Αποστολή του Star στον Έβρο

Ώρες αγωνίας για τους συγγενείς τω ν δύο Ελλήνων στρατιωτικών