Μείωση παρουσίασαν και τον Απρίλιο οι καταθέσεις στις Τράπεζες όπως προκύπτει απο τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Υποχώρησαν όπως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα στα 129,74 δις ευρώ από 129,89 δις ευρώ τον προηγούμενο μήνα Μάρτιο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1                                         

ΦΕΒ.2017             ΜΑΡ.2017           ΑΠΡ.2017

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                                

Υπόλοιπο καταθέσεων/ρέπος   130.340   129.897    129.744

Μηνιαία καθαρή ροή                     -600         -399          -4

(%) 12μηνη μεταβολή                    4,0%       3,9%       4,7%

Ωστόσο από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 44 εκατ. ευρώ όπως φαίνεται στον πίνακα 2

ΠΙΝΑΚΑΣ 2                                         

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ                                     

Υπόλοιπο καταθέσεων/ρέπος   99.144   98.800   99.152

Μηνιαία καθαρή ροή    -637       -312       444

 (%) 12μηνη μεταβολή   1,5%      1,2%      0,9%

Αναλυτικά η ροή των καταθέσεων των Νοικοκυριών απεικονίζεται στον κατωτέρω πίνακα 3

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

1.  Καταθέσεις όψεως                                  

Υπόλοιπο καταθέσεων  9.646     9.796     9.986

Μηνιαία καθαρή ροή    -20          145         194

2.  Ταμιευτηρίου                                             

Υπόλοιπο καταθέσεων  49.492   48.999   49.449

Μηνιαία καθαρή ροή    -171       -480       482

3.  Προθεσμίας                                

Υπόλοιπο καταθέσεων  40.006   40.005   39.717

Μηνιαία καθαρή ροή    -445       23           -232

Ταυτόχρονα μείωση κατά 139 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα στο σύνολό του(ΠΙΝΑΚΑΣ4).

ΠΙΝΑΚΑΣ 4                                         

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ                                       

 Υπόλοιπο καταθέσεων/ρέπος  119.073 119.307 118.994

Μηνιαία καθαρή ροή    -750       278         -139

 (%) 12μηνη μεταβολή   2,9%      3,1%      3,1%

Tags: