Σχολεία: Τηλεκπαίδευση για μαθητές που μένουν άτομα ευπαθών ομάδων

Τι αναφέρει νέα ΚΥΑ και πότε δικαιολογούνται οι απουσίες αυτών των μαθητών

Με self- tests επέστρεψαν στις σχολικές αίθουσες οι μαθητές των Λυκείων- Ρεπορτάζ του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star στις 12/4/21

Με νέα κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν η υφυπουργός Παιδείας, Ζωή Μακρή και ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, δίνονται οδηγίες για τους μαθητές που μένουν στο ίδιο σπίτι με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ενώ παράλληλα διευκρινίζεται πώς να διαχειρίζονται τα σχολεία τις απουσίες των μαθητών.

Self tests: Τι γίνεται με τις απουσίες σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος

Οι μαθητές των Λυκείων επέστρεψαν στη δια ζώσης εκπαίδευση, με τη χρήση υποχρεωτικών self-test από την περασμένη Δευτέρα 12 Απριλίου. Ωστόσο, η δυνατότητα απουσίας από τη δια ζώσης διδασκαλία είχε τεθεί σε ισχύ από το 1ο τετράμηνο του σχολικού έτους, για μαθητές που συνοικούν με άτομα ευπαθών ομάδων. Έτσι, για τις περιπτώσεις μαθητών που συμμετείχαν στα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης, δεν προσμετρώνταν απουσίες. Υπήρξαν όμως αναφορές για βεβαίωση απουσιών σε μαθητές που συνοικούν με ευπαθή άτομα και απείχαν από τα μαθήματα.

Σχολεία: Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι μαθητές των Λυκείων για τα self tests

Έτσι, σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ για τα σχολεία και τις ευπαθείς ομάδες ξεκαθαρίζονται ότι ειδική επιστημονική Επιτροπή θα αποφασίζει αν ο κάθε μαθητής που συνοικεί με άτομο ευπαθούς ομάδας δικαιολογείται να απουσιάζει από τη δια ζώσης εκπαίδευση και τότε θα μπορεί να παρακολουθεί μαθήματα εξ αποστάσεως. Στη συνέχεια, οι γονείς ή κηδεμόνες θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στη διεύθυνση της εκάστοτε σχολικής μονάδας για τη δικαιολόγηση των απουσιών.

Τι αναφέρει η ΚΥΑ για τις απουσίες μαθητών που συνοικούν με άτομα ευπαθούς ομάδας

«Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία  14109/ΓΔ4/05-02-2021 κοινή απόφαση της Υφυπουργού  Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας  «Σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για  μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν  από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα, προκειμένου  οι μαθητές/τριες αυτοί να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση» (Β΄ 455) ως εξής:  

1. Η παρ. 1α του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 14109/ΓΔ4/  05-02-2021 κοινής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Η δικαιολόγηση των απουσιών, κατά το πρώτο και δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτους 2020-2021 των μαθητών/τριών κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην  οποία η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται δια ζώσης και οι οποίοι δεν πάσχουν οι ίδιοι/ίδιες από κάποιο σοβαρό νόσημα πλην όμως συνοικούν με άτομα, τα  οποία ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου σχετικά  με τη λοίμωξη COVID – 19, γίνεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση ειδικής επιστημονικής Επιτροπής, αποτελούμενης από τα πέντε (5) κάτωθι αναφερόμενα μέλη και  τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς αυτών. Οι ανωτέρω μαθητές/τριες μετά την απόφαση της παραπάνω  Επιτροπής δύνανται να παρακολουθούν μαθήματα εξ  αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τις κείμενες διατάξεις».  

2) Το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 14109/ΓΔ4/05-02-2021  κοινής απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας, αντικαθίσταται  ως εξής:  

«Οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων ενημερώνουν τους μαθητές/τριες της παρ. α του άρθρου 1 για τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση  μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραπάνω επιστημονικής Επιτροπής. Οι γονείς/κηδεμόνες και οι συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού ευθέως ή εκ πλαγίου των  μαθητών/τριών και στην περίπτωση που οι μαθητές/ τριες είναι ενήλικοι, υποβάλλουν στη διεύθυνση της  οικείας σχολικής μονάδας, με κάθε πρόσφορο μέσο, αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 περί δικαιολόγησης των απουσιών κατά  το δεύτερο τετράμηνο λόγω συνοικήσεως με άτομο ή  άτομα που πάσχει/ουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, όπως τούτα περιγράφονται, όχι περιοριστικά, στο  άρθρο 2.

Μαζί με την ως άνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε  σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών  που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το  συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή  σοβαρά υποκείμενα νοσήματα του άρθρου 2. Παράλληλα, προσκομίζεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986, δια της οποίας δηλώνουν ότι επιθυμούν  η Επιτροπή του άρθρου 1 να προβεί στην επεξεργασία  των φακέλων τους για τους σκοπούς που αναφέρονται  στην περ. α του άρθρου 1.  

  • Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών οι παραπάνω φάκελοι με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται σφραγισμένοι και χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή του άρθρου 1, με ευθύνη του/της   Διευθυντή/τριας της οικείας σχολικής μονάδας, μέσω της  οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.
  • Για όσους εκ των ανωτέρω έχουν υποβληθεί δικαιολογητικά για τις απουσίες του πρώτου τετραμήνου και δεν  έχει επέλθει μεταβολή στην κατάσταση της υγείας των  συνοικούντων ατόμων, δεν απαιτείται η επανυποβολή  δικαιολογητικών».  

3). Στην υπό στοιχεία 14109/ΓΔ4/05-02-2021 κοινή από φαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και  του Υπουργού Υγείας προστίθεται άρθρο 5 ως εξής:  

«Άρθρο 5  

Οι μαθητές/τριες, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων της προαναφερθείσας Επιτροπής, εντάσσονται υποχρεωτικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ όσοι/ όσες μαθητές/μαθήτριες έχουν ενταχθεί ήδη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 1 της  υπό στοιχεία 14109/ΓΔ4/05.02.2021 (Β΄ 455) κοινής από φασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και  του Υπουργού Υγείας, συνεχίζουν να παρακολουθούν μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τις κείμενες  διατάξεις.».  Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 14109/ΓΔ4/ 05-02-2021 (Β΄ 455) κοινή απόφαση της Υφυπουργού  Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top