Τράπεζα «έκαψε» διαζευγμένο-Πρόστιμο 5.000 ευρώ από το ΣτΕ

Έδωσε προσωπικά του δεδομένα στην πρώην σύζυγο του

Τράπεζα «έκαψε» διαζευγμένο-Πρόστιμο 5.000 ευρώ

Το ποσό των 5.000 ευρώ επικύρωσε το ΣτΕ με την 150/2017 απόφασή του, το οποίο αρχικά είχε επιβληθεί από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τράπεζα, η οποία έστειλε προσωπικά δεδομένα πελάτη της στη διεύθυνση της πρώην συζύγου του και εκείνη τα χρησιμοποίησε σε βάρος του για την έκδοση διατροφής.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ο ιδιώτης είχε ανοίξει ατομικό τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα με μια συγκεκριμένη επωνυμία δηλώνοντας συγκεκριμένη διεύθυνση κατοικίας (οδό Χ), είχε δε παράσχει εντολή για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω του λογαριασμού αυτού.

Για την παροχή των υπηρεσιών που σχετίζονταν με την τελευταία αυτή δραστηριότητα, συμβλήθηκε με την αιτούσα εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, η οποία του απέστειλε ενημερωτικά σημειώματα για τις κινήσεις του χαρτοφυλακίου αμοιβαίων κεφαλαίων που αφορούσαν το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2000 σε άλλη διεύθυνση , που αποτελούσε τη διεύθυνση της ατομικής επιχείρησης της πρώην συζύγου του.

Στις 29.11.2004, ο ιδιώτης υπέβαλε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ισχυριζόμενος ότι η Τράπεζα και η αιτούσα προέβησαν σε παράνομη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων που τον αφορούσαν σε άλλη διεύθυνση σε σχέση με τη δηλωθείσα, με αποτέλεσμα να λάβει γνώση αυτών η πρώην σύζυγός του και να τα χρησιμοποιήσει εναντίον του σε δίκη διατροφής των ανηλίκων τέκνων τους.

Η Αρχή επελήφθη της καταγγελίας και, με την πράξη 41/2006, επέβαλε στην αιτούσα πρόστιμο 5.000 ευρώ, η πράξη, όμως, αυτή ανεκλήθη με την απόφαση 120/2011 της αυτής Αρχής, λόγω κακής σύνθεσης, όπως είχε κριθεί με αποφάσεις του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (βλ. ΣτΕ 4240/2010 7μ. κ.ά.).

Στη συνέχεια, η Αρχή κάλεσε εκ νέου την αιτούσα σε ακρόαση και, με την προσβαλλόμενη πράξη, της επέβαλε και πάλι πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.

Ειδικότερα, η Αρχή δέχθηκε τα εξής:

α. ότι, βάσει της σύμβασης αντιπροσώπευσης, η Τράπεζα εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό της αιτούσας, έχει την υποχρέωση να ελέγχει τα στοιχεία και τη νοµιµοποίηση των ενδιαφερομένων για την απόκτηση αμοιβαίων κεφαλαίων και να µεριµνά για τη σωστή συμπλήρωση των αιτήσεων που αποστέλλει στην αιτούσα,
β. ότι, όπως προκύπτει από το μητρώο πελάτη που τηρεί η Τράπεζα, για το συγκεκριμένο λογαριασμό του, μέσω του οποίου γίνονταν οι συναλλαγές αμοιβαίων κεφαλαίων, είχε δηλωθεί ως διεύθυνση κατοικίας η οδός όπου ο διέμενε το χρόνο εκείνο, ενώ, στα έγγραφα των αιτήσεων συμμετοχής σε αμοιβαία κεφάλαια [τις οποίες προωθούσε η Τράπεζα προς την αιτούσα] δεν αναγραφόταν διεύθυνση αποστολής στοιχείων σε σχέση με το λογαριασμό κίνησης αμοιβαίων κεφαλαίων,
γ. ότι, ανεξαρτήτως του ότι δεν προκύπτει με σαφήνεια εάν υπήρχε εντολή του περί µη ταχυδρομικής αποστολής («hold mail») ενημερωτικών σημειωμάτων σχετικώς με την πορεία του χαρτοφυλακίου αμοιβαίων κεφαλαίων, ή εάν ο είχε ενημερώσει την Τράπεζα ή την αιτούσα για τη νέα του διεύθυνση πάντως, δεν αποδεικνύεται ότι η διεύθυνση, την οποία γνωστοποίησε η Τράπεζα προς την αιτούσα και στην οποία απεστάλη από την αιτούσα το επίμαχο ενημερωτικό σημείωμα [οδός ..............], είχε δηλωθεί από τον σε σχέση µε τον επίδικο λογαριασμό,
δ. ότι η Τράπεζα, αν και επικαλέσθηκε καρτέλα καταθέσεων του  µε αρχική διεύθυνση την οδό και μεταγενέστερη διεύθυνση την οδό, δεν προσκόμισε στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η δήλωση του  για αλλαγή διεύθυνσης από οδό  σε οδό  για τον συγκεκριμένο λογαριασμό, από τον οποίο και επενδύονταν χρηματικά ποσά για την απόκτηση αμοιβαίων κεφαλαίων,
ε. ότι η Τράπεζα, ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό της αιτούσας, δεν ήλεγξε, ως όφειλε, τη δηλωθείσα από τον  διεύθυνση σε σχέση µε τον επίδικο λογαριασμό, με αποτέλεσμα να αποστείλει στην αιτούσα μη ακριβή προσωπικά στοιχεία του,
στ. ότι η αιτούσα παρέλειψε να λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ορθή υλοποίηση των υποχρεώσεών της ως υπευθύνου επεξεργασίας, και να παράσχει τις κατάλληλες οδηγίες στην Τράπεζα, και διεβίβασε παρανόμως προσωπικά δεδομένα του σε τρίτο πρόσωπο (την πρώην σύζυγο του). Κατόπιν αυτών, η Αρχή επέβαλε στην αιτούσα πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της παράβασης και της προσβολής που επήλθε στα έννομα συμφέροντα του ενόψει του ότι προσωπικά στοιχεία αυτού περιήλθαν σε τρίτο, μη δικαιούµενο, πρόσωπο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top