Ανασφάλιστη εργασία: Τι προβλέπει το νέο σύστημα κυρώσεων και προστίμων

Αυστηροποιούνται τα πρόστιμα για σοβαρές παραβάσεις

Γιάννης Βρούτσης

Το υπουργείο Εργασίας σχεδιάζει τη δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου κυρώσεων και προστίμων στην αγορά εργασίας, προς όφελος των εργαζομένων και των συνεπών επιχειρήσεων ενισχύοντας και το ελεγκτικό έργο του ΣΕΠΕ.

Η νέα «αρχιτεκτονική» στο σύστημα κυρώσεων βασίζεται στην αντικειμενικότητα, τη διαφάνεια, τη σαφήνεια και την απλότητα, αλλά και στην ψηφιακή διαχείριση των προστίμων και στη θωράκιση έναντι πιθανών συμπτωμάτων διαφθοράς. 

Ηλεκτρονική κάρτα εργασίας: Τι είναι και πώς θα λειτουργεί

Με καθαρούς και δίκαιους κανόνες επιδιώκεται η αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ της Επιθεώρησης Εργασίας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας. 

Βρούτσης: Αυτό είναι το νέο ασφαλιστικό – Τι θα γίνει με τα αναδρομικά

Το νέο σύστημα κυρώσεων και υπολογισμού των προστίμων σχεδιάστηκε με συστηματικό τρόπο κάτω από την επίβλεψη της Γενικής Γραμματέα κ. Άννας Στρατινάκη και του Γενικού Διευθυντή Σ.ΕΠ.Ε κ. Χαράλαμπου Βούρτση αλλά και στελεχών του Σ.ΕΠ.Ε, η εμπειρία των οποίων έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην τελειοποίηση του νέου πλαισίου. 

Ποια τα χαρακτηριστικά του νέου συστήματος 

1.    Αντικειμενικότητα και απλότητα

Κάθε παράβαση διάταξης της εργατικής νομοθεσίας με βάση τη βαρύτητά της και τον αριθμό εργαζομένων που πλήττονται από αυτή αντιστοιχίζεται με συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Η σοβαρότητα της παράβασης περιγράφεται και αξιολογείται στην Υπουργική Απόφαση, ενώ με βάση τη βαρύτητά της ορίζεται συγκεκριμένο ποσό προστίμου, το οποίο ο Επιθεωρητής Εργασίας καλείται να επιβάλει, εφαρμόζοντας  ευθέως την απόφαση. Θεσπίζεται δηλαδή ένα σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού των προστίμων και εξαλείφονται τα υποκειμενικά κριτήρια, με στόχο να επιβάλλεται για όμοιες περιπτώσεις πρόστιμο της ίδιας βαρύτητας, να γνωρίζουν οι εργοδότες εκ των προτέρων το ακριβές ύψος του πρόστιμου για κάθε συγκεκριμένη παράβαση, και εν τέλει σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και σαφήνειας να προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και να διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. 

2.    Αναλογικότητα  και αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων 

Τα συγκεκριμένο  ύψος του προστίμου θα είναι ανάλογο με τη διαπιστωθείσα παράβαση, συναρτώμενο, σε κάθε περίπτωση,  με τον αριθμό των εργαζομένων που αφορά η παράβαση.

Θεραπεύεται έτσι η στρέβλωση του προηγούμενου  συστήματος που κλιμάκωνε το πρόστιμο κυρίως με βάση το μέγεθος της επιχείρησης, λαμβάνοντας ελάχιστα υπόψη τον πλέον σημαντικό παράγοντα: την έκταση της παράβασης, δηλαδή των αριθμό των εργαζομένων  που πλήττονται από την παράβαση.

3.    Αυστηροποίηση προστίμων για σοβαρές παραβάσεις

Έμφαση δίνεται στις σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αμοιβή της εργασίας, το χρόνο και τους όρους εργασίας των εργαζομένων, στις οποίες, όπως προαναφέρθηκε, το πρόστιμο αυξάνει προοδευτικά με τον αριθμό των εργαζομένων που θίγονται από αυτές. Ειδικά με το νέο σύστημα δίνεται έμφαση στον αριθμό των θιγομένων εργαζομένων, αλλά και στις παραβάσεις που πλήττουν μερικώς απασχολούμενους και ομάδες ειδικής προστασίας, όπως εγκύους,  μητέρες, ανηλίκους, συνδικαλιστικά στελέχη, επιβάλλονται δε αυστηρά πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους.

Επισημαίνεται ότι και εδώ κεντρική προτεραιότητα συνιστά η αντιμετώπιση της υποδηλωμένης εργασίας με αυστηρές κυρώσεις σε περιπτώσεις μη δηλωθείσας απασχόλησης πέραν του συμφωνηθέντος ωραρίου μερικής απασχόλησης. Έτσι, σε συνδυασμό με το ήδη εφαρμοζόμενο μέτρο της προσαύξησης 12% για κάθε επιπλέον ώρα απασχόλησης πέραν των συμφωνημένων, διαμορφώνεται ένα συνεκτικό πλέγμα προστασίας της μερικής απασχόλησης και αποτροπής φαινομένων υποδηλωμένης εργασίας. 

Επίσης, θεσπίζεται διαφορετικού μεγέθους κύρωση για την παράτυπη υπερεργασία έναντι της  παράτυπης υπερωρίας, αξιολογώντας τη διαφορετική απαξία των παραβάσεων με βάση τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, εκτιμώντας το γεγονός ότι η υπερεργασία είναι έκτακτη απασχόληση που εμπίπτει στο νόμιμο ωράριο έναντι της υπερωρίας που  το υπερβαίνει και ισχύει υπό προϋποθέσεις.  Ταυτόχρονα καθίσταται  για πρώτη φορά  εφαρμόσιμη  με δίκαιο τρόπο για όλες τις επιχειρήσεις  η επιβολή αυστηρών  κυρώσεων ανά θιγόμενο για την παράτυπη υπερωρία,  με συνέπεια  προς την αρχή της αναλογικότητας και της ισότητας, δηλαδή με  πρόστιμο που κλιμακώνεται αποκλειστικά με τον αριθμό των εργαζομένων που βρέθηκαν να εργάζονται υπερωριακά  και όχι με το σύνολο του προσωπικού.

4.    Απλούστευση και διαφάνεια του συστήματος

Καταργείται η ισχύουσα μέθοδος υπολογισμού με σύνθετους και μαθηματικούς υπολογισμούς και πράξεις (αλγορίθμους). Οι επιχειρήσεις με το νέο σύστημα έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν το συγκεκριμένο πρόστιμο που θα κληθούν να πληρώσουν σε περίπτωση που παραβούν την εργατική νομοθεσία και υπάρχει  ευχέρεια για έλεγχο της ορθότητας  του υπολογισμού των προστίμων.

5.    Διευκόλυνση του έργου  των Επιθεωρητών Εργασίας

Οι Επιθεωρητές Εργασίας θα επιβάλλουν το πρόστιμο όπως το ορίζει συγκεκριμένα η Υπουργική Απόφαση με συνέπεια την αποφυγή αμφισβητήσεων και τον περιορισμό  δικαστικής προσβολής του.

6.    Εξάλειψη  συγκεκριμένων στρεβλώσεων  

α)  Κατάργηση των  υποκειμενικών απροσδιορίστων  κριτηρίων,  και αποφυγή ενδεχόμενης καταχρηστικής άσκησης της διακριτικής ευχέρειας των Επιθεωρητών κατά την επιβολή των κυρώσεων και β) Κατάργηση της επιβολής κυρώσεων με βάση το μέγεθος της επιχείρησης πανελλαδικά, καθώς οδηγούσε στην επιβολή βαρύτατων, πολλαπλάσιων της πραγματικής παράβασης, προστίμων σε επιχειρήσεις που διατηρούν αλυσίδα καταστημάτων ή εμφανίζουν διασπορά εγκαταστάσεων ή μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ακόμη και εάν η παράβαση αφορούσε π.χ. έναν μόνο εργαζόμενο.

Σκοπός η συμμόρφωση κι όχι ο εισπρακτικός χαρακτήρας

Σε κάθε περίπτωση, με έμφαση την τήρηση της νομιμότητας υπογραμμίζεται  ο σκοπός της αλλαγής του συστήματος επιβολής κυρώσεων που είναι η αποτροπή της παραβατικότητας αλλά με κατάλληλα για τον επιδιωκόμενο σκοπό πρόστιμα, τα οποία είναι διαβαθμισμένα ώστε να είναι δίκαια, να επιτυγχάνουν συμμόρφωση και όχι να έχουν στυγνό εισπρακτικό χαρακτήρα.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, το Υπουργείο Εργασίας θα προχωρήσει σε ανάλογες προσαρμογές και στο σύστημα επιβολής προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας του ΣΕΠΕ, θεραπεύοντας παρόμοιες αδυναμίες και παθογένειες του ισχύοντος συστήματος επιβολής προστίμων που εφαρμόζεται για παραβάσεις ασφάλειας και υγείας στην εργασία. 

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννης Βρούτσης: «Σχεδιάσαμε μία νέα αρχιτεκτονική στο σύστημα επιβολής κυρώσεων και προστίμων για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας προκειμένου να εκσυγχρονίσουμε το ελεγκτικό έργο των επιθεωρητών του ΣΕΠΕ, να προστατέψουμε καλύτερα τα δικαιώματα των εργαζομένων και να διευκολύνουμε το θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις στη χώρα».
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top