ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Η Εφορία δεν θα δίνει τα λεφτά αμέσως σε όσους έχουν επιστροφή φόρου

Θα τους περνά από 40 «κόσκινα» με απόφαση Μαυραγάνη!

Όλο και πιο δύσκολη γίνεται η διαδικασία επιστροφής φόρου στους φορολογούμενους, καθώς όπως προκύπτει από απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Γιώργου Μαυραγάνη, από την υποβολή της δήλωσης έως την επιστροφή μεσολαβούν πολλά στάδια «ξεσκονίσματος» από το ΚΕΠΥΟ.

Στη περίπτωση, δε, που κριθεί αναγκαίος ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η διαδικασία θα επιμηκύνεται χρονικά, ενώ εάν ο φορολογούμενους δεν είναι ενήμερος τότε οι επιστροφές θα περνάνε πρώτα από την προκρούστεια κλίνη του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να συμψηφιστούν με ενδεχόμενες οφειλές του υπόχρεου, χωρίς να διευκρινίζεται μάλιστα εάν ο συμψηφισμός θα προχωρά ακόμα κι αν ο φορολογούμενος έχει κάνει ρύθμιση της οφειλής του!

Στην απόφαση αναφέρεται ότι τα σχετικά άρθρα της προηγούμενης υπουργικής απόφασης (στις 27/11/2001) αντικαθίστανται ως εξής:

Άρθρο 3

Με την υποβολή ηλεκτρονικά των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013 και επομένων ετών, η Γ.Γ.Π.Σ. προβαίνει στην διασταύρωση των δηλωθέντων ποσών με τα ηλεκτρονικά αρχεία που τηρούνται σε αυτή και ανάλογα με το αποτέλεσμα της διασταύρωσης κατατάσσει τις δηλώσεις σε δύο κατηγορίες, ως ακολούθως:

Α΄ Κατηγορία

Περιλαμβάνονται οι δηλώσεις για τις οποίες, μετά τη διασταύρωση ποσών με τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία στη Γ.Γ.Π.Σ., δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος και εκκαθαρίζονται άμεσα.

Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό, η διαδικασία επιστροφής στους δικαιούχους κατηγοριοποιείται περαιτέρω ως εξής:

1. Διαδικασία για τους δικαιούχους που είναι φορολογικά ενήμεροι και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του Ν.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει.

Η Γ.Γ.Π.Σ. παράγει μαγνητικά αρχεία των ενήμερων δικαιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ' αριθμ. 1032543/1540/0016/2002 απόφασης. Στη συνέχεια, με την ενημέρωση από τις Τράπεζες για την πίστωση των έντοκων λογαριασμών ή για τη μεταφορά των ποσών στους άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς με βάση τον Α.Φ.Μ., η Γ.Γ.Π.Σ. εκδίδει και αποστέλλει στους δικαιούχους, μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα, ενσωματωμένη ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος.

Η ειδοποίηση αυτή θα έχει τα ακόλουθα στοιχεία:

ο ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.

-Τη διεύθυνση της κατοικίας του.

-Το επιστρεφόμενο ποσό.

-Τον Α.Φ.Μ.

-Τον αριθμό του λογαριασμού για όσους η επιστροφή θα γίνει μέσω έντοκου λογαριασμού.

-Την ημερομηνία μετά από την οποία μπορούν να κάνουν ανάληψη ή να εισπράξουν το επιστρεφόμενο ποσό και

-Την Τράπεζα που μπορούν να κάνουν την ανάληψη ή την ε��σπραξη σε περίπτωση μη ύπαρξης έντοκου λογαριασμού.

Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από το φορολογούμενο στη φορολογική δήλωση θα πιστώνεται μόνο μία φορά.

Η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει στις Δ.Ο.Υ. μαγνητικά ατομικά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ. και στους δικαιούχους εκκαθαριστικά σημειώματα με αντίστοιχη ενημέρωση, ότι η επιστροφή θα διενεργηθεί από τη Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ. των σχετικών με τη δήλωση δικαιολογητικών.

Β΄ Κατηγορία

Περιλαμβάνονται οι δηλώσεις για τις οποίες, μετά τη διασταύρωση των δηλωθέντων ποσών με τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία στη Γ.Γ.Π.Σ., απαιτείται έλεγχος των πρωτότυπων δικαιολογητικών. Οι εν λόγω δηλώσεις δεν εκκαθαρίζονται άμεσα.

Η Γ.Γ.Π.Σ. ενημερώνει τους υπόχρεους ότι προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση της δήλωσής τους πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή εκτύπωση της υποβληθείσας δήλωσης με τα απαιτούμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος εντός 15 εργάσιμων ημερών.

Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τη Δ.Ο.Υ., και εφόσον αυτά είναι ορθά, η Δ.Ο.Υ. ενημερώνει άμεσα τη Γ.Γ.Π.Σ. προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση της δήλωσης. Εάν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό και οι φορολογούμενοι είναι φορολογικά ενήμεροι και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του Ν.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει, ακολουθείται η αναφερόμενη διαδικασία στην περίπτωση 1 της Α΄ Κατηγορίας του παρόντος άρθρου.

Εάν το αποτέλεσμα είναι πιστωτικό και οι φορολογούμενοι δεν είναι φορολογικά ενήμεροι ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του Ν.Δ.356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει, ακολουθείται η αναφερόμενη διαδικασία στην περίπτωση 2 της Α΄ Κατηγορίας του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του φορολογούμενου στην πρόσκληση για προσκόμιση των δικαιολογητικών ή μη ορθότητας των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών ενημερώνεται ο φορολογούμενος ότι η υποβληθείσα δήλωσή του προωθείται για περαιτέρω έλεγχο.

Άρθρο 4

1. Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος μέσω τραπεζών της Α΄ και Β΄ Κατηγορίας του άρθρο�� 3 της παρούσας απόφασης, η Γ.Γ.Π.Σ. τηρεί κεντρικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων αρχείο για κάθε Δ.Ο.Υ. το οποίο εμφανίζει τα απαραίτητα στοιχεία των φορολογουμένων, το επιστρεφόμενο ποσό, την ημερομηνία πίστωσης του έντοκου ή άτοκου λογαριασμού από τις Τράπεζες, καθώς επίσης την Τράπεζα όπου θα γίνει η ανάληψη ή η πληρωμή. Το αρχείο δύναται να εκτυπωθεί όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από κάθε Δ.Ο.Υ.

Το Γραφείο Επιστροφών εκτυπώνει την κατάσταση παραληφθέντων Α.Φ.ΕΚ. από Φόρο Εισοδήματος. Στη συνέχεια προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους μέσω του συστήματος (έκδοση Α.Φ.Ε.) σχετικά με τα αίτια που η επιστροφή του δικαιούχου συμπεριελήφθη σε Α.Φ.ΕΚ. (π.χ. οφειλέτης Δημοσίου, μη υποβολή δήλωσης Φ.Ε., Φ.Π.Α. κ.λπ.). Στις περιπτώσεις οφειλών προς το Δημόσιο διενεργούνται οι απαραίτητοι συμψηφισμοί και, εάν απομένει ποσό για επιστροφή, αυτό επιστρέφεται στο φορολογούμενο από τη Δ.Ο.Υ. κατόπιν ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας της υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1223/24.11.1999, όπως ισχύει.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top