Στο ποσό των σχεδόν 90 δισ. ευρώ ανέρχονται οι οφειλές προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή η υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου!
Ειδικότερα, οι οφειλές προς το Δημόσιο όλων (εκτός φορέων γενικής κυβέρνησης) ανέρχονται στα 89.842.762.182 ευρώ.
Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, το σύνολο των φόρων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα επιστροφής ή συμψηφισμού (εκτός φορέων της γενικής κυβέρνησης) ανέρχεται σε 3.584.023.089 ευρώ.
Το σύνολο των 89.842.762.182 ευρώ οφειλόμενων προς το Δημόσιο αναλύεται ως εξής (σε ευρώ):
-Άμεσοι φόροι: 249.480.010,63
-Εισόδημα: 19.459.178.758,16
-Ειδικές κατηγορίες εισοδήματος: 59.338.549,44
-Φόροι στην περιουσία: 4.170.090.658,34
-Πρόστιμα Άμεσοι: 111.865.152,59
-Έκτακτοι Άμεσοι: 325.723.500,30
-Λοιποί Άμεσοι Φόροι: 48.059.246,47
-Έμμεσοι Φόροι: 45.473.439,79
-ΦΠΑ: 20.057.930.354,77
-Μεταβιβάσεις και Συγκεντρώσεις Κεφαλαίου: 102.299.116,51
-Τέλη και Χαρτόσημα: 244.331.047,78
-Φόροι Κατανάλωσης: 218.555.497,00
-Λοιπές Εισφορές: 81.964.475,14
-Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης: 2.547.581,09
-Έμμεσοι υπέρ τρίτων: 287.355.692,26
-Τέλη Κυκλοφορίας: 324.941.962,22
-Πρόστιμα Έμμεσων Φόρων: 3.898.743.120,28
-Λοιποί Έμμεσοι Φόροι: 38.852.624,36
-Μη φορολογικά έσοδα: 361.758,67
-Μισθώματα: 157.106.927,95
-Υπηρεσίες: 125.210.841,24
-Δικαστικά έξοδα: 1.438.074.918,53
-Αχρεωστήτως Καταβληθέντα: 883.593.880,32
-Πρόστιμα ΚΒΣ: 31.459.155.584,43
-Δάνεια: 1.829.097.402,86
-Υπέρ Διαφόρων Τρίτων: 233.947.383,72
-Λοιπά Πρόστιμα - Μη Φορολογικά: 1.161.772.009,60
-Παράβολα: 323.374,05
-Καταλογισμοί: 1.573.677.650,22
-Δασμοί: 2.223.342,96
-Τέλη και Πρόστιμα Τελών: 458.984.620,76
-Ακάλυπτες επιταγές: 4.542.468,76
-Λοιπά μη φορολογικά: 779.992.111,72
-Διάφορα μη φορολογικά: 7.966.789,57.