Ποιοι και πώς μπορούν να πάρουν αυτοκίνητο με ατέλεια

Διαβάστε αναλυτικά τις προϋποθέσεις για πολύτεκνους και τρίτεκνους

Ποιοι και πώς μπορούν να πάρουν αυτοκίνητο με ατέλεια

Κάθε πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια με 3 τουλάχιστον ανήλικα τέκνα (κάτω των 18 ετών) ή προστατευόμενα (μέχρι 24 ετών όταν σπουδάζουν) δικαιούται να αγοράσει ένα επιβατικό αυτοκίνητο χωρίς τέλος ταξινόμησης. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο πως δεν θα πληρώνει στο ακέραιο τα τέλη κυκλοφορίας και ενδεχομένως και φόρο πολυτελείας ανάλογα με το κυβισμό του οχήματος. Μετά την παρέλευση πενταετίας και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις μπορεί ο τρίτεκνος ή πολύτεκνος να κάνει για δεύτερη και τελευταία φορά του μέτρου της απόκτησης ατελώς αυτοκινήτου. Ποιοι και πώς μπορούν να κάνουν χρήση του μέτρου;

 

Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

1.Προϋποθέσεις - Έκταση ατέλειας

Οι πολύτεκνοι γονείς που έχουν τέσσερα (4) τουλάχιστον ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά, δικαιούνται να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο μέχρι 2.000 κ.ε. με απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης.

Για αυτοκίνητα με κυλινδρισμό κινητήρα άνω των 2000 κυβ.εκατ. η απαλλαγή περιορίζεται στο 50% του τέλους ταξινόμησης.

Ο Φ.Π.Α. καθώς και ο εισαγωγικός δασμός (σε περίπτωση εισαγωγής του αυτοκινήτου από χώρα εκτός Ε.Ε.) καταβάλλονται κανονικά.

Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Προστατευόμενα θεωρούνται:

α) τα παιδιά που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25 ο έτος της ηλικίας τους,

β) τα ανάπηρα παιδιά με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ηλικίας από τεσσάρων (4) ετών και άνω, άγαμα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, εφόσον δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες ατόμων που δικαιούνται να παραλάβουν επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.

2. Δικαιολογητικά - Διαδικασία

Η απαλλαγή παρέχεται για μία μόνο φορά και για ένα αυτοκίνητο κατά οικογένεια και χορηγείται απ' ευθείας από την αρμόδια τελωνειακή αρχή με την προσκόμιση:

α) Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα.

β) Βεβαίωσης του οικείου συλλόγου Πολυτέκνων.

γ) Yπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχουν παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με τις ίδιες διατάξεις και

δ) Σε περίπτωση διαζυγίου, οριστικής δικαστικής απόφασης από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των παιδιών που προέρχονται από τον προηγούμενο γάμο.

Δυνατότητα ατελούς αντικατάστασης του αυτοκινήτου παρέχεται μόνο στην περίπτωση ολικής καταστροφής του, με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Υπάρχει δυνατότητα η ανωτέρω απαλλαγή να χορηγηθεί για δεύτερη και τελευταία φορά μετά την πάροδο πέντε ετών από την ημερομηνία χρήσης του δικαιώματος αυτού, εφόσον από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν κατά τον τελωνισμό του αυτοκινήτου τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα παιδιά.

 

3. Παρατηρήσεις

Το αυτοκίνητο πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και οικογενειακή χρήση των πολυτέκνων και απαγορεύεται πριν περάσουν τρία (3) χρόνια, η καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή παραχώρησή του, χωρίς την άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και προτού καταβληθεί το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή η διαφορά μεταξύ του τέλους αυτού και του τέλους ταξινόμησης που έχει καταβληθεί.

Το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγείται μόνο από τους δύο γονείς και τα άγαμα παιδιά τους χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση της τελωνειακής αρχής.

Β. ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

1. Προϋποθέσεις - Έκταση ατέλειας

Οι γονείς με τρία ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά, δικαιούνται να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο μέχρι 2000 κυβ. εκατοστά με απαλλαγή του (35%) του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης για το έτος 2006, εβδομήντα τοις εκατό (70%) για το έτος 2007 και εκατό τοις εκατό (100%) από το έτος 2008 και στο εξής.

Για αυτοκίνητα με κυλινδρισμό κινητήρα άνω των 2000 κυβ. εκατ. το ποσοστό της απαλλαγής του τέλους ταξινόμησης είναι 50% των αντίστοιχα ανωτέρω αναφερόμενων.

Ο Φ.Π.Α. καθώς και ο εισαγωγικός δασμός (σε περίπτωση εισαγωγής του αυτοκινήτου από χώρα εκτός Ε.Ε.) καταβάλλονται κανονικά.

Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Δικαιούχοι είναι οι παρακάτω κατηγορίες γονέων με τρία παιδιά :

α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

β) ομογενείς αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς,

γ) πολίτες Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

δ) πολίτες άλλων Κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

2. Δικαιολογητικά - Διαδικασία

Η απαλλαγή παρέχεται για μία μόνο φορά και για ένα αυτοκίνητο κατά οικογένεια και χορηγείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή με την προσκόμιση:

α) Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή την Κοινότητα.

β) Υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχουν παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με τις ίδιες διατάξεις ή τις διατάξεις των πολυτέκνων.

γ) Τίτλου που να νομιμοποιεί την παραμονή στην Ελλάδα των ομογενών αλλοδαπών, πολιτών Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και πολιτών άλλων Κρατών, γονέων τέκνων ελληνικής υπηκοότητας. ( περιπτώσεις β.γ. και δ δικαιούχων γονέων).

δ) Σε περίπτωση διαζυγίου, οριστικής δικαστικής απόφασης από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των παιδιών που προέρχονται από τον προηγούμενο γάμο.

Δυνατότητα ατελούς αντικατάστασης του αυτοκινήτου παρέχεται μόνο στην περίπτωση ολικής καταστροφής του.

3. Παρατηρήσεις

Όπως ακριβώς ισχύει για τους πολύτεκνους στην παράγραφο 3.Παρατηρήσεις ανωτέρω

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top