ΑΘΩΟΙ οι 25 συλληφθέντες για την εισβολή στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης

Οργισμένη ανακοίνωση από την Ιερά Σύνοδο

​Ενώπιον της δικαιοσύνης βρέθηκαν σήμερα οι 26 συλληφθέντες, μέλη αντιεξουσιαστικών οργανώσεων για την υβριστική τους συμπεριφορά, κατά τη διάρκεια θείας λειτουργίας στην Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

«Η πράξη αυτή είχε συμβολικό χαρακτήρα. Το κίνητρό μας ήταν να διαμαρτυρηθούμε έναντι της εκκλησίας που πήρε την απόφαση να κατεδαφίσει το ορφανοτροφείο Μέγας Αλέξανδρος», φέρεται να κατέθεσε ένας από τους κατηγορούμενους.

Αθώοι κρίθηκαν οι 25 νεαροί για την κατηγορία διατάραξης θρησκευτικής συνάθροισης κατά συναυτουργία.

Οι 19 εξ αυτών καταδικάστηκαν σε έξι μήνες φυλάκιση με 3ετή αναστολή επειδή αρνήθηκαν να υποβληθούν σε εγκληματολογική σήμανση.

Οι καταδικασθέντες άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ άλλη μία ανήλικη, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στις 10 Οκτωβρίου.

Οργισμένη ανακοίνωση από την Ιερά Σύνοδο για την επίθεση στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης

Την απουσία «οποιασδήποτε δήλωσης καταδίκης της επίθεσης από τους καθ' ύλην αρμόδιους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία των πολιτών και τα θρησκεύματα υπουργούς», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναφορικά με την εισβολή και τις πρά­ξεις βίας στον Ι­ε­ρό Ναό Αγ. Γρη­γο­ρίου Πα­λαμά της Μη­τρο­πό­λεως Θεσ­σα­λο­νί­κης, στις 31.7.2016.

Ακολουθεί το σχετικό ανακοινωθέν:

Ε­πι­θυ­μούμε να ευ­χα­ρι­στή­σουμε όσα κοι­νο­βου­λευ­τικά κόμ­ματα έ­σπευ­σαν να κα­τα­δι­κά­σουν α­πε­ρί­φρα­στα την ει­σβολή, τη δι­α­κοπή της θείας λει­τουρ­γίας και τις πρά­ξεις βίας κατά θρη­σκευ­τι­κών λει­τουρ­γών και πι­στών μέσα στον Ι­ερό Ναό Αγ. Γρη­γο­ρίου Πα­λαμά, στη Θεσ­σα­λο­νίκη χθες (31.7.2016). Ε­πι­ση­μαί­νουμε βε­βαίως και την ως τώρα α­που­σία ο­ποι­ασ­δή­ποτε δή­λω­σης κα­τα­δί­κης της ε­πί­θε­σης από τους καθ' ύ­λην αρ­μό­δι­ους για τα αν­θρώ­πινα δι­και­ώ­ματα, την προ­στα­σία των πο­λι­τών και τα θρη­σκεύ­ματα υ­πουρ­γούς.

Η εύ­γλωττη ε­πί­σης σι­ωπή ε­πι­στη­μο­νι­κών και α­κτι­βι­στι­κών ε­νώ­σεων και συμ­βου­λίων, που έ­χουν ως α��­τι­κεί­μενο τις δη­μό­σιες πα­ρεμ­βά­σεις και πο­λι­τι­κές για τα αν­θρώ­πινα δι­και­ώ­ματα στην χώρα μας, δεί­χνει ότι μάλ­λον δεν σο­κά­ρον­ται από τις βι­αι­ο­πρα­γίες, ό­ταν στρέ­φον­ται κατά της ορ­θό­δο­ξης χρι­στι­α­νι­κής πλει­ο­ψη­φίας. Ο­φεί­λουμε, του­λά­χι­στον, να τους α­να­γνω­ρί­σουμε το προ­σόν της ει­λι­κρί­νειας. 1.8.2016 Αθώοι οι 26 για την εισβολή στη Μητρόπολη Τέ­λος, στους «αν­τ­ε­ξου­σι­α­στές», που νό­μι­σαν ότι βε­βη­λώ­νον­τας την κυ­ρι­α­κά­τικη προ­σευχή έ­δω­σαν κτύ­πημα στην ��­ξου­σία, δεν θα α­πευ­θύ­νουμε τις κα­τα­δι­κα­στι­κές δη­λώ­σεις, που συ­νη­θί­ζον­ται σε αυ­τές τις πε­ρι­πτώ­σεις. Α­φού ου­δείς πέ­τυχε να τους εμ­πνεύ­σει σε­βα­σμό για οτι­δή­ποτε στη ζωή τους, μόνο την λύπη μας δι­α­τυ­πώ­νουμε, λέ­γον­τάς τους: Εί­στε η α­πο­τυ­χία μας. Η α­πο­τυ­χία μας ως κοι­νω­νίας, ως σχο­λείου, ως οι­κο­γέ­νειας, ως δη­μο­κρα­τίας.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top