Την άμεση κατάργηση του Ν. 4111/2013 για τις δανειακές συμβάσεις ζητά ο Μητρόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ

Απάντηση της κυβέρνησης σε ερώτηση του βουλευτή

Αποκαλυπτική είναι η απάντηση της κυβέρνησης σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Α.Μητρόπουλου για την αμετάκλητη εφαρμογή του αγγλικού δικαίου στις δανειακές συμβάσεις, που έχει υπογράψει και δεσμεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ελληνικού Δημοσίου. Δημοσιεύοντας την απάντηση της κυβέρνησης, ο κ.Μητρόπουλος, τονίζει την ανάγκη για άμεση ακύρωση του Ν. 4111/2013, γιατί όπως υπογραμμίζει διαφορετικά η χώρα δεν θα έχει δικαίωμα επαναδιαπραγμάτευσης των δανεικών συμβάσεων.

Όπως υπογραμμίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, «οι Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είναι πλέον στα χέρια των δανειστών και σε αυτές, μεταξύ των άλλων, δηλώνεται ότι «το ελληνικό κράτος παραιτείται, επίσημα και αμετάκλητα, από κυριαρχικά δικαιώματα, ακατάλυτες πρόνοιες του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και του «δικαίου της ανάγκης», αλλά και από το δικαίωμα επαναδιαπραγμάτευσης της Δανειακής Σύμβασης και μετατρέπεται σε "μια μεταμοντέρνα αποικία χρέους».

Ο Αλέξης Μητρόπουλος εξηγεί ότι «στην παγκόσμια Ιστορία των ελεύθερων λαών δεν υπάρχει τέτοιο προηγ��ύμενο, δηλαδή να πειθαναγκάζεται το ανώτατο κρατικό όργανο (ΝΣΚ) -που, σύμφωνα με το άρθρο 100Α του Ελληνικού Συντάγματος, είναι αρμόδιο να υποστηρίζει δικαστικά και να εκπροσωπεί το Δημόσιο-, να παραδώσει στους δανειστές Γνωμοδοτήσεις («Legal Opinions»), σύμφωνα με τις οποίες η χώρα δεσμεύεται και ότι:

α. «5.Η Σύμβαση Τροποποίησης είναι στην κατάλληλη νομική μορφή, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, προκειμένου να εκτελεστεί κατά του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εκτέλεση της Σύμβασης δεν είναι αντίθετη με ελληνικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, με τη δημόσια τάξη στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος, με τις διεθνείς συνθήκες ή τις γενικώς παραδεδεγμένες αρχές του διεθνούς δικαίου που δεσμεύουν το Δικαιούχο Κράτος Μέλ��ς και την Τράπεζα της Ελλάδος».

β. «10.Ο ορισμός του Αγγλικού δικαίου ως εφαρμοστέου δικαίου για την Σύμβαση Τροποποίησης αποτελεί έγκυρη επιλογή εφαρμοστέου δικαίου, που δεσμεύει το δικαιούχο Κράτος Μέλος και την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο».

γ. «11.Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος έχουν υπαχθεί νόμιμα, αποτελεσματικά και αμετάκλητα στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου σε σχέση με τη Σύμβαση Τροποποί��σης και κάθε απόφαση των δικαστηρίων αυτών θα είναι αμετάκλητη και εκτελεστή στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος».

δ. «12.Ούτε το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος ούτε κανένα από τα αν��ίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται, λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο λόγο, της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης -πριν ή μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης- ή εκτέλεσης σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή διαδικασία σχετικά με τη Σύμβαση Τροποποίησης».

ε. «14.Σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, το Κοινοβούλιο δεν απαιτείται να επικυρώσει την παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης, προκειμένου αυτή να είναι αποτελεσματική και δεσμευτική».

στ. «15.Εν κατακλείδι, η Σύμβαση Τροποποίησης έχει νομίμως συναφθεί εκ μέρους του Δικαιούχου Κράτους Μέλος και της Τράπεζας της Ελλάδος και όλες οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με τη Σύμβαση Τροποποίησης και την Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης όπως αυτή τροποποιείται από την Σύμβαση Τροποποίησης είναι έγκυρες, δεσμευτικές και εκτελεστές σύμφωνα με τους όρους τους και δεν απαιτείται κάτι επιπλέον για να τεθούν αυτές σε εφαρμογή».

Όπως εξηγεί ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η εξέλιξη αυτή καθιστά ακόμη πιο δυσεπίλυτο το ελληνικό ζήτημα και τονίζει ότι: «Αν δεν ακυρωθεί άμεσα ο ν. 4111/2013 που προέβλεψε αυτές τις Γνωμοδοτήσεις ως προαπαιτούμενο και δεν ανακληθούν αυτές πάραυτα, το οικονομικό πρόβλημα της πατρίδας είναι αδύνατον να επιλυθεί στο μέλλον, αφού, κατά την ισχυρότερη ερμηνεία, ούτε το ζήτημα του χρέους (σύνθεση, ύψος) μπορεί να τεθεί, ούτε το δικαίωμα της επαναδιαπραγμάτευσης των Δανειακών Συμβάσεων μπορεί νόμιμα (βάσιμα) να προβληθεί. Δηλαδή, μετά τις καταπλεονεκτικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί με τις Γνωμοδοτήσεις, η χώρα θα βρίσκεται για πολλές δεκαετίες στο έλεος των δανειστών»

Ο Αλέξης Μητρόπουλος υπενθυμίζει ότι η χορήγηση αυτών των Γνωμοδοτήσεων τέθηκαν από τον ν. 4111/2013 ως θεμελιώδες προαπαιτούμενο για τη χορήγηση κάθε επόμενης δόσης δανείου.

Σημειώνει, μάλιστα, ότι η παραίτηση της παρ. 12 δεν περιλαμβανόταν στο πρώτο Μνημόνιο (ν. 3845/2010) και την πρώτη Σύμβαση, όπου ετίθετο ως προϋπόθεση της παραίτησης από της ασυλίας των περιουσιακών στοιχείων του κράτους λόγω εθνικής κυριαρχίας, η συνήθης φράση «εκτός εάν αναγκαστικός νόμος άλλως ορίζει». Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι, με την ισχύουσα διατύπωση «της ρήτρας παραίτησης», οι δανειστές ��ροσπάθησαν (και πέτυχαν) να ευνουχίσουν την ελληνική πλευρά και να την αφοπλίσουν παντελώς από κάθε μελλοντική επίκληση των υπέρτερης ισχύος κανόνων Διεθνούς Δικαίου ενώπιον των Δικαστηρίων ή Διαιτητικών Επιτροπών.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι οι δανειστές απαίτησαν και έλαβαν γραπτώς τη διαβεβαίωση από τον επίσημο νομικό παραστάτη του Ελληνικού Δημοσίου ότι η Δανειακή Σύμβαση (κύρια και τροποποιητική) δεν αντιβαίνει σε αναγκαστικό νόμο ή νόμο δημόσιας τάξης. Όπως εξηγεί, με αυτό τον τρόπο κάλυψαν και την ακυρότητα της πρώτης Δανειακής Σύμβασης (που δεν είχε περάσει από τη Βουλή των Ελλήνων) και το εμπόδιο του αναγκαστικού νόμου ή του Ανθρωπιστικού Δικαίου που ορίζουν διαφορετικά.

«Επομένως είνα�� κατεπείγουσα ανάγκη να καταγγελθεί και να προβληθεί η προφανής ακυρότητα, αφού, οι διμερείς συμφωνίες (έστω και μεταξύ κρατικών ή ενωσιακών ή εταιρικών οντοτήτων) δεν μπορούν να καταργούν τις απαράγραπτες αρχές του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και γενικώς του «δικαίου της ανάγκης»", όπως υπογραμμίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα, ο Αλέξης Μητρόπουλος εγκαλεί τα ευρωπαϊκά όργανα "που υποτίθεται ότι λειτουργούν βάσει της ιεραρχίας των κανόνων δικαίου, επέβαλαν τους παραπάνω ανάλγητους και καταπλεονεκτικούς όρους και μάλιστα σε εταίρο, κατά παράβαση των αρχών του Διαφωτισμού, του θεμελιώδους Διεθνούς Δικαίου, αλλά και αυτού του ευρωπαϊκού κεκτημένο».

Γνωμοδότηση ΝΣΚ για το δικαιούχο κράτος μέλος.pdfΓνωμοδότηση ΝΣΚ για το δικαιούχο κράτος μέλος.pdf

Νομική Γνωμοδότηση για τον εγγυητή.pdfΝομική Γνωμοδότηση για τον εγγυητή.pdf

Μετάφραση Γνωμοδότησης ΝΣΚ για το δικαιούχο κράτος μέλος.pdfΜετάφραση Γνωμοδότησης ΝΣΚ για το δικαιούχο κράτος μέλος.pdf

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top