Αστικά λύματα: Προειδοποιούν την Ελλάδα για παραβίαση κανόνων

Η Κομισιόν καλεί κράτη μέλη να ακολουθήσουν τις οδηγίες της ΕΕ

αστικά λύματα Ναύπλιο

Επτά διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδας επιτείνει η Κομισιόν, στέλνοντας επιστολές αιτιολογημένης γνώμης για το περιβάλλον, τα αστικά λύμματα, τα απόβλητα, την υγειονομική ταφή, τις ροές και τα πλαστικά.

Αστικά λύματα: Έκκληση στην Ελλάδα να διασφαλίσει την ορθή επεξεργασία τους

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ).

Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι οικισμοί (πόλεις, κωμοπόλεις, περιοχές κατοικίας) συλλέγουν και επεξεργάζονται σωστά τα λύματά τους, εξαλείφοντας ή μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο όλες τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις τους.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα, θέτουν ως φιλοδοξία για την ΕΕ τη μηδενική ρύπανση, προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας.

Το 2011 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, επειδή δεν εκπλήρωνε την υποχρέωσή της να διασφαλίζει ότι οι οικισμοί (πόλεις, κωμοπόλεις, περιοχές κατοικίας) συλλέγουν και επεξεργάζονται σωστά τα λύματά τους.

Η Επιτροπή αποστέλλει πλέον προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, επειδή δε συμμορφώθηκε με την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 (υπόθεση C-320/15). Στην εν λόγω απόφαση, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα δεν εξασφάλισε την ορθή συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε πέντε οικισμούς. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παραβίαση εξακολουθεί να υφίσταται για δύο οικισμούς — της Προσοτσάνης και του Δοξάτου.  Πρόκειται για διαδικασία επί παραβάσει βάσει του άρθρου 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, που σημαίνει ότι η Επιτροπή μπορεί να αναπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ και να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων, αφού δώσει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να απαντήσει στην επιστολή και να λάβει τα αναγκαία μέτρα.

Απόβλητα: Η Ελλάδα καλείται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την κατάλληλη διαχείριση τους

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ) και την οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (οδηγία 1999/31/ΕΚ). Η οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα θεσπίζει σειρά προτεραιότητας, τη λεγόμενη «ιεράρχηση των αποβλήτων», η οποία πρέπει να εφαρμόζεται κατά την εκπόνηση νομοθεσίας και πολιτικών πρωτοβουλιών με σκοπό την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων.

Στο πλαίσιο της «ιεράρχησης των αποβλήτων», η πρόληψη των αποβλήτων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και η ανακύκλωση αποκτά προτεραιότητα έναντι της ανάκτησης ενέργειας ή της διάθεσης. Αυτό, σε συνδυασμό με τους στόχους της οδηγίας για την υγειονομική ταφή, σημαίνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα απόβλητα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία με τρόπο που προστατεύει τόσο την ανθρώπινη υγεία όσο και το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα, θέτουν ως φιλοδοξία για την ΕΕ τη μηδενική ρύπανση, προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας.

Τα τελευταία 10 χρόνια, ο χώρος υγειονομικής ταφής στη Μύκονο λειτουργεί πλημμελώς, όπως αποδεικνύεται από διάφορους ελέγχους τους οποίους διενήργησε ο ελληνικός φορέας επιθεώρησης. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, ο χώρος υγειονομικής ταφής εξακολουθεί να ρυπαίνει το περιβάλλον και να θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Για παράδειγμα, απορροές ρυπαίνουν τα υπόγεια ύδατα, το βιοαέριο δεν συλλέγεται ούτε υποβάλλεται σε επεξεργασία, αλλά απελευθερώνεται απευθείας στην ατμόσφαιρα, ενώ απόβλητα μπορούν να εντοπιστούν εκτός του χώρου υγειονομικής ταφής.

Η Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο χώρος υγειονομικής ταφής να μπορεί να λειτουργεί κατά τρόπο που να μη θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. 

Απόβλητα: Έκκληση σε Ελλάδα κι ακόμη έξι χώρες να μεταφέρουν πλήρως στην εθνική τους νομοθεσία τους νέους κανόνες της ΕΕ 

Η Επιτροπή καλεί το Βέλγιο, την Ελλάδα, τη Φινλανδία, την Κροατία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και τη Σλοβακία να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με την οδηγία 2018/849 για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Η οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους αποσκοπεί στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων από οχήματα, στην αύξηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της ανάκτησης υλικών, και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στον κύκλο ζωής των οχημάτων.

Η οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες αποσκοπεί στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των δραστηριοτήτων όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στον κύκλο ζωής τους. Σκοπός της οδηγίας για τα ΑΗΗΕ είναι, αφενός, να συμβάλει στη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση με την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτησή τους και, αφετέρου, να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις όλων των φορέων που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής των εν λόγω ροών αποβλήτων.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρώπη την πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στα 7 προαναφερόμενα κράτη μέλη τον Οκτώβριο του 2020, και πλέον αποφάσισε να τους αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες. Οι οικείες χώρες έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, οι υποθέσεις μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Βιοποικιλότητα: Η Επιτροπή καλεί Ελλάδα κι άλλα 16 κράτη να προστατεύσουν το περιβάλλον από τα χωροκατακτητικά ξένα είδη

Η Επιτροπή καλεί το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία να μεταφέρουν διάφορες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 επισημαίνουν αμφότερες τη σημασία που έχει για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητάς της, προστατεύοντας τους φυσικούς τόπους και επαναφέροντας σε καλή οικολογική κατάσταση τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί ζημιές.

Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη είναι φυτά και ζώα που, εξαιτίας ανθρώπινης παρέμβασης, εγκαθίστανται σε περιοχές εκτός του φυσικού τους πεδίου, εξαπλωνόμενα με ταχείς ρυθμούς και εξοστρακίζοντας τα αυτόχθονα είδη, με σοβαρές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις. Τα εν λόγω 18 κράτη μέλη δεν εκπόνησαν, δεν εφάρμοσαν και δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή σχέδιο δράσης (ή δέσμη σχεδίων δράσης) για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων διαδρομών ακούσιας εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών που προκαλούν ανησυχία στην ΕΕ.

Επιπλέον, η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Ρουμανία δεν έχουν θεσπίσει σύστημα επιτήρησης χωροκατακτητικών ξένων ειδών που προκαλούν ανησυχία στην ΕΕ, ούτε έχουν συμπεριλάβει τέτοιο σύστημα στο υπάρχον σύστημά τους. Η Ελλάδα και η Ρουμανία δεν έχουν δημιουργήσει πλήρως λειτουργικές δομές για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων που απαιτούνται για την πρόληψη της εκούσιας εισαγωγής ειδών που προκαλούν ανησυχία στην ΕΕ. Η Πορτογαλία δε διαβίβασε έκθεση εφαρμογής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει σε καθένα από τα εν λόγω κράτη μέλη προειδοποιητική επιστολή, δίνοντάς τους προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Οι προτάσεις της Επιτροπής για τα απόβλητα

Υγειονομική ταφή αποβλήτων: Η Επιτροπή καλεί 13 κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στην εθνική τους νομοθεσία τους νέους κανόνες της ΕΕ 

Η Επιτροπή καλεί την Αυστρία, το Βέλγιο, την Τσεχία, την Εσθονία, την Ελλάδα, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Κροατία, το Λουξεμβούργο, τη Λετονία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/850 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Η οδηγία εισάγει, από το 2030, περιορισμούς στην υγειονομική ταφή όλων των αποβλήτων που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Επιδιώκει επίσης να περιορίσει, έως το 2035, το μερίδιο των αστικών αποβλήτων που αποστέλλονται σε χώρους υγειονομικής ταφής στο 10 % και θεσπίζει κανόνες για τον υπολογισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι για τα αστικά απόβλητα.

Επιπλέον, απαιτεί από τις χώρες της ΕΕ να θέσουν σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό σύστημα ποιοτικού ελέγχου και ιχνηλασιμότητας για τα αστικά απόβλητα που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρώπη την πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στα 13 προαναφερόμενα κράτη μέλη τον Οκτώβριο του 2020, και πλέον αποφάσισε να τους αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες. Οι οικείες χώρες έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, οι υποθέσεις μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Διαχείριση αποβλήτων: Έκκληση σε 17 κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στην εθνική τους νομοθεσία τους νέους κανόνες της ΕΕ

Η Επιτροπή καλεί την Αυστρία, το Βέλγιο, την Τσεχία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Κροατία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Λετονία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/851 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα.

Η οδηγία καθορίζει ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις για τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και ενισχύει τους κανόνες για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Θέτει επίσης νέους στόχους για την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων, διευκρινίζοντας ότι έως το 2025 θα πρέπει να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 55 % των αστικών αποβλήτων κατά βάρος.

Ο στόχος αυτός θα αυξηθεί στο 60 % έως το 2030 και στο 65 % έως το 2035. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρώπη την πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στα 17 προαναφερόμενα κράτη μέλη τον Οκτώβριο του 2020, και πλέον αποφάσισε να τους αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες. Οι οικείες χώρες έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, οι υποθέσεις μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Πρόληψη δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας: 13 κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στην εθνική τους νομοθεσία τους νέους κανόνες της ΕΕ

Η Επιτροπή καλεί την Αυστρία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Κροατία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία και τη Ρουμανία να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/852 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας.

Η οδηγία καλεί τις χώρες της ΕΕ να λάβουν μέτρα για την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των συσκευασιών. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρώπη την πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στα 13 προαναφερόμενα κράτη μέλη τον Οκτώβριο του 2020, και πλέον αποφάσισε να τους αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες. Οι οικείες χώρες έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, οι υποθέσεις μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ.
 


 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top