Η αρχή για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων γνωμοδότησε πως οι δικηγόροι δεν είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν POS, καθώς «οι λήπτες των υπηρεσιών τους δεν είναι «καταναλωτές» που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του σχετικού νόμου (ν. 4446/2016″) δεδομένου ότι η προθεσμία για τοποθέτηση POS λήγει στις 27 Ιουλίου.

Πάντως η Αρχή έκρινε κατά πλειοψηφία, ότι, πλην του ανωτέρω θέματος της υπέρβασης των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης, η υποχρέωση τοποθέτησης POS στα δικηγορικά γραφεία δεν έρχεται σε αντίθεση με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τον νόμο.

Η απόφαση εκδόθηκε σε συνέχεια σχετικής προσφυγής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Η κρίση της έχει ως εξής:

"Η Αρχή έκρινε ομόφωνα ότι η ανωτέρω ΚΥΑ, κατά το μέρος που περιλαμβάνει και τους δικηγόρους στο πεδίο εφαρμογής της, βρίσκεται εκτός των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 65 του ν. 4446/2016, διότι το άρθρο αυτό, ακόμη και μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 74 του ν. 4472/2017, δεν έχει εφαρμογή στους δικηγόρους, οι λήπτες των υπηρεσιών των οποίων δεν είναι «καταναλωτές» που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4446/2016.

Πάντως, η Αρχή έκρινε κατά πλειοψηφία, ότι, πλην του ανωτέρω θέματος της υπέρβασης των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης, η υποχρέωση τοποθέτησης POS στα δικηγορικά γραφεία δεν έρχεται σε αντίθεση με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κατά τον ν. 2472/1997".

 

Tags: