Αυξημένα τα οργανικά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας στο β΄ τρίμηνο

Mειώθηκαν για 5ο συνεχόμενο τρίμηνο τα κόκκινα δάνεια

Αυξημένα τα οργανικά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας

Αυξημένα είναι τα οργανικά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας στο β΄ τρίμηνο. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων του Α’ εξαμήνου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 19% σε ετήσια βάση, με το αντίστοιχο περιθώριο να ενισχύεται κατά περίπου 60 μονάδες βάσης,  στις 287 μονάδες βάσης,

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΤΕ:

-Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €448 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2017 (+19% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας τη θετική επίδοση των καθαρών εσόδων από προμήθειες (+81% σε ετήσια βάση) και τη σημαντική περιστολή των λειτουργικών δαπανών (-9% σε ετήσια βάση)

-Στην Ελλάδα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο βελτιώθηκε κατά 30 μ.β. σε ετήσια βάση ανερχόμενο σε 304 μ.β. το Α’ εξάμηνο του 2017, παρά τη μικρή υποχώρηση των καθαρών εσόδων από τόκους σε €764 εκατ. (-2% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της δανειακής απομόχλευσης αντανακλώντας την αβεβαιότητα κατά το Α’ εξάμηνο στην εγχώρια αγορά

-Οι εγχώριες λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση το Α’ εξάμηνο του 2017, οδηγώντας το δείκτη κόστους προς οργανικά έσοδα σε επίπεδα κάτω του 50%. Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την επιτυχία του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2016 και αφορούσε στο 10% περίπου του προσωπικού στην Ελλάδα

-Οι εγχώριες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια αποκλιμακώθηκαν κατά 14% σε τριμηνιαία βάση,  σε €199 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2017.  

-Τα κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκαν σε οριακά θετικά επίπεδα το Α’ εξάμηνο του 2017, λαμβάνοντας υπόψη το κέρδος από την επικείμενη ολοκλήρωση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς και την απομείωση της αξίας των Banca Romaneasca και Vojvodjanska Banka κατά €151 εκατ., ως αποτέλεσμα των σχετικών συμφωνιών πώλησής τους  

Όσον αφορά τα «κόκκινα δάνεια», τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν για 5ο συνεχόμενο τρίμηνο:  

-Τα εγχώρια Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση το Β’ τρίμηνο του 2017, αντανακλώντας τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και τις διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων

-Η συνολική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανέρχεται σε €3,3 δισ. από το τέλος του 2015. Εξαιρουμένων των διαγραφών, ο ρυθμός δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων διαμορφώνεται σε -€1,5 δισ.

-Οι εγχώριοι δείκτες κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 56% και 75%.

Οι δείκτες Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε 45% και 34% στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα:

-Στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα (-€52 εκατ.) το Β’ τρίμηνο του 2017

- Στην Ελλάδα, τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκαν επίσης κατά 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση το Β’ τρίμηνο του 2017. 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top