Το ποσό των 1,137 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας.

Το επιτόκιο παρέμεινε αμετάβλητο συγκριτικά με την προηγούμενη δημοπρασία, στο 2,7%.

Όσον αφορά το ύψος των προσφορών, υπερκάλυψε κατά 1,30 φορές το αρχικώς δημοπρατούμενο ποσό.