Όλοι στα γκισέ σήμερα για την πληρωμή φόρων και τελών

Αλλά και για την είσπραξη κοινωνικών μερισμάτων