Βεβαίωση εμβολιασμού: Πώς θα εκδίδεται - Όλες οι λεπτομέρειες

Το χρονοδιάγραμμα των εμβολιασμών - Πώς κλείνουμε ραντεβού

Πώς θα κλείνουμε ραντεβού για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού. Βήμα βήμα η διαδικασία όπως την ανακοίνωσε στις 11/1 ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού στη χώρα μας, με τους υγειονομικούς υπαλλήλους και τους πολίτες άνω των 85 ετών να είναι εκείνοι που πρώτοι λαμβάνουν το εμβόλιο. Κάθε φυσικό πρόσωπο, μετά τη διενέργεια του εμβολιασμού, μπορεί να αιτηθεί την έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού, σύμφωνα  με τον ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Μητσοτάκης: Έκανα το δεύτερο εμβόλιο. Eίναι ανώδυνο και χωρίς παρενέργειες

Βεβαίωση εμβολιασμού: Πως θα εκδίδεται 

Άρθρο 1

Λειτουργία της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Έκδοσης Βεβαίωσης Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού και διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης.

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, μετά τη διενέργεια του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, μπορεί να αιτηθεί την έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού. Η βεβαίωση εμβολιασμού, ως ειδική έκφανση του δικαιώματος πρόσβασης κάθε ατόμου στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, εμπεριέχει το όνομα, το επώνυμο, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), την ημερομηνία εμβολιασμού (1η και 2η συνεδρία), το εμβολιαστικό κέντρο ή τη δομή όπου διενεργήθηκε ο εμβολιασμός και τον τύπο του εμβολίου και εκδίδεται για αποκλειστικά ατομική χρήση.

Ξεκίνησε ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού με τους άνω των 85

2. Η ανωτέρω βεβαίωση εκδίδεται από την ηλεκτρονική Πλατφόρμα Έκδοσης Βεβαίωσης Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

3. Η είσοδος των φυσικών προσώπων-χρηστών στην Πλατφόρμα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης αυθεντικοποίησής τους με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ του Μέρους Α΄του ν. 4727/2020.

Πώς μπορείτε να κλείνετε ραντεβού για το εμβόλιο

4. Για τον σκοπό της έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης, η Πλατφόρμα διασυνδέεται με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού και με το Μητρώο ΑΜΚΑ της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., από τα οποία αντλεί, με ηλεκτρονικό τρόπο, τα αναγκαία στοιχεία, εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά μέτρα κρυπτογράφησης.

5. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε, στην οποία λειτουργεί το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, υπό τον ρόλο της ως εκτελούσας την επεξεργασία των δεδομένων που καταχωρίζονται στο ανωτέρω Μητρώο, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των ανωτέρω στοιχείων, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων-ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019.

Άρθρο 2

Διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης εμβολιασμού μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

1. Η περιγραφόμενη στο άρθρο 1 διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης εμβολιασμού, μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., από πιστοποιημένο υπάλληλο. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην Πλατφόρμα, κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος εισάγει τον ΑΜΚΑ του φυσικού προσώπου και προβαίνει στην έκδοση της ως άνω βεβαίωσης για λογαριασμό του φυσικού προσώπου.

2. Η διαδικασία της παρ. 1 εκκινεί εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 3

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Η παραγωγική λειτουργία της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Έκδοσης Βεβαίωσης Εμβολιασμού εκκινεί από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Συνεχίζονται οι εμβολιασμοί υγειονομικών και πολιτών άνω των 85 ετών - Το χρονοδιάγραμμα

Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου ξεκίνησε η δεύτερη φάση του εμβολιασμού που αφορά στους πολίτες άνω των 85. Η πρώτη φάση κλείνει τον κύκλο της στις 20 Ιανουαρίου με τον εμβολιασμό των υγειονομικών των κρατικών νοσοκομείων, των εργαζομένων και τροφίμων σε κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και των ιδιωτών γιατρών και οδοντιάτρων.

Οι πολίτες που περιλαμβάνονται στην πρώτη φάση υπολογίζονται περίπου σε 120.000. Ο εμβολιασμός είναι προγραμματισμένος σε τρεις φάσεις. Συγκεκριμένα:

Στην πρώτη φάση, η οποία ξεκίνησε στις 27 Δεκεμβρίου, εμβολιάζονται:

- Υγειονομικοί και προσωπικό κοινωνικών υπηρεσιών

- Διαμένοντες και προσωπικό οίκων ευγηρίας

- Διαμένοντες, ασθενείς και προσωπικό δομών φροντίδας χρόνιων πασχόντων και κέντρων αποκατάστασης

- Προσωπικό προτεραιότητας για κρίσιμες λειτουργίες της Κυβέρνησης

Στη δεύτερη φάση, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2021, θα εμβολιαστούν:

- Άτομα 70 ετών και άνω (ανεξαρτήτως ιστορικού νοσημάτων)

-  Άτομα ηλικίας 85 ετών και άνω

-  Άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω

-  Άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω

-  Άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω

- Ασθενείς με νοσήματα που συνιστούν πολύ υψηλό κίνδυνο για νόσηση με COVID-19 ανεξαρτήτως ηλικίας

- Προσωπικό προτεραιότητας για κρίσιμες λειτουργίες του Κράτους

- Άτομα 60 έως 69 ετών (ανεξαρτήτως ιστορικού νοσημάτων)

- Ασθενείς 18 έως 59 ετών με νοσήματα που συνιστούν υψηλό κίνδυνο για νόσηση με COVID-19

Στην τρίτη φάση, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2021, θα εμβολιαστούν:

- Άτομα 18 ετών και άνω χωρίς υποκείμενα νοσήματα

Πώς θα κλείσετε ραντεβού για τον εμβολιασμό

Το ραντεβού για το εμβόλιο θα κλείνεται με τέσσερις τρόπους: στον σύνδεσμο emvolio.gov.gr, με sms μέσω άυλης συνταγογράφησης, σε φαρμακεία και σε ΚΕΠ.

Αναλυτικά:

1. Όσοι είναι γραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση, θα λάβουν SMS για την ημέρα και ώρα του ραντεβού, ενώ θα έχουν στη διάθεση τους τρεις μέρες προκειμένου να απαντήσουν αν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο. 

2. Ο πολίτης θα λαμβάνει τον μοναδικό κωδικό-αριθμό ραντεβού, καθώς και το QR Code, ανάλογα με τον τρόπο που προγραμμάτισε το ραντεβού. Σημειώνεται ότι μέσω της εφαρμογής των ραντεβού προγραμματίζεται ταυτόχρονα και ο επαναληπτικός εμβολιασμός.

3. Όσοι δεν είναι γραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση θα μπαίνουν από τη Δευτέρα στο emvolio.gov.gr. Με τους προσωπικούς κωδικούς του Taxis και τον ΑΜΚΑ, το σύστημα θα τους απαντά εάν ανήκουν στις ομάδες που πρόκειται να εμβολιαστούν. Αν ανήκουν, θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού στις διαθέσιμες ημερομηνίες και ώρες, στο κοντινότερο εμβολιαστικό κέντρο της περιοχής κατοικίας τους. Το σύστημα των ραντεβού θα μοιάζει με αυτό των ηλεκτρονικών εισιτηρίων.

4. Όσοι δεν τα πάνε καλά με την τεχνολογία, θα ακολουθούν την ίδια διαδικασία για ραντεβού στα ΚΕΠ και στα φαρμακεία, με την αστυνομική τους ταυτότητα και τον ΑΜΚΑ τους.

5. Τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία του ραντεβού, ο πολίτης θα λαμβάνει email και SMS υπενθύμισης για την ημέρα και ώρα ραντεβού μαζί με link για το website που έχει κατάλληλες γενικές οδηγίες προετοιμασίας (π.χ. να μην έχει πυρετό, να έχει μαζί του τον κωδικό κλπ.), αλλά και ειδικές οδηγίες ανάλογα με το εμβόλιο που θα χρησιμοποιηθεί.

Όλες οι ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο.
 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top