Arogi.gov.gr: Ανοίγει η πλατφόρμα για τους σεισμόπληκτους στην Κρήτη

Πώς και με τι ποσά θα αποζημιωθούν

Σεισμός Κρήτη

Έως τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει και για τους σεισμόπληκτους της Κρήτης η πλατφόρμα arogi.gov.gr, στο πλαίσιο των άμεσων μέτρων στήριξης και αποκατάστασης, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Η αποζημίωση, που θα καταβληθεί θα είναι έως 14.000 ευρώ για ζημιές σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις ή σε κατοικίες.

Παράλληλα, προβλέπεται αποζημίωση στα φυσικά πρόσωπα έως 6.000 ευρώ.

Οι τέσσερις περιοχές που ανησυχούν τους σεισμολόγους

Συγκεκριμένα, με τροπολογία  που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Κύρωση της από 26-7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος "Κοινωφελές 'Ιδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»,  ρυθμίζονται  τα ακόλουθα:

-Προβλέπεται η χρησιμοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με την ονομασία «arogi.gov.gr», στο πλαίσιο παροχής κρατικής αρωγής, για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον σεισμό, που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης.

H πλατφόρμα arogi.gov.gr, όπως έχει δηλώσει ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος αναμένεται να ανοίξει από την ερχόμενη εβδομάδα.  «Στόχος της κυβέρνησης είναι μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας να μπορούν να μπαίνουν οι σεισμόπληκτοι της Κρήτης να κάνουν τις δηλώσεις τους». 

-Χορηγείται, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις, πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, σε πληγέντα φυσικά και νομικά πρόσωπα και πληγείσες νομικές οντότητες που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του ανωτέρω σεισμού, ως ακολούθως:

Για ζημιές σε επαγγελματικές κτιριακές εγκαταστάσεις, που έχουν πληγεί, παρέχεται στον ιδιοκτήτη των κτιριακών εγκαταστάσεων ποσό ύψους, από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ μέχρι δεκατέσσερεις χιλιάδες (14.000) ευρώ, κατά τις ειδικότερα οριζόμενες περιπτώσεις.

Για ζημιές σε κατοικίες και λοιπά κτίρια μη επαγγελματικής χρήσης, που έχουν πληγεί, παρέχεται στους ιδιοκτήτες ποσό ύψους, από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ μέχρι δεκατέσσερεις χιλιάδες (14.000) ευρώ, κατά τις ειδικότερα οριζόμενες περιπτώσεις.

Ειδικώς, για τα φυσικά πρόσωπα, χορηγείται, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις, πρώτη αρωγή έναντι αποζημίωσης οικοσκευής, ύψους από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μέχρι έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.

Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Το συνολικό ποσό πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά δικαιούχο, το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ.
Θεσπίζονται ακόμα μέτρα στήριξης των πληγεισών επιχειρήσεων και των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ειδικότερα, χορηγείται ως πρώτη αρωγή, έναντι της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών του μέρους Α’ του ν.4797/2021 (περί κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις για θεομηνίες κ.λπ.), έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ύψους από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μέχρι οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ ανά επιχείρηση ή φορέα, συμπεριλαμβανομένων και των αναφερόμενων κατηγοριών εκμεταλλεύσεων.

Τίθενται ειδικότερες προϋποθέσεις, καθορίζονται οι σχετικές ηλεκτρονικές διαδικασίες και παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για την εφαρμογή των ανωτέρω, η δαπάνη για τα οποία βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

-Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Τα ακίνητα που έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ του 2021, του 2022 και του 2023, δηλαδή απαλλάσσονται για μία τριετία.


Ρυθμίζονται ζητήματα συμψηφισμού και επιστροφής στο Ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και κατά περίπτωση εντόκως, των χορηγούμενων εφάπαξ ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, λόγω καθορισμού μικρότερου ποσού μετά από έλεγχο κ.λπ.

Θεσπίζονται για τα ανωτέρω εφάπαξ χορηγούμενα ποσά έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, προνόμια φορολογικού, ασφαλιστικού κ.λπ. χαρακτήρα έναντι του Δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών και των ασφαλιστικών ταμείων και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά κριτήρια για την’ καταβολή κοινωνικών ή προνοιακών παροχών.

Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων (άρθρο 200, ν.3463/2006), για την κατασκευή κάθε απαιτούμενου δημοσίου έργου, (έργα οδοποιίας, αντιπλημμυρικά. αντισεισμικά) στις πυρόπληκτες, πλημμυροπαθείς και σεισμόπληκτες περιοχές της χωράς, η απευθείας δωρεάν παραχώρηση στους αιτούντες στις Περιφέρειες και στους Δήμους, των φερτών υλικών, τα οποία θα προκόψουν κατά τις σχετικές εργασίες καθαρισμού των υδατοδεμάτων, με αίτησή τους και με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας.
Αφορολόγητο και ακατάσχετο των ενισχύσεων προς τους πληγέντες

Η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων έναντι στεγαστικής συνδρομής, η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση φυσικών προσώπων για αποζημίωση οικοσκευής και η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση που καταβάλλεται στα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή τις πληγείσες νομικές οντότητες, επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίαςτου σεισμού που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης, ορίζεται ως αφορολόγητη, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν, 4172/2013 (Α' 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στους σεισμόπληκτους της Κρήτης

Παράλληλα, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1220/2021 με την οποία δίνεται παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, που προέκυψαν λόγω του σεισμού, που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 27/09/2021.

Δείτε εδώ ολόκληρη την τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top