Ενίσχυση επιχειρήσεων και εργαζομένων σε τουρισμό - πολιτισμό με τροπολογία

Καταβολή αντιτίμου εισιτηρίων σε κινηματογράφους, θέατρα, χώρους συναυλιών

Με τροπολογία στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης ενισχύονται  επιχειρήσεις και εργαζόμενοι στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού που πλήττονται από τον κορωνοϊό

Κορωνοϊός: Νέος αριθμός σοκ - 2.646 νέα κρούσματα

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται η αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων δυσμενών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που διαμορφώθηκε στον κλάδο του τουρισμού, ο οποίος επλήγη αναπόδραστα.

Διαβάστε ολόκληρη την τροπολογία: ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Επιχειρείται επίσης η αντιμετώπιση  των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στις επιχειρήσεις του πολιτισμού και ειδικότερα στα θέατρα, τις μουσικές σκηνές, τα χοροθέατρα, τους συναυλιακούς χώρους, τους χώρους παραστάσεων και τους κινηματογράφους, οι οποίες επλήγησαν σημαντικά.

H προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί και στην  αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης που προκλήθηκε από τις δυσμενείς συνέπειες του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» στους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις-εργοδότες που επλήγησαν, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν λυθεί με καταγγελία κατά το χρονικό διάστημα από 18/9/2020 έως 29/9/2020. 

Συγκεκριμένα:

-Δύναται να παραταθεί, έως και την 31η.10.2020 (έληξε 30.9.2020), η χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 534) ευρώ, στους εργαζόμενους και εργαζόμενους-οδηγούς τουριστικών λεωφορείων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας ανεστάλησαν μετά την επαναπρόσληψή τους, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020 λόγω απασχόλησής τους το 2019, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας και σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, αντίστοιχα.

-Καταβάλλονται για το έτος 2020 στους εργαζόμενους ξενοδοχειακού κλάδου δωδεκάμηνης λειτουργίας, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί εντός του έτους 2020, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

-Για το ίδιο χρονικό διάστημα, προσδιορίζεται η καταβολή από τον κρατικό προϋπολογισμό στους εργοδότες, του ποσού που χορηγείται ως αποζημίωση αποδοχών αδείας, για κάθε εργαζόμενο, κατά περίπτωση, του οποίου η σύμβαση εργασίας έχει, ως άνω, ανασταλεί. Το ποσό της αποζημίωσης αποδοχών αδείας διέπεται από ειδικό καθεστώς κατά τα ειδικώς οριζόμενα (ανεκχώρητο, ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου, μη συμψηφιζόμενο με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση κ.λπ.).

- Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για την εξειδίκευση και την εφαρμογή των ανωτέρω, μέσω και του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

- Θεσπίζεται ειδική οικονομική ενίσχυση για επιχειρήσεις - εργοδότες ξενοδοχειακών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας, με περισσότερους από 50 εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, που έχουν πληγεί σοβαρά από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και πρόκειται να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο αναμόρφωσης ή και ενεργειακής αναβάθμισης των κτηριακών εγκαταστάσεών τους, με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων. Η ανωτέρω οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται για χρονικό διάστημα έως 12 μήνες, με την κάλυψη ποσοστού 80% επί του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και ενεργοποιείται εντός διετίας από την έγκριση του επενδυτικού έργου. Το ποσό της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της εγκεκριμένης επενδυτικής δαπάνης του έργου.

-Δεν επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της οικονομικής ενίσχυσης:
- η καταγγελία συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί είναι άκυρη,
- η μετατροπή των συμβάσεων εργασίας του συνόλου των εργαζομένων των ανωτέρω επιχειρήσεων,
- η αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων και η υπαγωγή των εργαζομένων στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
 -Καταβάλλονται, από τον κρατικό προϋπολογισμό, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.12.2020, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία λειτουργούν καθ' όλο το έτος και κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2019.

- Καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπό τον όρο διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, στις επιχειρήσεις:
- θεάτρου, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και παραστάσεων σταθερό ποσό δέκα 10 ευρώ, ανεξαρτήτως της τιμής του εισιτηρίου που εφαρμόζει η επιχείρηση ανά θέση θεατή/εισιτήριο ανά παράσταση, για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και για συνολικό μέγιστο αριθμό 24 παραστάσεων ανά μήνα κατά ποσοστό είτε 40% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων της εκάστοτε παράστασης, εφόσον τελούν εν λειτουργία, είτε 20% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων, εφόσον παραμένουν κλειστές.
- κινηματογράφου σταθερό ποσό 4 ευρώ, ανεξαρτήτως της τιμής του εισιτηρίου που εφαρμόζει η επιχείρηση, ανά θέση θεατή/εισιτήριο ανά προβολή για τρεις μήνες και για 40 παραστάσεις ανά μήνα κατά ποσοστό είτε 20% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων, εφόσον τελούν εν λειτουργία, είτε 10% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων, εφόσον παραμένουν κλειστές.

-Καταβάλλεται, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις, στους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία, κατά το χρονικό διάστημα από 18 έως και 29.9.2020, από επιχείρηση - εργοδότη, που δραστηριοποιείται σε περιοχές της χώρας που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534,00 ευρώ ανά μήνα και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επ' αυτού του ποσού, από την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης τους και για χρονικό διάστημα όχι πέραν των τριών μηνών,
 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top