Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση σήμερα στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 46,5 δισ. ευρώ έως και την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδας.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 0,1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας,  αντανακλά τις  εξελίξεις στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

Tags: