Έκρηξη στην έκδοση και τη χρήση καρτών παρατηρείται στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα.

Σε συνέχεια της ιδιαίτερα σημαντικής αύξησης (+11,26%) του αριθμού των καρτών πληρωμών που καταγράφηκε το β΄ εξάμηνο του 2015, ο συνολικός αριθμός των καρτών πληρωμών αυξήθηκε περαιτέρω το α΄ εξάμηνο του 2016 κατά 440 χιλ. κάρτες (+3%), σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2015, και ανήλθε σε 14,6 εκατ. κάρτες.

Η αυξητική τάση που παρατηρείται και στο α΄ εξάμηνο του έτους αποδίδεται στη συνεχιζόμενη αντικατάσταση των τραπεζικών βιβλιαρίων με κάρτες, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών από τους κατόχους τους.

Ως εκ τούτου, η αύξηση καταγράφεται κυρίως στις χρεωστικές κάρτες, καθώς εκδόθηκαν επιπλέον 385 χιλ. κάρτες (+3%) συγκριτικά με το β΄ εξάμηνο του 2015. Αναφορικά με τις επιμέρους κατηγορίες καρτών, στο τέλος του α΄ εξαμήνου του 2016 τα ποσοστά των χρεωστικών καρτών (81%) και των πιστωτικών καρτών (19%) επί του συνόλου των ενεργών καρτών σε κυκλοφορία παρέμειναν αμετάβλητα στα επίπεδα του τέλους του 2015.

Παρά την αύξηση του αριθμού των καρτών πληρωμών το α΄ εξάμηνο του 2016, ο συνολικός αριθμός συναλλαγών που διενεργήθηκαν με κάρτες διατηρήθηκε στο ίδιο αυξημένο επίπεδο με αυτό του β΄ εξαμήνου του 2015, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών μειώθηκε κατά 7%. Συγκεκριμένα, ο όγκος των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών ανήλθε σε 233 εκατ. συναλλαγές. Αντίστοιχα, η αναλογούσα αξία διαμορφώθηκε στα 26,2 δισ. ευρώ.

Οι εξελίξεις στα στοιχεία αυτά σε απόλυτες και σχετικές τιμές, μπορούν να αποδοθούν α) στην εξοικείωση των συναλλασσόμενων με τη χρήση καρτών για τη διενέργεια πληρωμών, β) στις σχεδιαζόμενες φορολογικές αλλαγές για το κτίσιμο του αφορολόγητου ορίου των εισοδημάτων αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών με τη χρήση καρτών και άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, γ) στην περαιτέρω απομείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων για κατανάλωση και δ) στη χαμηλότερη αξία των υπολειπόμενων φορολογικών υποχρεώσεων του 2015 που κλήθηκαν να εξοφλήσουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις εντός του α΄ εξαμήνου του 2016.

Εστιάζοντας στις συναλλαγές ανά κάρτα, ο μέσος αριθμός συναλλαγών ανά κάρτα διατηρήθηκε αμετάβλητος στις 16 συναλλαγές.

Tags: