Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρουσίασε οριακή μείωση 3 μονάδων βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,32%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,10%.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,13%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,70%. 

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στο 4,85%. 

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε οριακά κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,51%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο1 επιτόκιο μειώθηκε κατά 149 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,47%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,65%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στο 7,34%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου  αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,67%.

Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,28%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 22 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,06%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,59%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο1 αυξήθηκε κατά 21 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,83%. 

 

Tags: