Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποϕάσισε ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,40% αντιστοίχως.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά ή σε χαμηλότερα επίπεδα για παρατεταμένη χρονική περίοδο και πολύ πέραν του χρονικού ορίζοντα διενέργειας των καθαρών αγορών περιουσιακών στοιχείων.
Υπενθυμίζεται ότι τα επιτόκια της ΕΚΤ επηρεάζουν τα επιτόκια των δανείων σε ευρώ σε όλη την Ε.Ε. και φυσικά στη χώρα μας.