Στα 4, 4 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές αποτέλεσμα για το 2016,  έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,2 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,9 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 54 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1, 6 δισ. ευρώ ή 3,2%  έναντι του στόχου για το 2016 που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 2017.

Το πρωτογενές πλεόνασμα όμως οφείλεται στην αύξηση των εσόδων από την «φοροκαταιγίδα», χάρη στην οποία τα  καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 49, 8 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,8 δισ. ευρώ ή 3,9% έναντι του  στόχου.

Ποιοι φόροι έφεραν αύξηση εσόδων   

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 160 εκατ. ευρώ ή 2,0%,

β) Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 491 εκατ. ευρώ ή 14,1%,

γ) Φόρος Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 52 εκατ. ευρώ ή 4,3%,

δ) Φόροι στην περιουσία κατά 71 εκατ. ευρώ ή 2,0%,

ε) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 142 εκατ. ευρώ ή 8,7%,

στ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 212 εκατ. ευρώ ή 7,4%,

ζ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 55 εκατ. ευρώ ή 3,5%,

η) ΦΠΑ καπνού κατά 67 εκατ. ευρώ ή 10,4%,

θ) ΦΠΑ λοιπών κατά 181 εκατ. ευρώ ή 1,4%,

ι) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 28 εκατ. ευρώ ή 5,7%,

ια) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 217 εκατ. ευρώ ή 7,9%,

ιβ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 22 εκατ. ευρώ ή 2,0%,

ιγ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 36 εκατ. ευρώ ή 5,0%,

ιδ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 148 εκατ. ευρώ ή 3,6%. 

Πού ήταν μειωμένα τα έσοδα

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 33 εκατ. ευρώ ή 0,8%,

β) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 30 εκατ. ευρώ ή 9,8%,

γ) Τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 17 εκατ. ευρώ, ή 14,1%.

Έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού παρά το πρωτογενές πλεόνασμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2016, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,1 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3,5 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 2017) για έλλειμμα 3,6 δισ.  ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 3,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας  μείωση κατά 24 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3.287 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 4, 1 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 198 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6 δισ. ευρώ,  αυξημένο κατά 185 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Η αύξηση εσόδων σε ευρώ ανά κατηγορία φόρων  

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 5,2 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 437 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων Δεκεμβρίου 2016 οφείλεται κυρίως στις κατηγορίες:

α) του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 17 εκατ. ευρώ,

β) του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 68 εκατ. ευρώ,

γ) του φόρου εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 40 εκατ. ευρώ,

δ) των φόρων στην περιουσία κατά 100 εκατ. ευρώ,

ε) των άμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 102 εκατ. ευρώ,

στ) των λοιπών άμεσων φόρων κατά 142 εκατ. ευρώ,

ζ) του ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 41 εκατ. ευρώ,

η) του ΦΠΑ καπνού κατά 21 εκατ. ευρώ,

θ) των λοιπών φόρων συναλλαγών κατά 11 εκατ. ευρώ,

ι) των λοιπών ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 83 εκατ. ευρώ,

ια) των τελών κυκλοφορίας οχημάτων κατά 50 εκατ. ευρώ,

ιβ) των εσόδων αποκρατικοποιήσεων κατά 12 εκατ. ευρώ,

Πού μειώθηκαν τα έσοδα από τους φόρους   

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν κυρίως τα έσοδα:

α) στους λοιπούς φόρους κατανάλωσης κατά 41 εκατ. ευρώ, 

β) στις απολήψεις από Ε.Ε. κατά 10 εκατ. ευρώ,

γ) στα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 28 εκατ. ευρώ.

 

Tags: