Δάνεια έως 250.000 ευρώ σε επιχειρήσεις - Οι όροι και οι δικαιούχοι

Η προθεσμία για αιτήσεις - Ποιοι αποκλείονται

Χαρτονομίσματα

Για σχεδόν ακόμη τέσσερις μήνες, θα παραμείνει ανοικτή η διαδικασία  υποβολής αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις για να λάβουν δάνειο κεφαλαίου κίνησης με την εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).

Η δυνατότητα αυτή, περέχεται μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19, το οποίο, στον  υφιστάμενο (τρίτο) κύκλο, προβλέπει τη δανειοδότηση μόνο των πολύ μικρών επιχειρήσεων και συγκεκριμένα αυτών που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως ένα εκατ. ευρώ. 

Το μέγιστο ύψος του δανείου που παρέχει το Ταμείο, είναι οι 250.000 ευρώ και σε κάθε περίπτωση η εκταμιευσή του, θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022. 

Ρύθμιση χρεών σε έως 72 δόσεις: Λήγει η διορία αλλά μικρό το ενδιαφέρον

Συνεπώς, τα αιτήματα των επιχειρήσεων στις συνεργαζόμενες με την ΕΑΤ, τράπεζες, πρέπει να υποβληθούν νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης. Επισημαίνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται στα 460 εκατ. ευρώ. 

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα λήψης δανείου κεφαλαίου κίνησης με εγγύηση στο 80% από την ΕΑΤ έχουν όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιρειών συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/59/Ε.Ε. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 και του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2014, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους, οι οποίες:

* κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 είχαν κύκλο εργασιών έως 1 εκατ. ευρώ,

* συστάθηκαν από 1ης Ιανουαρίου 2020, ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών μέχρι σήμερα,

* δεν έχουν ενταχθεί στον πρώτο και στον δεύτερο κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας,

* δεν εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο τραπεζικό σύστημα (έως και 90 μέρες καθυστέρηση) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή κατά την υποβολή της αίτησης,

* δεν εμφανίζουν δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά σε άλλα προγράμματα της ΕΑΤ (έως και 90 μέρες καθυστέρηση) και

* κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 δεν θεωρούνται προβληματικές (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014).

Όταν πρόκειται για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές στις 31/12/2019, μπορούν να χρηματοδοτηθούν υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας, βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.

Ποιοι αποκλείονται

Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις:

* για τις οποίες συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/17 (Α' 137/139/17), όπως ισχύει,

* για τις οποίες εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης Ε.Ε. ή ΔΕΕ,

* οι οποίες έχουν ενταχθεί στον πρώτο και στον δεύτερο κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας, καθώς και

* όσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών), ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) και δεν έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ, ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια ΔΟΥ αυτή δεν έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ή αν έχει ενταχθεί σε ρύθμιση αυτή δεν είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top