Τα τέσσερα βασικά βήματα, που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι θέλουν να υπαχθούν στη ρύθμιση, παρουσίσε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος  στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης των μελών του και των λογιστών – φοροτεχνικών.

Ειδικότερα:

Α) Δικαιούχοι της ρύθμισης:

· Φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα

· Ελεύθεροι επαγγελματίες

· Αγρότες.

Β) Προϋποθέσεις:

· Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών

· Να έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα

· Να έχουν θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση σε μία από τις 3 τελευταίες οικονομικές χρήσεις

· Να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για φορολογικές υποθέσεις, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος.

Γ) Η ρύθμιση:

1. Οφειλές ως 50.000 ευρώ σε κάθε πιστωτή (Ασφαλιστικούς φορείς ή /και Δημόσιο)

2. Διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων

3. Ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ

4. Μέγιστος αριθμός δόσεων οι 120.

Δ) Η διαδικασία

· Ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα www.keyd.gov.gr (μία αίτηση για όλους τους πιστωτές)

· Επισύναψη όλων των δικαιολογητικών

· ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ υποβάλουν 2 χωριστές προτάσεις

· Ο οφειλέτης συμφωνεί και με τις δυο / με τη μια /με καμία από τις προτάσεις

· Αν ο οφειλέτης συμφωνήσει πρώτη καταβολή δόσης εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της πρότασης

· Υποβολή αίτησης οφειλέτη μια μόνο φορά.

 

Tags: