ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων στις 30 Αυγούστου

Η ημερομηνία διακανονισμού θα είναι η Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου

Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων στις 30 Αυγούστου

Την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 875 εκατομμυρίων Ευρώ, λήξεως 2 Μαρτίου  2018. Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση  ACT/360.  Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου

Το Ελληνικό Δημόσιο προβαίνει στην έκδοση τίτλων είτε με δημοπρασία μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Δευτερογενής Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ), είτε με κοινοπραξία Τραπεζών σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς. Επιπλέον το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εκδιδόμενους τίτλους από εξουσιοδοτημένες για τους σκοπούς αυτούς Νομικές Οντότητες.

Οι εκδόσεις των τίτλων αφορούν:

- Έντοκα Γραμμάτια Τρίμηνης, Εξάμηνης και Δωδεκάμηνης διάρκειας  
- Ομόλογα διάρκειας δύο (2) ετών και άνω

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις τρέχουσες και για τις προγενέστερες εκδόσεις τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου από την επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). 

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top