Σε δημόσια διαβούλευση  δόθηκε το νομοσχέδιο  για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό από το υπουργείο Οικονομίας.  Το νομοσχέδιο είναι όμως στην πράξη «δώρο- άδωρο», καθώς  ζητείται από επιχειρήσεις που έχουν οικονομικό πρόβλημα (γιατί αλλιώς ποιο νόημα να είχε η προσφυγή τους στον εξωδικαστικό συμβιβασμό;)  να έχουν   τουλάχιστον μία κερδοφόρα χρήση την τελευταία τριετία ! Παράλληλα, δεν επιτρέπει κούρεμα οφειλών προς το Δημόσιο, παρά μόνο ρύθμιση  της αποπληρωμής τους, σε πολλές έστω δόσεις, ενώ δεν μπορούν να την αξιοποιήσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες.            

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας πάντως, με τη νομοθετική πρωτοβουλία  για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό επιχειρήσεων, επιδιώκεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που θα διευκολύνει την επίτευξη ρύθμισης των συνολικών οφειλών των βιώσιμων επιχειρήσεων τόσο προς τον ιδιωτικό τομέα όσο και προς το Δημόσιο, αναφέρει το υπουργείο Οικονομίας, το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο έως τις 3 Μαρτίου.

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου δήλωσε:

«Με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία επιδιώκεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που θα διευκολύνει την επίτευξη ρύθμισης των συνολικών οφειλών των βιώσιμων επιχειρήσεων τόσο προς τον ιδιωτικό τομέα όσο και προς το Δημόσιο. Στόχος είναι, μέσω της ορθολογικής διευθέτησης ή ακόμη και απομείωσης των χρεών τους, η συνέχιση της λειτουργίας τους, διασφαλίζοντας παράλληλα χιλιάδες θέσεις εργασίας και εξυγιαίνοντας ταυτόχρονα το τραπεζικό σύστημα, ώστε να στηριχθεί συνολικά η οικονομία».

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό;

Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον:

(α) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε προς χρηματοδοτικό φορέα οφειλή από δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπροθέσμων απαιτήσεων εις βάρος του,

(β) οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ και

(γ) πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας:

- ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

- ο οφειλέτης που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών του παρόντος νόμου, εφόσον πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε 1 τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης:

(α) έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, ή

(β) έχει θετική καθαρή θέση (equity).

Ταυτόχρονα αναφέρεται στο σχέδιο νόμου ότι  δεν θα γίνεται κούρεμα οφειλών σε ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους. Συγκεκριμένα: «Δεν επιτρέπεται η διαγραφή βασικής οφειλής προς το Δημόσιο που αφορά περιοριστικά τα κατωτέρω είδη οφειλών:

α) φόρο προστιθέμενης αξίας,

β) παρακρατούμενους φόρους,

γ) ποσά από καταπτώσεις εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί σε δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου».

Παράλληλα, όπως αναφέρεται «δεν είναι έγκυρος όρος σύμβασης αναδιάρθρωσης, ο οποίος προβλέπει:

α) Την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο σε περισσότερες από 120 δόσεις. Κατ’ εξαίρεση, για οφειλές προς το Δημόσιο οι οποίες υπερβαίνουν τα 2.000.000 ευρώ, η αποπληρωμή των οφειλών μπορεί να γίνεται σε περισσότερες δόσεις, εφόσον συναινεί το Δημόσιο και υπό την προϋπόθεση ότι η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής (ι) δικαιολογείται από την συνολική δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, (ιι) έχει ως αποτέλεσμα την αποπληρωμή συνολικά μεγαλύτερου μέρους της οφειλής προς το Δημόσιο, και (ιιι) δεν ξεπερνά τη διάρκεια αποπληρωμής οφειλών προς άλλους πιστωτές με μεγαλύτερη απαίτηση από αυτή του Δημοσίου.

β) Την τμηματική αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ανά χρονικά διαστήματα που υπερβαίνουν το μήνα,

γ) Την καταβολή μηνιαίας δόσης μικρότερης των πενήντα (50) ευρώ,

δ) Την παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και

ε) Την ικανοποίηση απαιτήσεών του με άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε εδώ το νομοσχέδιο που δόθηκε στη δημόσια διαβούλευση:

 /storage/files/uploads/sxedio-nomou-rithmisi-ofilon-epixiriseon-1487695390.pdf

 

Tags: