ΠΡΟΣΟΧΗ! Δείτε πώς να ρυθμίσετε οφειλές προς το Δημόσιο με το νόμο Κατσέλη

Δυνατότητα μερικής ή ολικής διαγραφής χρεών προς εφορίες, τελωνεία, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία

​Εκατομμύρια φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές τόσο προς τις τράπεζες, όσο και προς την εφορία, τους δήμους και τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν τη δυνατότητα τώρα να εντάξουν το σύνολο των οφειλών τους στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη.

Πλέον θα μπορούν να υπαγάγουν στο νόμο και τα χρέη του προς το Δημόσιο και να πετύχουν μερική ή όλική διαγραφή τους, καθώς και εξόφληση του εναπομείναντος υπολοίπου σε χρονική περίοδο τριών ετών, εφόσον πρώτα αποδείξουν στο Ειρηνοδικείο ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

Στην περίπτωση αυτή αποκτούν το δικαίωμα προστασίας από όλα τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που μπορούν να λάβουν εις βάρος της περιουσίας και των πενιχρών εισοδημάτων τους το Δημόσιο, οι ΟΤΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία, ακόμη και να γλιτώσουν από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύριες κατοικίες.

Ειδικότερα όπως αναφέρει η εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής:

1. Για να ρυθμιστούν με τις ευνοϊκές διατάξεις του ν. 3869/2010 ή «νόμου Κατσέλη» ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει:

α) Ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης (ο αιτών) να είναι φυσικό πρόσωπο, χωρίς πτωχευτική ικανότητα. Δηλαδή τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ο οφειλέτης δεν θα πρέπει να έχει την ιδιότητα του εμπόρου.
β) Ο αιτών να έχει «μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών». Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει όχι μόνο στις περιπτώσεις που έχει παύσει η εξυπηρέτηση κάθε χρέους από τον οφειλέτη, αλλά και σε περιπτώσεις που ο οφειλέτης εξακολουθεί μεν να εκπληρώνει κάποιες χρηματικές υποχρεώσεις του, προκύπτει όμως αδυναμία πληρωμής για ουσιώδες τμήμα των χρεών του.
γ) Οι οφειλές του αιτούντος προς φορείς του δημόσιου τομέα (οφειλές βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση κατά τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τον ΚΕΔΕ και τον Τελωνειακό Κώδικα, οφειλές προς ΟΤΑ, ασφαλιστικές εισφορές προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης) να μην αποτελούν το σύνολο των χρεών του και να υποβάλλονται σε ρύθμιση κατά τις διατάξεις του ν. 3869/2010 από κοινού με τις οφειλές του προς ιδιώτες πιστωτές.

2. Ο οφειλέτης μπορεί να εντάξει στην αίτησή του ακόμη και βεβαιωμένες οφειλές του στη φορολογική διοίκηση οι οποίες είναι ήδη ενταγμένες σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής (π.χ. στην «πάγια ρύθμιση» των 12 μηνιαίων δόσεων κ.λπ.).

3. Για περιπτώσεις οφειλών μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ και υπό τις προϋποθέσεις ότι ο οφειλέτης έχει μηδενικά εισοδήματα, δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία και οι καταθέσεις του στις τράπεζες δεν υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των 1.000 ευρώ, προβλέπεται ταχεία διαδικασία διευθέτησης οφειλών. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, ο ειρηνοδίκης δύναται, κατόπιν σχετικού αιτήματος του οφειλέτη και εφόσον οι πιστωτές δεν αμφισβητούν τη συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων, να διατάξει την προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του και εν συνεχεία μετά την πάροδο 18 μηνών την πλήρη διαγραφή των οφειλών του!

4. Η αίτηση του οφειλέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει:
α) περιγραφή της περιουσιακής κατάστασης του αιτούντος και της συζύγου του και των πάσης φύσεως εισοδημάτων του.
β) κατάσταση των πιστωτών του αιτούντος και των οφειλών του.
γ) αναφορά σε τυχόν μεταβίβαση από τον οφειλέτη εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων κατά την τελευταία τριετία πριν από την κατάθεση της αίτησης.
δ) το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του αιτούντος.
ε) αιτήματα που υποβάλλονται από τον οφειλέτη ενώπιον του δικαστηρίου.

5. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα που αφορούν την περιουσία και τα εισοδήματα του οφειλέτη και της συζύγου του, τους πιστωτές του και τις απαιτήσεις τους, καθώς και από έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του όσον αφορά στην ορθότητα του περιεχομένου της αίτησης.

6. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο Εορηνοδικείο.

7. Παρέχεται η δυνατότητα σε πιστωτές και οφειλέτη να διευθετήσουν συμβιβαστικά τις οφειλές και να έρθουν σε συμφωνία χωρίς δικαστική ρύθμιση, οποτεδήποτε στο χρονικό διάστημα από την έναρξη της διαδικασίας, έ��ς και τη συζήτηση της κύριας αίτησης.

8. Εάν δεν επιτευχθεί συμβιβασμός ο ειρηνοδίκης κατά τη συζήτησης αίτησης αποφασίζει για τον τρόπο διευθέτησης των οφειλών των αιτούντων.

9. Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικές συνθήκες όπως χρόνια ανεργία, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών του οφειλέτη ή άλλοι λόγοι ανάλογης βαρύτητας, το Ειρηνοδικείο μπορεί να προσδιορίσει πολύ χαμηλές ή ακόμα και μηδενικές καταβολές.

10. Η συμμόρφωση του οφειλέτη προς την υποχρέωση να καταβάλει συμμέτρως τις μηνιαίες δόσεις προς τους πιστωτές του για χρονικό διάστημα τριών ετών συνεπάγεται την απαλλαγή του από τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των οφειλών που εντάχθηκαν στη ρύθμιση.

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top