Έλλειμμα 4,26 δισ. ευρώ το 2017 σε ταμειακή βάση

Αλλά και πρωτογενές πλεόνασμα 1,94 δισ. ευρώ

Έλλειμμα 4,26 δισ. ευρώ  το 2017  σε ταμειακή βάση

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 4.267 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2.810 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 5.123 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018, για το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.941 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.778 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 877 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 51.423 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 719 εκατ. ευρώ ή 1,4%  έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48.973 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 259 εκατ. ευρώ ή 0,5% έναντι του στόχου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 4.267 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2.810 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 5.123 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018, για το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.941 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.778 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 877 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 51.423 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 719 εκατ. ευρώ ή 1,4%  έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48.973 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 259 εκατ. ευρώ ή 0,5% έναντι του στόχου.

ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ   

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 44 εκατ. ευρώ ή 0,5%,

β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 38 εκατ. ευρώ ή 1,1%,

γ) Φόροι στην περιουσία κατά 54 εκατ. ευρώ ή 1,7%,

δ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 109 εκατ. ευρώ ή 6,0%,

ε) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 95 εκατ. ευρώ ή 4,0%,

στ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 20 εκατ. ευρώ ή 1,1%,

ζ) ΦΠΑ λοιπών κατά 22 εκατ. ευρώ ή 0,2%,

η) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 21 εκατ. ευρώ ή 3,5%,

θ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 14 εκατ. ευρώ ή 4,4%,

ι) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 43 εκατ. ευρώ ή 4,7%,

ια) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 38 εκατ. ευρώ ή 0,9%,

ιβ) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 23 εκατ. ευρώ ή 7,8%.

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ καπνού κατά 19 εκατ. ευρώ ή 3,1%,

β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 12 εκατ. ευρώ ή 0,3%,

γ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 54 εκατ. ευρώ ή 2,0%,

δ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 17 εκατ. ευρώ ή 1,5%,

ε) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 122 εκατ. ευρώ ή 23,9%,

στ) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 12 εκατ. ευρώ ή 28,9%,

ζ) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 247 εκατ. ευρώ ή 16,0%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 5.360 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  μείωση κατά 217 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (5.577 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.449 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 978 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6.292 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 561 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 5.225 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 247 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Δεκέμβριο 2017, είναι οι κάτωθι:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 38 εκατ. ευρώ,

β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 10 εκατ. ευρώ,

γ) Φόροι στην περιουσία κατά 15 εκατ. ευρώ,

δ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 37 εκατ. ευρώ,

γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 53 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Δεκέμβριο 2017 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 17 εκατ. ευρώ,

β) ΦΠΑ καπνού κατά 12 εκατ. ευρώ,

γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 24 εκατ. ευρώ,

δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 41 εκατ. ευρώ,

ε) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 31 εκατ. ευρώ,

στ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 37 εκατ. ευρώ,

ζ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 21 εκατ. ευρώ,

η) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 124 εκατ. ευρώ,

θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 19 εκατ. ευρώ,

ι) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 12 εκατ. ευρώ. 

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 44 εκατ. ευρώ ή 0,5%,

β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 38 εκατ. ευρώ ή 1,1%,

γ) Φόροι στην περιουσία κατά 54 εκατ. ευρώ ή 1,7%,

δ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 109 εκατ. ευρώ ή 6,0%,

ε) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 95 εκατ. ευρώ ή 4,0%,

στ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 20 εκατ. ευρώ ή 1,1%,

ζ) ΦΠΑ λοιπών κατά 22 εκατ. ευρώ ή 0,2%,

η) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 21 εκατ. ευρώ ή 3,5%,

θ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 14 εκατ. ευρώ ή 4,4%,

ι) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 43 εκατ. ευρώ ή 4,7%,

ια) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 38 εκατ. ευρώ ή 0,9%,

ιβ) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 23 εκατ. ευρώ ή 7,8%.

 

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ καπνού κατά 19 εκατ. ευρώ ή 3,1%,

β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 12 εκατ. ευρώ ή 0,3%,

γ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 54 εκατ. ευρώ ή 2,0%,

δ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 17 εκατ. ευρώ ή 1,5%,

ε) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 122 εκατ. ευρώ ή 23,9%,

στ) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 12 εκατ. ευρώ ή 28,9%,

ζ) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 247 εκατ. ευρώ ή 16,0%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 5.360 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  μείωση κατά 217 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (5.577 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.449 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 978 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6.292 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 561 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 5.225 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 247 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Δεκέμβριο 2017, είναι οι κάτωθι:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 38 εκατ. ευρώ,

β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 10 εκατ. ευρώ,

γ) Φόροι στην περιουσία κατά 15 εκατ. ευρώ,

δ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 37 εκατ. ευρώ,

γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 53 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Δεκέμβριο 2017 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 17 εκατ. ευρώ,

β) ΦΠΑ καπνού κατά 12 εκατ. ευρώ,

γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 24 εκατ. ευρώ,

δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 41 εκατ. ευρώ,

ε) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 31 εκατ. ευρώ,

στ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 37 εκατ. ευρώ,

ζ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 21 εκατ. ευρώ,

η) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 124 εκατ. ευρώ,

θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 19 εκατ. ευρώ,

ι) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 12 εκατ. ευρώ. 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top