Εγκύκλιο για τη διαδικασία του νέου συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, εξέδωσε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη.

Σύμφωνα με το σχετικό νόμο 4369/2016, στις διατάξεις τού εν λόγω συστήματος υπάγονται οι: 

•    τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) του Δημοσίου, των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού, των ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένου του ΟΓΑ

•    το προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων

•    οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ

•    οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών εκκλησιών που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αντίθετα δεν υπάγονται στο συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης οι:

•    εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

•    οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών εκκλησιών

•    οι υπάλληλοι και λειτουργοί που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους Β ́ του ν. 3205/2003 (δικαστικοί, πανεπιστημιακοί, γιατροί, διπλωματικοί υπάλληλοι κ.λπ.)

•    το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) των ΑΕΙ.

Όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης, Κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

•    Γνώση αντικειμένου

•    Ενδιαφέρον για δημιουργικότητα

•    Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά

•    Αποτελεσματικότητα

•    Διοικητικές ικανότητες (εφόσον ο υπάλληλος κατέχει θέση προϊσταμένου)

Δείτε αναλυτικά: Εγκύλιος.pdf

Tags: