Το ΔΣ του ΕSM καλωσορίζει τα διδάγματα της έκθεσης Αλμούνια για την Ελλάδα

Τι αναφέρεται για την οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα

ESM

Το ΔΣ του ΕSM καλωσορίζει διδάγματα από οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα τα οποία περιγράφονται στην έκθεση Αλμούνια. 

Η Ελλάδα εξοικονόμησε 14 δισ. ευρώ το 2019 από τα δάνεια του ESM

Τα Μέλη του ΔΣ του ESM συμφωνούν ότι τα διδάγματα από την εμπειρία του παρελθόντος μπορούν να είναι ιδιαίτερα πολύτιμα για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων. Χαιρετίζουν τη συνολική αξιολόγηση της έκθεσης, την οποία θεωρούν πολύτιμη για τη διαμόρφωση της μελλοντικής υποστήριξης σταθερότητας.

Τα μέλη του ΔΣ σημειώνουν το σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος της κρίσης για την Ελλάδα και τονίζουν το συνολικό όφελος των προγραμμάτων στην παροχή απαραίτητης χρηματοοικονομικής στήριξης στην Ελλάδα μετά την απώλεια πρόσβασης στις αγορές και στη διατήρηση της ακεραιότητας της ζώνης του ευρώ. Η απουσία της χρηματοδοτικής συνδρομής θα είχε ως αποτέλεσμα ουσιαστικά δαπανηρότερο αποτέλεσμα τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη ζώνη του ευρώ, με απρόβλεπτα αρνητικά αποτελέσματα.

ESM: Με αρνητικό επιτόκιο τα δάνεια για την Ελλάδα και άλλες χώρες! 

Τα μέλη του ΔΣ συμφωνούν ότι η οικονομική βοήθεια που παρέχεται στην Ελλάδα συνέβαλε στη διατήρηση της ακεραιότητας της ζώνης του ευρώ, στη σταθεροποίηση των ελληνικών δημόσιων οικονομικών και στην ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα. Συμμερίζονται το συμπέρασμα ότι οι κοινωνικές επιπτώσεις και η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη είναι σημαντικές. Επαινούν τον ESM για την επιτυχή εφαρμογή μέτρων βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης μείωσης του  χρέους που συνέβαλαν σημαντικά στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους της Ελλάδας.

Υπενθυμίζοντας τη δήλωση του Eurogroup τον Ιούνιο του 2018 για την Ελλάδα, τα μέλη του ΔΣ σημειώνουν ότι η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας στα σοκ βελτιώθηκε μετά την έξοδο από το πρόγραμμα ESM. Η Ελλάδα εγκατέλειψε τα προγράμματα οικονομικής βοήθειας με μια ισχυρότερη οικονομία που στηρίζεται στις φορολογικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζουν τη σημασία της συνέχισης της διαδικασίας μεταρρύθμισης για να αποτελέσουν τη βάση για μια αειφόρο ανάπτυξη με υψηλότερη απασχόληση και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τα μέλη του ΔΣ λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις του ανεξάρτητου αξιολογητή σχετικά με το σχεδιασμό και τους στρατηγικούς στόχους του προγράμματος, τη διακυβέρνηση του προγράμματος, το συντονισμό μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των αρχών της χώρας, τις εκτιμήσεις του μακροπρόθεσμου αντίκτυπου και τις ρυθμίσεις μετά το πρόγραμμα. Υπενθυμίζουν ότι αρκετές συστάσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από τη μεταρρύθμιση του ΕSM

Kαλούν δε τη διοίκηση του ESM να διερευνήσει εργασίες παρακολούθησης των συστάσεων στο πλαίσιο των πράξεων χρηματοδοτικής βοήθειας σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, και με πλήρη σεβασμό στις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους και τις ισχύουσες συμφωνίες και νομικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της Ένωσης. Θα λάβει επίσης υπόψη τους όρους της μεταρρύθμισης του ΕSM όπως συμφωνήθηκε κατ `αρχήν στις 4 Δεκεμβρίου 2019 στην αναθεωρημένη Συνθήκη και τα συνοδευτικά έγγραφα, εν αναμονή της οριστικοποίησης από την Ευρωομάδα και της ολοκλήρωσης των εθνικών διαδικασιών, καθώς και στην κοινή θέση για τη μελλοντική συνεργασία Koμισιόν - ΕSM της 14ης Νοεμβρίου 2018.

Tα μέλη του ΔΣ υπογραμμίζουν τη σημασία της συνεχούς βελτίωσης των πρακτικών στο πλαίσιο των πράξεων χρηματοοικονομικής βοήθειας και της αντιμετώπισης των εντοπισμένων προκλήσεων. Τα μέλη του ΔΣ καλούν τη διοίκηση να διερευνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιθανές μελλοντικές ροές εργασίας που σχετίζονται με τους τομείς συνεργασίας, όπως αναφέρεται στην κοινή θέση για τη μελλοντική συνεργασία. Καλούν επίσης τη διοίκηση να παρακολουθεί στον τομέα αρμοδιότητάς της τις συστάσεις που σχετίζονται με την περαιτέρω βελτίωση των εσωτερικών μεθόδων εργασίας και να ενημερώνει τους διοικητικούς φορείς και να υποβάλλει προτάσεις για έγκριση όταν είναι απαραίτητο. Οι πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στους αρμόδιους φορείς το 2021.

Τέλος αναγνωρίζουν ότι η δέσμευση και η επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους, καθώς και η ρύθμιση της διακυβέρνησης θα μπορούσαν να αξιολογηθούν στο μέλλον, δεδομένου του κρίσιμου αντίκτυπού τους στην αξιοπιστία του ESM και την ποιότητα της οικονομικής βοήθειας που παρέχεται στα μέλη του ESM.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top