Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ενέκρινε τις ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Το 2016 τα καθαρά κέρδη της ΕΚΤ αυξήθηκαν κατά 111 εκατ. ευρώ, σε 1.193 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών τόκων-εσόδων από το χαρτοφυλάκιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP)[1] και από το χαρτοφυλάκιο δολαρίων ΗΠΑ. 

Το 2016 οι καθαροί τόκοι-έσοδα ανήλθαν συνολικά σε 1.648 εκατ. ευρώ (2015: 1.475 εκατ. ευρώ). Οι καθαροί τόκοι-έσοδα από το πρόγραμμα APP αυξήθηκαν κατά 275 εκατ. ευρώ σε 435 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων αγορών τίτλων στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος.

Οι καθαροί τόκοι-έσοδα από τα δύο πρώτα προγράμματα καλυμμένων ομολογιών και το Πρόγραμμα Αγοράς Τίτλων (Securities Markets Programme - SMP) μειώθηκαν, λόγω εξοφλήσεων, σε 88 εκατ. ευρώ (2015: 120 εκατ. ευρώ) και σε 520 εκατ. ευρώ (2015: 609 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα. Οι τόκοι-έσοδα επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων αυξήθηκαν σε 370 εκατ. ευρώ (2015: 283 εκατ. ευρώ) λόγω της αύξησης των τόκων-εσόδων από το χαρτοφυλάκιο δολαρίων ΗΠΑ.

Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ανήλθαν σε 225 εκατ. ευρώ (2015: 214 εκατ. ευρώ).

●     Καθαρά κέρδη της ΕΚΤ για το 2016: 1,19 δισεκ. ευρώ (2015: 1,08 δισεκ. ευρώ)

●     Καθαροί τόκοι-έσοδα επί τίτλων που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής: 1,04 δισεκ. ευρώ (2015: 0,89 δισεκ. ευρώ)

●     Τόκοι-έσοδα επί συναλλαγματικών διαθεσίμων: 370 εκατ. ευρώ (2015: 283 εκατ. ευρώ)

●     Δαπάνες για εποπτικά καθήκοντα που ανακτήθηκαν μέσω της είσπραξης τελών: 382 εκατ. ευρώ (2015: 277 εκατ. ευρώ)

●     Μέγεθος του ισολογισμού της ΕΚΤ: 349 δισεκ. ευρώ (2015: 257 δισεκ. ευρώ)

●     Ενδιάμεση διανομή κερδών προς τις ΕθνΚΤ ύψους 966 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017: τα εναπομένοντα κέρδη (227 εκατ. ευρώ) θα διανεμηθούν στις 17 Φεβρουαρίου 2017.

 

Tags: