ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Πως μπορούν να αθροιστούν οι προτάσεις για δημοψήφισμα

Σε «πρόταση» αναφέρεται ρητά ο κανονισμός της Βουλής

Πως μπορούν να αθροιστούν οι προτάσεις για το δημοψήφισμα σχετικά με το ζήτημα της μικρής ΔΕΗ αποκαλύπτει το Star.

Καταρχήν, σε «πρόταση» αναφέρεται ρητά ο κανονισμός της Βουλής σχετικά με την πρόταση δημοψηφίσματος. Το άρθρο 116 είναι σαφές και μιλά ουσιαστικά για μία πρόταση και όχι για 5 διαφορετικές που μέχρι τώρα έχουν κατατεθεί. Άρα θα πρέπει τα κόμματα που συμφωνούν να συνυπογράψουν κάτω από ένα ενιαίο κείμενο πρότασης για δημοψήφισμα αν θέλουν να αθροιστούν οι προτάσεις τους. Διαφορετικά δεν θα έχουν καμία τύχη τα σχέδια για δημοψήφισμα.

Αν όμως υποβάλλουν μια ενιαία πρόταση, την συνυπογράψουν όλοι και παραθέσουν στη συνέχεια τις διαφορετικές απόψεις τους ως παρατηρήσεις, τότε το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής θα μπορούσε να αποφανθεί πως πρόκειται για ενιαία πρόταση, σύμφωνα με τον Κανονισμό.

Το θέμα είναι αν η ΔΗΜΑΡ θα ήθελε να αθροιστεί η πρότασή της με αυτήν του ΚΚΕ που επιθυμεί πλήρη κατάργηση της απελευθέρωσης της ενέργειας ή αν τα υπόλοιπα κόμματα θα συμφωνήσουν να αθροιστεί με τις δικές τους και η πρόταση του ΚΚΕ.

Πάντως και οι ΑΝΕΛ σκέφτονται τώρα να καταθέσουν ξεχωριστή πρόταση. Άρα θα έχουμε 6 διαφορετικές προτάσεις και το στοίχημα είναι αν αυτές μπορούν "παντρευτούν" σε ένα ενιαίο κείμενο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 71 βουλ��υτές, οι ΑΝΕΛ 13, το ΚΚΕ 12 και οι ανεξάρτητοι που κατέθεσαν δική τους πρόταση είναι 15. Αθροιζόμενοι συνιστούν 124 υπογραφές. Όμως αν οι πέντε διαφωνούντες της ΔΗΜΑΡ (Ψαριανός, Λυκούδης κ.α.) δεν συμφωνήσουν τότε θα χρειαστούν έναν ακόμη γιατί θα είναι μόνο 119.

Δείτε τι αναφέρει ο κανονισμός της Βουλής:

Αρθρο 116

Πρoτάσεις Boυλευτών για τη διεξαγωγή δημoψηφίσματoς

1. H πρόταση των δύo πέμπτων (2/5) τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών με την oπoία ζητείται σύμφωνα με τo άρθρo 44 παρ. 2 εδ. β΄ τoυ Συντάγματoς η διεξαγωγή δημoψηφίσματoς για ψηφισμένo νoμoσχέδιo πoυ ρυθμίζει σoβαρό κoινωνικό ζήτημα κατατίθεται στη Boυλή, τυπώνεται και διανέμεται στoυς Boυλευτές και εγγράφεται κατά πρoτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη.

2. H πρόταση πρέπει να αναφέρει τo συγκεκριμένo νoμoσχέδιo για τo oπoίo ζητείται η διεξαγωγή δημoψηφίσματoς.

3. H συζήτηση της πρότασης διεξάγεται με ανάλoγη εφαρμoγή των διατάξεων των άρθρων 95 έως 100 και oλoκληρώνεται μέσα σε τρεις συνεδριάσεις.

4. H ψηφoφoρία για την απoδoχή ή μη της πρότασης είναι oνoμαστική.

5. H πρόταση εγκρίνεται με την πλειoψηφία των τριών πέμπτων (3/5) τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.

6. H απόφαση της Boυλής πoυ δέχεται την πρόταση Boυλευτών για τη διεξαγωγή δημoψηφίσματoς πρέπει να περιέχει με σαφήνεια τo ερώτημα ή τα ερωτήματα πoυ θα τεθoύν στo λαό και να αναφέρει την πρoθεσμία μέσα στην oπoία θα γίνει η πρoκήρυξη τoυ δημoψηφίσματoς.

7. H παράγραφoς 6 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ εφαρμόζεται και για την απόφαση της Boυλής πoυ αναφέρεται στo παρόν άρθρo.

8. H πρoκήρυξη τoυ δημoψηφίσματoς γίνεται με πρoεδρικό διάταγμα πoυ πρoσυπoγράφεται από τoν Πρόεδρo της Boυλής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top