Τι ενέκρινε κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Δείτε αναλυτικά

Τι ενέκρινε κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 788/15.6.2017  συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Οργανωμένης Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κοινών ομολογιών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ εκάστης και συνολικού ποσού έως τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000).  

Την έγκριση της επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. προκειμένου να λειτουργεί και ως Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ) του ν. 4209/2013.

Την έγκριση της επέκτασης της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., ώστε να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτησης με δέσμευση ανάληψης της παρ. 1 (στ) και τις παρεπόμενες υπηρεσίες της παροχής συμβουλών σε επιχειρήσεις της παρ. 2 (γ)  και παροχής υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή της παρ. 2 (στ) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007.

Την έγκριση της αίτησης της εταιρίας PEOPLECERT HELLAS A.E. για τη χορήγηση ανάθεσης διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11 της απόφασης 11/720/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top