Νέα μέτρα στο Δημόσιο: Εκ περιτροπής εργασία και τηλεργασία

Η εγκύκλιος Θεοδωρικάκου με τα επείγοντα μέτρα

Δημόσιο

Πρόσθετα επείγοντα μέτρα για το Δημόσιο  λαμβάνει το  Υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, για την αντιμετώπιση της της διασποράς του κορωνοϊού.

Θεοδωρικάκος για τον κορωνοϊό: Αυτές είναι οι άδειες για γονείς στο Δημόσιο 

Αναφέρεται συγκεκριμένα:

A. ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται, κατά την κρίση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, να προσδιορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που πρέπει να παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας ή και με τον ορισμό κατ’ εξαίρεση προσωπικού ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου της υπηρεσίας, η δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.» Βάσει των διατάξεων αυτών ο οικείος Υπουργός ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης κάθε φορέα καλείται να προβεί σε πλάνο εργασιών έκτακτης ανάγκης, λαμβάνοντας υπόψη του ιδίως τα εξής: 

Μέτρα για την υγιεινή των ευπαθών ομάδων λαμβάνει ο ΚΥΑΔΑ

- Την  αποστολή, τις αρμοδιότητες και το αντικείμενο εκάστης οργανικής μονάδας του φορέα.

-Τις εξελίξεις – νομοθετικές, υγειονομικές κ.α. – όπως αυτές διαμορφώνονται στο πλαίσιο της εν λόγω έκτακτης κρίσης. • Την ανάγκη πρόληψης και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού. 

-Την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων. 

-Την προστασία και ασφάλεια των ευπαθών ομάδων. 

-Την προάσπιση και εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. 

-Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων και κυρίως αυτών που δύνανται να εργαστούν είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία είτε με εξ αποστάσεως παροχή εργασίας (τηλεργασία). 

«Είναι αυτονόητο ότι στους υπαλλήλους αυτούς δεν θα συνυπολογίζονται οι ευπαθείς ομάδες, οι τελούντες σε άδεια ειδικού σκοπού καθώς εκείνοι οι υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν ήδη με μακροχρόνια άδεια (πχ αναρρωτική, άνευ αποδοχών, άδεια ανατροφής, άδεια κυοφορίας λόγω επαπειλούμενης κύησης κ.α.» διευκρινίζει η εγκύκλιος και προσθέτει: 
Βάσει των ανωτέρω κριτηρίων ο οικείος Υπουργός ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης θα ορίσει: Α) τις υπηρεσίες εκείνες του φορέα, για τις οποίες υπάρχει δυνατότητα πλήρους ή μερικής αναστολής λειτουργίας και Β) τις υπηρεσίες εκείνες του φορέα, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται οπωσδήποτε σε πλήρη λειτουργία, έστω και με προσωπικό ασφαλείας. Βάσει των α) και β) περιπτώσεων: Γ) τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα (σε επίπεδο Τμήματος, όπου είναι εφικτό, άλλως σε επίπεδο Δ/νσης), οι οποίοι θα παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία για παροχή εργασίας εκ περιτροπής. Ο σχεδιασμός αυτός δύναται να πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση ή ανά δεκαπενθήμερο. Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη σχετική εγκύκλιο, κατά την εφαρμογή των εν λόγω έκτακτων μέτρων, δεν υποχρεούνται οι Υπηρεσίες να διασφαλίζουν την παραμονή τουλάχιστον των 2/3 των υπαλλήλων σε κάθε οργανική μονάδα και οι υπηρεσιακές ανάγκες θα καλυφθούν με κατ΄ εξαίρεση διάθεση υπαλλήλων από άλλη οργανική μονάδα ή με προσωπικό ασφαλείας που θα οριστεί για το σκοπό αυτό. Ειδικότερα και προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχνωτισμός, συγχρωτισμός και συνωστισμός των υπαλλήλων στην υπηρεσία, αλλά και για την προστασία αυτών στο πλαίσιο του κινδύνου που αναδύεται λόγω των μετακινήσεων του προσωπικού, το αρμόδιο όργανο δύναται είτε να καθορίσει την εκ περιτροπής κατά τα ανωτέρω αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων, είτε, εφόσον απαιτείται, την παροχή εργασίας σε δυο διακριτές βάρδιες αποκλειστικά στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εν λόγω έκτακτης κρίσης και ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας του φορέα».

Ο αρμόδιος προϊστάμενος (τμήματος ή διεύθυνσης) θα καθορίζει τα καθήκοντα που καλούνται να ασκήσουν οι υπάλληλοι κατά την έκτακτη αυτή λειτουργία, θα προτεραιοποιεί τις εργασίες που ανατίθενται στους υπαλλήλους και θα παρέχει σαφείς οδηγίες για το παρεχόμενο έργο, ιδίως στις περιπτώσεις που δεν θα καθίσταται δυνατή η συνύπαρξη προϊσταμένου και υπαλλήλων. Σε περίπτωση που το προσωπικό δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών, εξυπακούεται ότι θα αξιοποιηθεί και προσωπικό από άλλες οργανικές μονάδες, των οποίων οι αρμοδιότητες δεν κρίνονται κατεπείγουσες για τη λειτουργία του φορέα τη συγκεκριμένη κρίσιμη χρονική στιγμή ή οι οποίες έχουν τεθεί σε προσωρινή μερική αναστολή λειτουργίας, και σε κάθε περίπτωση εφόσον το προσωπικό αυτό έχει την εμπειρία ή τις γνώσεις για την άσκηση των καθηκόντων που εκτάκτως θα κληθεί να ασκήσει. 

Β. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΩΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ       

Προβλέπεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, ότι είναι δυνατός ο περιορισμός ή και η διεύρυνση των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50% για συγκεκριμένο διάστημα που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

Ο  περιορισμός ή διεύρυνση του ωραρίου εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες σταθμίζεται βάσει της προστασίας τόσο των υπαλλήλων όσο και του εξυπηρετούμενου κοινού προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός, συγχνωτισμός και ο συγχρωτισμός. Επιπλέον η διεύρυνση του ωραρίου θα πρέπει να κρίνεται και βάσει της εκ περιτροπής εργασίας των υπαλλήλων και με βάση τις βάρδιες που θα δημιουργηθούν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία και η πρόληψη αποτελεί ατομική ευθύνη του καθενός, συνιστάται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού με σχετική πρόβλεψη στην προαναφερόμενη απόφαση. Για το λόγο αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο το κοινό που εξυπηρετούν αλλά και να εξασφαλίσουν το απαραίτητο προσωπικό που θα επιληφθεί της αποκλειστικής αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσματικής τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των πολιτών.    Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση έκδοσης της ως άνω σχετικής απόφασης, θα πρέπει αμελλητί και με κάθε πρόσφορο τρόπο να ενημερώνονται οι πολίτες προκειμένου να εξασφαλίζεται αποτελεσματικά ο σκοπός για τον οποίο εκδίδεται η εν λόγω απόφαση και προκειμένου να αποφεύγεται η προσέλευση αλυσιτελώς των ενδιαφερομένων, οπότε και αποφεύγονται τυχόν δυσλειτουργίες ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται και η προστασία της δημόσιας υγείας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει σχετική εμφανής ανακοίνωση στις ιστοσελίδες των φορέων και στο χώρο όπου στεγάζεται η υπηρεσία για την άμεση ενημέρωση των εξυπηρετούμενων πολιτών. Εξυπακούεται ότι μετά το πέρας ισχύος της εν λόγω απόφασης, επανέρχονται σε ισχύ οι πάγιες κατά περίπτωση προβλεπόμενες ώρες υποδοχής κοινού. 

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ  

Προβλέπεται ότι εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες από την έναρξη ισχύος της από 14/3/2020 ΠΝΠ, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτηρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι  μήνες. Δεδομένης της υποχρέωσης της προστασίας της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων, ιδιαιτέρως δε την τρέχουσα κρίσιμη περίοδο, καλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την σχολαστική τήρηση των ανωτέρω ιδίως σε ό,τι αφορά την καθαριότητα και την απολύμανση των κτηρίων όπου στεγάζονται οι δημόσιες υπηρεσίες με ιδιαίτερη έμφαση στους κοινόχρηστους χώρους (ιδίως τουαλέτες, χώροι υποδοχής και αναμονής κοινού) και για την αμελλητί μέριμνα για αποκομιδή των απορριμάτων. 

Δ. ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας δύναται να επεκτείνεται η ως άνω διευκόλυνση και σε άλλες ευπαθείς ομάδες.» Βάσει των ανωτέρω οι ευπαθείς ομάδες κατά την έννοια των σχετικών προαναφερόμενων διατάξεων, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την υπηρεσία νομίμως εκ του λόγου αυτού, υποχρεωτικά τους χορηγείται ειδική άδεια λόγω της έκτακτης κρίσης του κορωνοϊού. 
 

Ε.ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Σε συνέχεια της προηγούμενης σχετικής εγκυκλίου, με την οποία δόθηκε η οδηγία για τον περιορισμό ή και αναστολή των υπηρεσιακών μετακινήσεων εκτός έδρας λαμβανομένων υπόψη των οδηγιών πρόληψης του Ε.Ο.Δ.Υ., αναφέρευαι ότι με βάση την παρ. 1 του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 ΠΝΠ «1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλεται, επιπροσθέτως των μέτρων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄42), η προσωρινή απαγόρευση εισόδου και εξόδου από την Ελληνική Επικράτεια μεμονωμένων φυσικών προσώπων, οργανωμένων ή μη ομάδων ή και αποστολών φυσικών προσώπων, που προέρχονται από ή μεταβαίνουν σε πληττόμενες περιοχές του εξωτερικού. Δεν είναι πάντως δυνατή η απαγόρευση εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια σε Έλληνα πολίτη. Για την εφαρμογή της παρούσας, οι πληττόμενες περιοχές από τον κορωνοϊό COVID-19 προσδιορίζονται ανά περίπτωση, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας». Βάσει των ανωτέρω και δεδομένης της ατομικής ευθύνης εκάστου πολίτη για την προφύλαξη και προστασία τόσο του ιδίου όσο και του περιβάλλοντός του, συνιστάται η καθολική αναστολή μετακινήσεων εκτός έδρας για υπηρεσιακούς σκοπούς καθώς επίσης και οι υπάλληλοι, οι οποίοι τελούν σε οποιαδήποτε άδεια, να αναστείλουν οποιαδήποτε μετακίνηση εκτός της έδρας τους ή σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης πραγματοποίησης της μετακίνησης αυτής, να ενημερώνουν αμελλητί την Υπηρεσία τους, αλλά και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα για την παροχή σχετικών οδηγιών. 
 

ΣΤ. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

Δεδομένων των εξελίξεων, όπως αυτές διαμορφώνονται εξαιτίας της κρίσης του κορωνοϊού και ειδικότερα κατόπιν της έκτακτης αναστολής λειτουργίας (κλεισίματος) ιδιωτικών επιχειρήσεων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού να διερευνήσουν, αλλά και οι υπάλληλοι του δημοσίου, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της από 11-3-2020 ΠΝΠ, όπως προσδιορίζονται στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, να ενημερώσουν τις Διευθύνσεις Προσωπικού για τη δυνατότητα φροντίδας των τέκνων τους από τον/την γονέα που απασχολείται στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα συνεπεία της προαναφερόμενης αναστολής λειτουργίας. Οι Δ/νσεις Προσωπικού βάσει των ανωτέρω καλούνται να επανελέγξουν την άδεια ειδικού σκοπού που έχουν ήδη χορηγήσει ή θα χορηγούν στους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους.   

Διαβάστε την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με όλα τα μέτρα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top