσε  ότι οι γεωργοί και οι αλιείς θα λάβουν επίσης στήριξη, με ειδικά μέτρα που θα βασίζονται στον τρέχοντα προϋπολογισμό της ΕΕ.

Οι σημερινές προτάσεις λαμβάνουν την απάντηση σε ένα νέο επίπεδο.

Σχολιάζοντας τις προτάσεις που εγκρίθηκαν σήμερα, η Πρόεδρος Φον Ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά ότι «Σε αυτή την κρίση, μόνο η ισχυρότερη απάντηση θα πετύχει. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Κάθε διαθέσιμο ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ θα αναπροσανατολιστεί για να το αντιμετωπίσει, κάθε κανόνας θα διευκολυνεί την κατάσταση ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία και αποτελεσματική ροή της χρηματοδότησης. Με ένα νέο μέσο αλληλεγγύης, θα κινητοποιήσουμε 100 δισ. Ευρώ για να διατηρήσουμε τους πολίτες στις θέσεις εργασίας τους και επιχειρήσεις ζωντανές. Με αυτό το μέσο, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τα Κράτη Μέλη για να σώσουμε ζωές και να προστατεύσουμε τα προς το ζην. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη», τόνισε η Πρόεδρος.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα SURE, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι  το νέο μέσο που θα παρέχει μέχρι 100 δισεκατομμύρια δάνεια σε χώρες που το χρειάζονται για να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν εισόδημα και οι επιχειρήσεις διατηρούν το προσωπικό τους.

Τα δάνεια θα βασίζονται σε εγγυήσεις που παρέχονται από τα Κράτη Μέλη και θα κατευθύνονται προς εκείνες όπου χρειάζονται επειγόντως. Όλα τα 27 Κράτη Μέλη θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν

Το SURE θα υποστηρίξει προγράμματα εργασίας μικρής διάρκειας και παρόμοια μέτρα που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας, τους μισθωτούς και τους αυτοαπασχολούμενους έναντι του κινδύνου απόλυσης και απώλειας εισοδήματος. Οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να μειώσουν προσωρινά τις ώρες των υπαλλήλων ή να αναστείλουν την εργασία συνολικά, με εισοδηματική στήριξη που παρέχεται από το κράτος για τις μη εργάσιμες ώρες. Οι αυτοαπασχολούμενοι θα λάβουν την αντικατάσταση εισοδήματος για την παρούσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Yποστήριξη των αλιέων και των αγροτών

Σε ότι αφορά την υποστήριξη των αλιέων και των αγροτών προκρίνεται η χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, με πιο ευέλικτο τρόπο. Τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να παρέχουν υποστήριξη:

- στους αλιείς για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων 
- στους αγρότες υδατοκαλλιέργειας για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και την παροχή στήριξης ·
- καθώς και στις οργανώσεις παραγωγών για την προσωρινή αποθήκευση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Η Κομισιόν θα προτείνει επίσης σύντομα μια σειρά μέτρων για να εξασφαλίσει ότι οι γεωργοί και άλλοι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν την υποστήριξη που χρειάζονται από την κοινή γεωργική πολιτική, παρέχοντας, για παράδειγμα, περισσότερο χρόνο για την υποβολή αιτήσεων υποστήριξης και περισσότερος χρόνος για να μπορέσουν οι διοικήσεις να τις επεξεργαστούν, αύξηση των προκαταβολών για άμεσες ενισχύσεις και πληρωμές αγροτικής ανάπτυξης και προσφορά πρόσθετης ευελιξίας για τους επιτόπιους ελέγχους για την ελαχιστοποίηση της ανάγκης για φυσική επαφή και τη μείωση του διοικητικού φόρτου.

Επιπλέον η Κομσιόν προτείνει την ανακατεύθυνση όλων των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Όλα τα μη δεσμευμένα κονδύλια από τα τρία ταμεία της πολιτικής συνοχής - το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής - θα κινητοποιηθούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης της δημόσιας υγείας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κονδύλια μπορούν να διοχετευθούν σε εκείνους που τα χρειάζονται επειγόντως, θα καταστεί δυνατή η μεταφορά κεφαλαίων, καθώς και μεταξύ κατηγοριών περιφερειών και μεταξύ στόχων πολιτικής.

Επιπλέον, οι απαιτήσεις συγχρηματοδότησης θα εγκαταλειφθούν, δεδομένου ότι τα Κ-Μ χρησιμοποιούν ήδη όλα τα μέσα τους για την καταπολέμηση της κρίσης. Η διαχείριση θα απλουστευθεί.

Τέλος η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι "εργάζεται σκληρά για να εξασφαλίσει την προμήθεια προστατευτικού εξοπλισμού και αναπνευστικού εξοπλισμού". Σημειώνει δε ότι παρά τις έντονες προσπάθειες παραγωγής της βιομηχανίας, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη εξοπλισμού προστασίας και αναπνευστικού εξοπλισμού σε ορισμένες περιοχές. Επίσης, δεν διαθέτουν επαρκείς θεραπευτικές εγκαταστάσεις και θα επωφελούνταν από το να μπορούν να μεταφέρουν τους ασθενείς σε περιοχές με περισσότερους πόρους και να αποστέλλουν ιατρικό προσωπικό σε περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Θα χρειαστεί επίσης υποστήριξη για μαζικές δοκιμές, ιατρική έρευνα, ανάπτυξη νέων θεραπειών και παραγωγή, αγορά και διανομή εμβολίων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η ΕΕ προτίθεται σήμερα να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα υπόλοιπα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το τρέχον έτος για να βοηθήσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας.

Τρία δις ευρώ θα διατεθούν στο Μέσο Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης, εκ των οποίων 300 εκατ. € θα διατεθούν στην RescEU για τη στήριξη του κοινού αποθέματος εξοπλισμού.

Η πρώτη προτεραιότητα θα ήταν η διαχείριση της κρίσης της δημόσιας υγείας και η εξασφάλιση ζωτικής σημασίας εξοπλισμού και προμηθειών, από συσκευές αναπνευστικής υποστήριξης έως τα ατομικά προστατευτικά εργαλεία, και από τις κινητές ιατρικές ομάδες έως την ιατρική βοήθεια για τους πιο ευάλωτους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται στα στρατόπεδα προσφύγων. Ο δεύτερος τομέας εστίασης θα ήταν να επιτραπεί η κλιμάκωση των προσπαθειών δοκιμών. Η πρόταση θα επιτρέψει επίσης στην Κομισιόν να προμηθεύεται εξοπλισμό απευθείας εξ ονόματος των κρατών μελών.

Καθώς η κατάσταση συνεχίζει να εξελίσσεται, η Κομισιόν θα υποβάλει περισσότερες προτάσεις και θα συνεργαστεί με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ για να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό.

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top