Η απόφαση της ΓΓΔΕ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, αλλά και τα δικαιολογητικά για να κλείσουν οι φορολογούμενοι τα βιβλία τους στην Εφορία.

Πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία, με την επιβολή ενός ελαχίστου προστίμου της τάξης των 100 ευρώ.

Και αφορά κατά βάση χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιαίτερα δε εκείνους που "παραμένουν αδρανείς".

Η εκπρόθεσμη λοιπόν διακοπή εργασιών και το κλείσιμο των βιβλίων μπορεί να τους κοστίσει χωρίς άλλες προστριβές με την Εφορία μόνον 100 ευρώ.

Στην απόφαση ορίζεται ότι φορολογούμενοι (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες), που:

- δε διαθέτουν αποθέματα, πάγια ή εμπορεύσιμα,

- δεν έχουν, εφόσον πρόκειται για εταιρείες ή λοιπά νομικά πρόσωπα για τα οποία προβλέπεται εκ του νόμου στάδιο εκκαθάρισης, χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών της επιχείρησης τους, δύνανται να υποβάλουν, στον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, δήλωση διακοπής εργασιών (έντυπο Μ4) με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών τους, εντός τριάντα  ημερών από την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

 Ως ημερομηνία διακοπής, στην εν λόγω δήλωση, θα αναγράφεται ο πραγματικός χρόνος παύσης των εργασιών τους.

Όταν η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται πέραν της ως άνω προθεσμίας, είναι εκπρόθεσμη και επιβάλλεται  πρόστιμο  100 ευρώ.

Όσοι είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και σκοπεύουν να προβούν σε παύση εργασιών με ημερομηνία διακοπής μετά τη δημοσίευση της απόφασης, απαιτείται να προσκομίσουν βεβαίωση διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ.

Tags: