Βρυξέλλες: Διαπραγμάτευση σε δύο φάσεις προβλέπουν οι κατευθυντήριες γραμμές για το Brexit

Τι μεταδίδει ο ανταποκριτής του STAR στις Βρυξέλλες, Θάνος Αθανασίου

Βρυξέλλες:  Διαπραγμάτευση σε δύο φάσεις προβλέπουν οι κατευθυντήριες γραμμές για το Brexit

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα τις κατευθυντήριες γραμμές της διαπραγμάτευσης σε συνέχεια της κοινοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου βάσει του άρθρου 50 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες.

Η σχετική επίσημη διαδικασία διήρκεσε μόνο 60 δευτερόλεπτα. Οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν μεταξύ άλλων και το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο λέγοντας ότι η ΕΕ πρέπει να αναγνωρίσει διμερείς συμφωνίες και ρυθμίσεις μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι συμβατές με το δίκαιο της ΕΕ "ιδίως όσον αφορά τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν ή εργάζονται στις περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων".

Οι κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν διαπραγμάτευση σε δύο φάσεις, προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, αντιμετώπιση των σχετικών δαπανών, μελλοντικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, προϋποθέσεις πρόσβασης στην ενιαία αγορά και μετεγκατάσταση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Η ΕΕ των 27 σημείωσε ότι "στις 29 Μαρτίου 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε την ανακοίνωση του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρατόμ, πράγμα που επιτρέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων όπως προβλέπεται στη Συνθήκη". "Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έφερε στην Ευρώπη ειρήνη και ευημερία και επέτρεψε ένα πρωτοφανές επίπεδο και πεδίο συνεργασίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. Ως εκ τούτου, ο γενικός στόχος της Ένωσης στις διαπραγματεύσεις αυτές θα είναι η διαφύλαξη των συμφερόντων της, Των πολιτών της, των επιχειρήσεων της και των κρατών μελών της ".

Ειδικότερα, οι 27 της ΕΕ δεσμεύονται για την διατήρηση της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς αποκλείουν τη συμμετοχή βάσει μιας τομεακής προσέγγισης. Μια χώρα μη μέλος της Ένωσης που δεν εκπληρώνει τις ίδιες υποχρεώσεις με ένα μέλος δεν μπορεί να έχει τα ίδια δικαιώματα και να απολαμβάνει τα ίδια οφέλη με ένα μέλος.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγνώριση από την βρετανική κυβέρνηση ότι οι τέσσερις ελευθερίες της ενιαίας αγοράς είναι αδιαίρετες και ότι δεν μπορεί να υπάρξει προσέγγιση αλα καρτ. Η Ένωση θα διατηρήσει την αυτονομία της όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων καθώς και τον ρόλο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προσέγγιση θα είναι "σταδιακή" με στόχο "να παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερη σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου στους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους διεθνείς εταίρους σχετικά με τα άμεσα αποτελέσματα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, θα διευθετήσει την αποδέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και από όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν ή από δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί ως κράτος μέλος".

«Οι κατευθυντήριες γραμμές ορίζουν ότι μια συμφωνία σχετικά με μια μελλοντική σχέση μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να οριστικοποιηθεί και να ολοκληρωθεί μόλις το Ηνωμένο Βασίλειο γίνει τρίτη χώρα».  Το άρθρο 50 ΣΕΕ απαιτεί να ληφθεί υπόψη το πλαίσιο για το μέλλον του Για το σκοπό αυτό πρέπει να προσδιοριστεί μια συνολική κατανόηση σχετικά με το πλαίσιο για τη μελλοντική σχέση κατά τη διάρκεια μιας δεύτερης φάσης των διαπραγματεύσεων βάσει του άρθρου 50 της ΣΕΕ.

Το διετές χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στο άρθρο 50 της ΣΕΕ λήγει στις 29 Μαρτίου 2019.

Η παράγραφος 8 ορίζει ότι "το δικαίωμα κάθε πολίτη της ΕΕ και των μελών της οικογένειάς του να ζει, να εργάζεται ή να σπουδάσει σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ αποτελεί θεμελιώδη πτυχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί με άλλα δικαιώματα που προβλέπει το δίκαιο της ΕΕ  έχει διαμορφώσει τις ζωές και τις επιλογές εκατομμυρίων ανθρώπων.

Θα πρέπει να υπάρξει δε συμφωνία αμοιβαίων εγγυήσεων για την προστασία του καθεστώτος και των δικαιωμάτων που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ κατά την ημερομηνία αποχώρησης, των πολιτών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου και των οικογενειών τους που πλήττονται από την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Αυτό θα αποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα των διαπραγματεύσεων.

Οι εγγυήσεις, λένε οι 27,  πρέπει να είναι αποτελεσματικές, εκτελεστές, αμερόληπτες και περιεκτικές, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος απόκτησης μόνιμης κατοικίας μετά από μια συνεχή πενταετή περίοδο νόμιμης διαμονής μέσω απλών και απλών διοικητικών διαδικασιών.

Στην παράγραφο 9, επισημαίνει ότι "η εγκατάλειψη της Ένωσης θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις της ΕΕ που εμπορεύονται και λειτουργούν με τις επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και του Ηνωμένου Βασιλείου που εμπορεύονται και λειτουργούν στην Ένωση. Παρομοίως, μπορεί να επηρεάσει όσους έχουν συνάψει συμβάσεις και επιχειρηματικές συμφωνίες ή συμμετέχουν σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ με βάση την υπόθεση της συνέχισης της ένταξης της Βρετανίας στην ΕΕ. Οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να αποβλέπουν στην αποφυγή νομικού κενού όταν οι Συνθήκες παύσουν να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και, στο μέτρο του δυνατού, να αντιμετωπίζουν τις αβεβαιότητες".

Μια ενιαία δημοσιονομική διευθέτηση - συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που απορρέουν από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, καθώς και εκείνων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) - πρέπει να διασφαλίζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύνολο της περιόδου ένταξης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ένωση. Ο διακανονισμός πρέπει να καλύπτει όλες τις αναλήψεις υποχρεώσεων καθώς και τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων υποχρεώσεων.

Το ζήτημα της Ιρλανδίας εξετάζεται στην παράγραφο 11: "η Ένωση έχει υποστηρίξει με συνέπεια τον στόχο της ειρήνης και της συμφιλίωσης που κατοχυρώνεται στη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής σε όλα τα μέρη της και θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει και να προστατεύει τα επιτεύγματα, τα οφέλη και τις δεσμεύσεις της Ειρηνευτικής Διαδικασίας. Δεδομένης της μοναδικής κατάστασης που επικρατεί στη νήσο της Ιρλανδίας, θα απαιτηθούν ευέλικτες και ευφάνταστες λύσεις, μεταξύ άλλων με στόχο την αποφυγή ενός σκληρού συνόρου, με παράλληλο σεβασμό της ακεραιότητας της έννομης τάξης της Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσει τις υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες και διακανονισμούς μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας που είναι συμβατές με το δίκαιο της ΕΕ".

Τέλος, το ζήτημα των στρατιωτικών βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο ορίζεται στην παράγραφο 12: "η Ένωση πρέπει να συμφωνήσει με το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τις ρυθμίσεις όσον αφορά τις περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο και να αναγνωρίσει στο πλαίσιο αυτό διμερείς συμφωνίες και διακανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι συμβατά με το δίκαιο της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν ή εργάζονται στις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων".

Θάνος Αθανασίου, Βρυξέλλες

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top