Την εικόνα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, καταγράφει η Τ.τ.Ε στο πλαίσιο της πρώτης αναφοράς για τους στόχους μείωσης των NPEs (μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων) και NPLs (μη εξυπηρετούμενων δανείων).


Με βάση τους επίσημους επιχειρησιακούς στόχους τριετίας, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα θα μειωθούν, από 106,9 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2016 σε 66,7 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019.


Οι βασικότεροι επιχειρησιακοί στόχοι και δείκτες απόδοσης στα τρία επιμέρους χαρτοφυλάκια δανείων έχουν ως εξής:


Στεγαστικά: Υπόλοιπο (προ προβλέψεων) μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Ιουνίου 2016 σε 28,1 δις. ευρώ (Σεπτ. 27,6 δις. ευρώ, Δεκ. 2016 στα 27,4 δισ. ευρώ), το οποίο θα υποχωρήσει στα 19,7 δισ. ευρώ το 2019. Ο αντίστοιχος δείκτης ΜΕΑ από 42% έως και τον Μάρτιο του 2017, θα υποχωρήσει στο 32%.


Καταναλωτικά: Υπόλοιπο (προ προβλέψεων) μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Ιουνίου 2016 σε 15,2 δισ. ευρώ (Σεπτ. 15 δις. ευρώ, Δεκ. 2016 στα 14,2 δισ. ευρώ), το οποίο θα υποχωρήσει στα 6,5 δισ. ευρώ το 2019. Ο αντίστοιχος δείκτης ΜΕΑ από 64% (Δεκ. 2016 στο 63%), θα υποχωρήσει στο 36%.


Επιχειρηματικά: Υπόλοιπο (προ προβλέψεων) μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Ιουνίου 2016 σε 63,6 δις. ευρώ (Σεπτ. 64,3 δις. ευρώ, Δεκ. 2016 στα 63,9 δις. ευρώ), το οποίο θα υποχωρήσει στα 40,5 δις. ευρώ το 2019. Ο αντίστοιχος δείκτης ΜΕΑ από 53% (έως και τον Ιούνιο 2017), θα υποχωρήσει στο 35%.