Μην αφήσετε καμία ευκαιρία να πάει χαμένη:Επιδιώξτε ΕΔΩ καλύτερες ρυθμίσεις στα κόκκινα δάνεια

Οι υποχρεώσεις των τραπεζών βάσει του νέου Κώδικα της ΤτΕ

​Στη δημοσιότητα έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδας τον νέο Κώδικα για τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων». Βάσει του συγκεκριμένου κώδικα, θα πρέπει να κινούνται οι τράπεζες προκειμένου να ρυθμίζουν τα δάνεια των δανειοληπτών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα.

Βάσει του σχεδίου του κώδικα που δημοσίευσε η ΤτΕ, οι δανειολήπτες, για τυχόν διαφορές εκ της εφαρμογής του Κώδικα και προς επιδίωξη της εξωδικαστικής διευθέτησής τους, έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν στο Συνήγορο του Καταναλωτή. «Κατά τα λοιπά η επί της ουσίας επίλυση των διαφορών ανήκει στα δικαστήρια» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας παραπέμπει στις έννοιες του «συνεργάσιμου» δανειολήπτη (αυτό σημαίνει πως είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με τον δανειστή και απαντά στις ανακοινώσεις του μέσα σε μία εβδομάδα) και των «εύλογων δαπανών διαβίωσης» (με βάση κάποια ελάχιστα έσοδα οι τράπεζες θα υπολογίζουν τις μηνιαίες δόσεις με γνώμονα το ότι ο δανειολήπτης θα πρέπει πρώτα να καλύπτει τα έξοδά του), που ορίζονται με την απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, όπως προβλέπεται από τον πιο πάνω νόμο.

Περιγράφει ιδίως τα βήματα, τις προθεσμίες και το ελάχιστο περιεχόμενο ενημέρωσης, που αμοιβαία οφείλουν να παρέχουν οι τράπεζες και οι δανειολήπτες, ώστε να αξιολογούνται σωστά οι κίνδυνοι και η ικανότητα αποπληρωμής κάθε δανειολήπτη, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για επαγγελματία ή επιχείρηση, και να επιδιώκεται η εξεύρεση καταλληλότερης για τη συγκεκριμένη περίπτωση ρύθμισης.

Αναλυτικότερα:

Κάθε τράπεζα θα πρέπει να ακολουθεί πέντε σταδία στην διαδικασία αντιμετώπισης των δανείων της που παρουσιάζουν καθυστερήσεις:

 • Η επικοινωνία με το δανειολήπτη
 • Η συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών
 • Η αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων
 • Η πρόταση των κατάλληλων λύσεων στο δανειολήπτη και
 • Η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων εφόσον υπάρξουν

Οι τράπεζες υποχρεώνονται να ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες επίλυσης και προθεσμίες σε τέσσερις κατηγορίες:

 • Δάνεια με ενδείξεις πιθανής καθυστέρησης
 • Δάνεια σε αρχική καθυστέρηση
 • Δάνεια με καθυστέρηση άνω των 30 ημερών και
 • Δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση κατά την έναρξη της ισχύος του, δηλαδή την 1 Ιανουαρίου 2015.

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Για την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων των δανειοληπτών προβλέπεται ότι εφόσον αφορά φυσικό πρόσωπο θα αξιολογούνται:
 • η οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη
 • το συνολικό ύψος και η φύση των χρεών
 • η τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής
 • το ιστορικό της οικονομικής συμπεριφοράς τους αλλά και
 • η προβλεπόμενη και αναμενόμενη ικανότητα αποπληρωμής.
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στην περίπτωση επιχειρήσεων θα αξιολογούνται συμπληρωματικά μεταξύ άλλων:
 • το υποβαλλόμενο επιχειρηματικό σχέδιο ή αναδιάρθρωσης
 • η ίδια συμμετοχή των βασικών μετοχών
 • οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου κ.α
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

-Βραχυπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης:

 • Τόκοι μόνο κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης περιόδου
 • Μειωμένες τοκοχρεολυτικές δόσεις κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης περιόδου
 • Περίοδος χάριτος
 • Αναβολή πληρωμής δόσεων
 • Τακτοποίηση καθυστερούμενου υπολοίπου
 • Κεφαλαιοποίηση καθυστερήσεων.
-Μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης (η διάρκεια της χρονικής περιόδου μεταβολής του σχεδίου αποπληρωμής των οποίων ισούται με ή υπερβαίνει τα πέντε χρόνια)
 • Μόνιμη μείωση του επιτοκίου ή του συμβατικού περιθωρίου
 • Αλλαγή τύπου επιτοκίου (π.χ. από κυμαινόμενο σε σταθερό)
 • Παράταση της διάρκειας
 • Διαχωρισμός ενυπόθηκου δανείου σε: βιώσιμο δάνειο με εμπράγματη εξασφάλιση, το οποίο ο δανειολήπτης αποπληρώνει, με βάση την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής, και σε υπόλοιπο του δανείου, στο οποίο δεν λογίζονται τόκοι έως μια μεταγενέστερη ημερομηνία αποπληρωμής. Επίσης πρόσθετη εξασφάλιση από τον δανειολήπτη, λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης, συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο.

Ως οριστική διευθέτηση ορίζεται οποιαδήποτε μεταβολή του είδους της συμβατικής σχέσης μεταξύ της τράπεζας και του δανειολήπτη ή ο τερματισμός της. Οι λύσεις που προτείνονται σε αυτή την περίπτωση θα εξετάζονται κάθε φορά σε σχέση το ισχύον δίκαιο.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

- Εθελοντική Παράδοση Ενυπόθηκου Ακινήτου στο πλαίσιο ευρύτερης ρύθμισης, μετατροπή σε χρηματοδοτική μίσθωση, με την οποία ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στη τράπεζα και υπογράφει μια σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, για ελάχιστη χρονική διάρκεια (συνήθως πέντε χρόνια) και αποκτά τα προβλεπόμενα από το ισχύον δίκαιο δικαιώματα.

- Πώληση και ενοικίαση, με την οποία ο δανειο��ήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου είτε στην τράπεζα είτε σε τρίτο (άλλο ίδρυ��α, άλλο αγοραστή, κρατική εταιρία διαχείρισης ακινήτων κλπ) αποπληρώνοντας μέρος ή το σύνολο του δανείου. Η συμφωνία μπορεί να συνοδεύεται με παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής στο ακίνητο για κάποια ελάχιστη χρονική διάρκεια (3 χρόνια) έναντι μισθώματος.

- Άλλες δυνατότητες είναι: η μεταβίβαση του δανείου σε άλλη τράπεζα, η αντικατάσταση παλαιού δανείου με νέο μικρότερου υπολοίπου, η διαχείριση σε εκκαθάριση στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας αλλά και η ρευστοποίηση εξασφαλίσεων για την ικανοποίηση της απαίτησης του ιδρύματος.

BINTEO STAR

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top