Πάνω από 3 δισ. ευρώ δάνεια σε επιχειρήσεις με εγγύηση του Δημοσίου

Μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας

Κέρματα

Δάνεια άνω των 3 δισ. ευρώ θα δοθούν από τις τράπεζες σε επιχειρήσεις ως κεφάλαια κίνησης με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας που ενεργοποιείται με κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ.

Αυτό προβλέπει σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης για τη χορήγηση άμεσης ρευστότητας στις επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορωνοϊό.

Εργασία εκ περιτροπής και μείωση μισθού κατά 50%: Πώς θα γίνουν

Στόχος είναι το ταμείο εγγυοδοσίας να ενεργοποιηθεί άμεσα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση ρευστότητας που υπάρχει στην αγορά.
Τα δάνεια θα δοθούν τόσο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και σε μεγάλες επιχειρήσεις, που ήταν μέχρι και τα τέλη του 2019 συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες, δηλαδή δεν είχαν εμφανίσει καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριών μηνών.

Σκοπός του δανείου θα είναι η κάλυψη των αναγκών για κεφάλαια κίνησης και η διάρκειά τους θα είναι έως τα 5 έτη για δάνεια τακτής λήξης ή έως 3 για αποπληρωμή του κεφαλαίου στη λήξη. Το ποσό του δανείου, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, δεν θα υπερβαίνει ένα από τα παρακάτω όρια:

• Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων) για το 2019.

• Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το 2019.

• Επειτα από τεκμηρίωση και βάσει σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των παραπάνω ορίων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για τη μικρομεσαία επιχείρηση και για τους επόμενους 12 μήνες για τη μεγάλη επιχείρηση.

Σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου, η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου θα καλύπτει το 80% κάθε δανείου που θα χορηγείται, ενώ οι τράπεζες θα καλύπτουν το υπόλοιπο 20%.

Το προσχέδιο που πρέπει να συμφωνηθεί με τις τράπεζες, προβλέπει πλαφόν εγγύησης και συγκεκριμένα το 25% του συνόλου του χαρτοφυλακίου των δανείων που θα χορηγηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Το ποσό οφειλής που θα καλύπτεται από την κρατική εγγύηση θα αφορά στο ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου πλέον των τόκων και για διάστημα έως και 90 ημέρες συνεχόμενης καθυστέρησης. Το πλαφόν αυτό, σύμφωνα με τις τράπεζες, κρίνεται χαμηλό και ενδέχεται να αυξηθεί.
 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top