Βγήκε η προκήρυξη: 609 προσλήψεις σε ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ

Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες

Λεωφορεία

Σε προσλήψεις 609 εργαζομένων προχωρούν οι ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) και ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες).

Η προκήρυξη αναρτήθηκε στον ιστόποτο  του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και αναφέρει: 

•    ΟΣΥ: Θα προσληφθούν 367 εργαζόμενοι στην κατηγορία Οδηγών Λεωφορείων ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και 56 εργαζόμενοι στην κατηγορία ΔΕ Τεχνιτών διάφορων ειδικοτήτων.

•    ΣΤΑΣΥ: Θα προσληφθούν 186 εργαζόμενοι Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκ των οποίων οι 75 θα είναι οδηγοί συρμών και οι υπόλοιποι τεχνικοί.

Όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ, σε ανακοίνωσή του, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τις 186 θέσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:

-    Με  συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:  ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.,  Αθηνάς 67, Τ.Κ.10552 Αθήνα, απευθύνοντας την στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

-    Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση: protocol@stasy.gr.             

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 04 Νοεμβρίου και λήγει στις 18 Νοεμβρίου 2020.

Τα γενικά προσόντα για την πρόσληψη

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

•    Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εφόσον γνωρίζουν ελληνικά σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.), η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας. Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958).

•    Να έχουν γεννηθεί από το έτος 1975 έως και το έτος 1999.

•    Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

•    Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού. Ειδικότερα δεν προσλαμβάνεται προσωπικό που έχει απολυθεί λόγω ακαταλληλότητας ή πειθαρχικών παραπτωμάτων, από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) ή τους Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου (Ε.Φ.Σ.Ε.)

•    Οι άνδρες κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Εξαίρεση: Για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

•    Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους –εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής.

Δείτε την προκήρυξη για τις προσλήψεις στον ΟΣΥ

Δείτε την προκήρυξη για τις προσλήψεις στον ΣΤΑΣΥ

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top