Εμπρόθεσμες θα θεωρούνται οι εισφορές αλλά και οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) των δικηγόρων που απασχολούνται με έμμισθη εντολή για το διάστημα Ιανουάριος - Μάιος 2017, εφόσον καταβληθούν έως το τέλος Ιουλίου, όπως προκύπτει από την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ για το ύψος των εισφορών σε περίπου 10.000 δικηγόρους που απασχολούνται σε ΔΕΚΟ, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και μεγάλες εταιρείες, ως μισθωτοί.

Συνολικά, οι εισφορές τους ανέρχονται σε 38,10% εφόσον απασχολούνται στην Αθήνα και 34,10% εφόσον απασχολούνται στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Αναλυτικά, η εισφορά για κύρια σύνταξη από 1η Ιανουαρίου 2017 ορίζεται σε 20%, ποσοστό που επιμερίζεται σε 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη. Αντίστοιχα, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των έμμισθων δικηγόρων που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, ορίζεται σε 7,10%, επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη.

Όσον αφορά την επικουρική ασφάλιση από 1/6/2016 και μέχρι τις 31/5/2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την ασφάλιση στο ΕΤΕΑ όλων των ασφαλισμένων πριν και μετά την 1/1/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου. Από 1/6/2019 και μέχρι την 31/5/2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για επικούριση υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, ενώ μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31/12/2015, ήτοι 3%+3%.

Εισφορές για εφάπαξ καταβάλλουν σε ποσοστό 4% μόνο οι έμμισθοι δικηγόροι Αθηνών. Η εγκύκλιος τονίζει ακόμα ότι οι εισφορές θα προκύπτουν από τις ΑΠΔ που πρέπει να κατατίθενται σε μηνιαία βάση. Επειδή όμως το σύστημα του ΕΦΚΑ λειτούργησε με καθυστέρηση, επισημαίνεται ότι για το πρώτο 5μηνο, εφόσον οι αντίστοιχες ΑΠΔ υποβληθούν έως 31/07/2017 με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες. Επίσης, οι ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω μισθολογικών περιόδων εφόσον καταβληθούν μέχρι 31/07/2017 θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες.

 

Tags: