Έξι κριτήρια για την μετεγκατάσταση των δύο Ευρωπαϊκών Οργανισμών, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, που σήμερα είναι εγκατεστημένοι στη Βρετανία και πρέπει να μετακινηθούν σε κάποιο από τα κράτη μέλη της ΕΕ, ενέκριναν αργά χθες βράδυ οι 27 ηγέτες της ΕΕ, στη συζήτηση που είχαν μετά το πέρας του επίσημου δείπνου. Ανάμεσα στα κριτήρια βρίσκεται η προσβασιμότητα της τοποθεσίας, η ετοιμότητα εγκατάστασης και η γεωγραφική διασπορά.

Συγκεκριμένα, οι 27 θα αποφασίσουν πού θα μετεγκατασταθούν οι δύο οργανισμοί, αφού εξεταστούν οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, με βάση τα έξι παρακάτω κριτήρια:

1) το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να διαβεβαιώσει ότι ο οργανισμός μπορεί να εγκατασταθεί επί τόπου και να αναλάβει τα καθήκοντά του την ημερομηνία της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.

Το κριτήριο αυτό αφορά ειδικότερα τη διαθεσιμότητα κατάλληλων χώρων γραφείων στο Βέλγιο, ώστε να μπορέσει ο Οργανισμός να αναλάβει τα καθήκοντά του στη νέα θέση του κατά την ημερομηνία απόσυρσης. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για γραφεία, αίθουσες συσκέψεων, χώρος αρχειοθέτησης, τηλεπικοινωνίες και τηλεπικοινωνίες υψηλής απόδοσης, δίκτυα αποθήκευσης δεδομένων καθώς και κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας.

2) Η προσβασιμότητα της τοποθεσίας. Το κριτήριο αυτό αφορά τη διαθεσιμότητα, τη συχνότητα και τη διάρκεια των συνδέσεων πτήσεων από τις πρωτεύουσες όλων των κρατών μελών της ΕΕ έως τους αερολιμένες κοντά στην τοποθεσία, τη διαθεσιμότητα, τη συχνότητα και τη διάρκεια των δημόσιων συγκοινωνιακών συνδέσεων από τα αεροδρόμια ως την τοποθεσία, καθώς και την ποιότητα και την ποσότητα των χώρων διαμονής.

3) Την ύπαρξη κατάλληλων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων για τα παιδιά του προσωπικού της υπηρεσίας. Αυτό το κριτήριο αφορά τη διαθεσιμότητα πολυγλωσσικής, ευρωπαϊκής εκπαίδευσης που να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις για τα παιδιά του σημερινού προσωπικού, όπως καθώς και την ικανότητα να υπάρξει ανταπόκριση και στις μελλοντικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

4) Κατάλληλη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, κοινωνική ασφάλιση και ιατρική περίθαλψη και για τα παιδιά και τους/τις συζύγους. Το κριτήριο αυτό αφορά την ικανότητα κάλυψης των αναγκών των παιδιών και των συζύγων, καθώς και του μελλοντικού προσωπικού σε κοινωνική ασφάλιση, ιατρική περίθαλψη, αλλά και τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης για αυτούς/αυτές.

5) Επιχειρησιακή συνέχεια. Το κριτήριο αυτό είναι σημαντικό, δεδομένης της κρίσιμης φύσης των υπηρεσιών που παρέχουν οι δύο οργανισμοί και την ανάγκη να εξασφαλιστεί συνεχής λειτουργία στο σημερινό υψηλό επίπεδο επίπεδο.

Αφορά δε, το χρονοδιάγραμμα που απαιτείται για την εκπλήρωση των τεσσάρων ανωτέρω κριτηρίων, αλλά και, μεταξύ άλλων, την ικανότητα που οι τοποθεσίες θα παρέχουν τους οργανισμούς να διατηρούν και να προσελκύουν υψηλά ειδικευμένο προσωπικό από τους σχετικούς τομείς. Επιπλέον, αφορά την ικανότητα εξασφάλισης ομαλής λειτουργίας, τη μετάβαση στις νέες τοποθεσίες και ως εκ τούτου την εγγύηση της επιχειρηματικής συνέχειας των οργανισμών, που θα πρέπει να παραμείνουν λειτουργικοί κατά τη διάρκεια της μετάβασης.

6) Γεωγραφική εξάπλωση. Το κριτήριο αυτό αφορά τη συμφωνηθείσα επιθυμητή γεωγραφική εξάπλωση των οργανισμών (αποφυγή υπερσυγκέντρωσης).

Οι ενδιαφερόμενες χώρες μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι τις 31 Ιουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει τις αιτήσεις, σε πρώτη φάση, με βάση τα παραπάνω κριτήρια και το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων θα λάβει την τελική απόφαση τον Νοέμβριο του 2017.

 

Από τις Βρυξέλλες, Θάνος Αθανασίου

Tags: