Τέλη ταξινόμησης ΙΧ: Έρχονται μειώσεις με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Τέθηκε σε διαβούλευση – Τι προβλέπει

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επενδυτικά κίνητρα και αλλαγές στα τέλη ταξινόμησης των ΙΧ. 

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προωθεί αλλαγές στον υπολογισμό των τελών ταξινόμησης ΙΧ, ενώ προβλέπονται απαλλαγές από το τέλος επιτηδεύματος σε συγκεκριμένες κατηγορίες ατομικών εμπορικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. 

Επίσης το υπουργείο Οικονομικών, μέσω του νομοσχεδίου καλεί τους συνταξιούχους του εξωτερικού να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. 

Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα και χωρίς «πρόστιμο» - Τι προβλέπει η απόφαση

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει διατάξεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση επενδύσεων, στη διαμόρφωση ευνοϊκού φορολογικού περιβάλλοντος, σε στοχευμένες φορολογικές απαλλαγές, σε εξορθολογισμό της φορολογίας των οχημάτων που λαμβάνει υπόψη τους περιβαλλοντικούς στόχους και πολιτικές, με σκοπό να στηριχθούν οι θέσεις εργασίας και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, βάσει των πλέον πρόσφατων ελληνικών και ευρωπαϊκών δεδομένων. 

Επιπλέον, περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις στο πεδίο της εξώδικης επίλυσης των εκκρεμών ενώπιον των δικαστηρίων φορολογικών διαφορών, που αποσκοπούν στην ταχεία επίλυσή τους, την αποσυμφόρηση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, και την τόνωση των φορολογικών εσόδων.

Επίσης περιλαμβάνει εξίσου σημαντικές παρεμβάσεις για την ενσωμάτωση οδηγιών, οι οποίες αφορούν στη θεσμοθέτηση μηχανισμού επίλυσης φορολογικών διαφορών σε επίπεδο ΕΕ, την περαιτέρω διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ κατά του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ (φορολογία εξόδου, υβριδικές συμφωνίες, ΦΠΑ). 

Έρχονται πριμ και κίνητρα για αγορά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων

Με βάση τους νέους αυτούς κανόνες, επιδιώκεται να προσδιορίζεται ορθότερα το φορολογητέο εισόδημα στην Ελλάδα, όπως και σε κάθε άλλο κράτος μέλος, και να διαφυλάσσεται η φορολογική βάση της Χώρας.

Τέλος, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τη σύσταση Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς και για την επίλυση θεμάτων, τα οποία είχαν απασχολήσει σημαντικά το ΝΣΚ από την πλευρά της απονομής ουσιαστικής δικαιοσύνης και εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων.

Τι αλλάζει στα τέλη ταξινόμησης των ΙΧ

Με την προτεινόμενη διάταξη αναμορφώνεται και εξορθολογίζεται το καθεστώς φορολογίας των επιβατικών και φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης. 

Η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής για την ανανέωση του υφιστάμενου στόλου αυτοκινήτων και την προώθηση μη ρυπογόνων οχημάτων νέας τεχνολογίας. 

Αλλάζει το τέλος ταξινόμησης: Πώς επηρεάζονται οι τιμές των αυτοκινήτων

Ειδικότερα, καθιερώνεται νέο σύστημα προοδευτικής φορολόγησης επιβατικών αυτοκινήτων και αναμορφώνονται σε συνάρτηση με την παλαιότητα του οχήματος αναλογικότερα οι προσαυξήσεις οι οποίες επιβάλλονται με βάση την αντιρρυπαντική τεχνολογία EURO.

Μειώνεται περαιτέρω το τέλος ταξινόμησης υβριδικών αυτοκινήτων, χαμηλών ρύπων, με εκπομπές ρύπων CO2 έως 50 γρ/χλμ, ενώ διατηρείται η απαλλαγή του 50% του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης για υβριδικά αυτοκίνητα με περισσότερους ρύπους, καθώς και η πλήρης απαλλαγή για τα ηλεκτροκίνητα ΕΙΧ.

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση   

Με τον τρόπο αυτό μειώνεται το αναλογούν τέλος ταξινόμησης για την πλειοψηφία των οχημάτων και ευνοείται η ταξινόμηση νεότερων αυτοκινήτων, λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης τόνωσης της σχετικής αγοράς.

Τέλος, καταργείται η υφιστάμενη πρόβλεψη για τη δυνατότητα φορολόγησης μεταχειρισμένων οχημάτων με πρώτη κυκλοφορία στην ΕΕ πριν από την 01.06.2016, με βάση το προϊσχύον καθεστώς φορολόγησης (ιστορικό τέλος), η πρακτική εφαρμογή της οποίας δημιούργησε πολλές και μεγάλες καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία εκτελωνισμού οχημάτων.

Επίσης, για τα οχήματα για τα οποία εκκρεμεί αίτηση προς εξέταση ενώπιον της Επιτροπής Ιστορικού Τέλους Ταξινόμησης, παρέχεται με μεταβατική διάταξη η δυνατότητα επιλογής ταξινόμησης με τις νέες διατάξεις. 

Με το παλιό σύστημα, αν η λιανική τιμή ξεπερνούσε την πραγματική αξία του ΙΧ, ο ανώτερος συντελεστής εφαρμοζόταν από το πρώτο ευρώ. Για παράδειγμα, σε Ι.Χ. με λιανική τιμή προ φόρων 26.000 ευρώ, εφαρμοζόταν ο συντελεστής 30,40% από το πρώτο ευρώ και τα τέλη ταξινόμησης διαμορφώνονταν σε 7.904 ευρώ. 

Μείωση τιμών στα ΙΧ με νέο σύστημα υπολογισμού τελών ταξινόμησης! 

Με το νέο σύστημα, οι συντελεστές εφαρμόζονται κλιμακωτά, όπως στη κλίμακα φόρου εισοδήματος. Έτσι, για το ίδιο Ι.Χ. λιανικής τιμής προ φόρων 30.000 ευρώ, τα τέλη ταξινόμησης διαμορφώνονται, πλέον, σε 532 + 741 + 1.510,50 + 2.945 + 285 = 6.013,50 ευρώ 

Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση διαρθρώνεται σε τρία μέρη

  • Με το Μέρος Πρώτο (άρθρα 1 έως 10) επιδιώκεται η ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, αφενός, με την παροχή φορολογικών κινήτρων και στοχευμένων φορολογικών απαλλαγών, και αφετέρου με την εξωδικαστική επίλυση των εκκρεμών φορολογικών διαφορών.
  • Με το Μέρος Δεύτερο (άρθρα 10 έως 56) επιδιώκεται η ενσωμάτωση ενωσιακού δικαίου στην ελληνική νομοθεσία που συντείνει στον ορθότερο προσδιορισμό της φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων σε επίπεδο ΕΕ, στην επίλυση των φορολογικών τους διαφορών, στην καλύτερη λειτουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και εν τέλει στη διαφύλαξη της φορολογικής βάσης της Χώρας.
  • Με το Μέρος Τρίτο (άρθρα 57 έως 61) επιδιώκεται η υποστήριξη της λειτουργίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και η επίλυση θεμάτων για την εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την άσκηση κτηματολογικών αγωγών και άλλων σχετικών θεμάτων.

Η διαβούλευση για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο διενεργείται μέσω του δικτυακού τόπου www.opengov.gr και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 20.00. 

Δείτε ολόκληρο το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star εδώ
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top