Αναβαλλόμενος φόρος τραπεζών: Τι αλλάζει

Νέα τροπολογία για το ζήτημα από την κυβέρνηση

Αναβαλλόμενος φόρος τραπεζών: Τι αλλάζει
Σε νέα τροπολογία για τη ρύθμιση του ζητήματος με τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις των τραπεζών προχώρησε η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η τροπολογία προβλέπει τα εξής:

• Η μετατροπή των Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του δημοσίου, είναι προαιρετική Η λήψη της σχετικής απόφασης γίνει με αυξημένη απαρτία στην γενική συνέλευση της τράπεζας και γνωστοποιείται στη φορολογική διοίκηση και στην εποπτική αρχή.

• Η απαίτηση από την μετατροπή μέρους ή του συνόλου των Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων συμψηφίζεται με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος όχι μόνο του νομικού προσώπου αλλά και των εταιρειών του ίδιου ομίλου. Δεν συμψηφίζεται πλέον με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου των επόμενων τριάντα φορολογικών ετών.

• Σε περίπτωση που ο αναλογών φόρος εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο προέκυψε η λογιστική ζημία δεν επαρκεί για τον ολοσχερή συμψηφισμό της απαίτησης και κατά το μέρος που αυτή δεν έχει συμψηφιστεί, το νομικό πρόσωπο έχει πλέον άμεσα εισπράξιμη απαίτηση έναντι του δημοσίου για το μη συμψηφισθέν ποσό η οποία καλύπτεται εντός ενός μήνα από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο εκδίδει δωρεάν τίτλους δικαιωμάτων κτήσεων κοινών μετοχών οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα στο ελληνικό δημόσιο και αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το 110% ��ου ποσού της εισπρακτέας φορολογικής απαίτησης. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top