Τον Οκτώβριο του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεισήγαγε προς συζήτηση στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης νέα αναθεωρημένη πρόταση για την Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Επιχειρήσεων (ΚΕΒΦΕ-CCCTB), σύμφωνα με την οποία, καταρχήν, τα εταιρικά κέρδη θα υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη- μέλη.

Στόχος της είναι η σταδιακή εναρμόνιση του ευρωπαϊκού φορολογικού περιβάλλοντος, ώστε  να μειωθούν ορισμένες διαφορές που υπάρχουν σήμερα στον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών μεταξύ των κρατών- μελών της Ε.Ε.

Σε δεύτερο στάδιο θα προωθηθεί χωριστή οδηγία που θα επιτρέπει και την ενοποίηση των φορολογητέων κερδών, ομίλων με δραστηριότητα σε περισσότερες χώρες της Ένωσης, και που θα εναρμονίσει και ορισμένες βασικές διαδικασίες μέσω της λειτουργίας one-stop shops. Μέχρι την υλοποίηση αυτού του δεύτερου σταδίου θα παραμείνουν ορισμένα τεχνικά ζητήματα, ειδικά για τους μεγάλους ομίλους,  καθώς θα επιβιώνει εντός της Ένωσης η ανάγκη για την εφαρμογή κανόνων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, και οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις αποκλίνουν από όσα έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΟΟΣΑ. Επίσης η Οδηγία προβλέπει την εισαγωγή κανόνων για την αντιμετώπιση της διακριτικής μεταχείρισης κόστους δανεισμού έναντι χρήσης ιδίων κεφαλαίων, που δεν λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις του οικονομικού κύκλου και οικονομικών κρίσεων. Στα σημεία αυτά οι Οδηγίες χρειάζονται βελτίωση πριν την υιοθέτησή τους.

Συνολικά, όμως, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνει την πρωτοβουλία να ορίσει κοινούς κανόνες για τον προσδιορισμό των «κερδών των επιχειρήσεων»  σε όλα τα κράτη μέλη, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν πρέπει να χαθεί. Είναι μια σημαντική ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση που στοχεύει στην απλοποίηση των κανόνων που διέπουν τη φορολογία επιχειρήσεων και μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προσέλκυση επενδύσεων, όπου η  Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει συνεχώς έδαφος έναντι του υπόλοιπου κόσμου. Αποτελεί μια πολιτική απάντηση στο αίτημα για περισσότερη και πιο αποτελεσματική Ευρώπη, που πρέπει να στηριχθεί από την Ελληνική κυβέρνηση και τους εκπροσώπους μας στα ευρωπαϊκά όργανα.

Δείτε εδώ ολόκληρο το report, μαζί με τις 4+7 προτάσεις του ΣΕΒ σχετικά με την ανάγκη επίλυσης των βασικών προβλημάτων, πέραν του ύψους των συντελεστών, του Ελληνικού φορολογικού πλαισίου και τη βελτίωση των όσων προβλέπονται από τις Οδηγίες για την Κοινή Βάση Εταιρικών Κερδών και της Οδηγίας για Κοινό Μηχανισμό Επίλυσης Υποθέσεων Διπλής Φορολόγησης.

Tags: